صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۴۹۵,۸۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۱,۵۰۴,۱۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۷۲۸,۷۰۸,۸۴۶,۰۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۱,۵۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۰,۳۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۰,۳۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۲۰۱,۵۷۴ ۲۰۰,۳۳۴ ۰ ۲,۶۸۵ ۲۲۷,۹۴۵,۸۶۴ ۷۹۳,۹۸۴ ۱۳۹,۴۵۰,۰۰۲ ۸۸,۴۹۵,۸۶۲ ۱۷,۷۲۸,۷۰۸,۸۴۶,۰۴۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۲۰۲,۱۵۳ ۲۰۰,۹۱۹ ۰ ۹,۹۵۶ ۲۲۷,۹۴۳,۱۷۹ ۵۰,۰۵۶ ۱۳۸,۶۵۶,۰۱۸ ۸۹,۲۸۷,۱۶۱ ۱۷,۹۳۹,۴۶۱,۷۵۲,۵۹۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۰۳,۰۰۸ ۲۰۱,۷۶۹ ۰ ۰ ۲۲۷,۹۳۳,۲۲۳ ۰ ۱۳۸,۶۰۵,۹۶۲ ۸۹,۳۲۷,۲۶۱ ۱۸,۰۲۳,۴۳۶,۴۴۵,۴۸۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۲۰۴,۱۰۵ ۲۰۲,۸۵۷ ۰ ۰ ۲۲۷,۹۳۳,۲۲۳ ۰ ۱۳۸,۶۰۵,۹۶۲ ۸۹,۳۲۷,۲۶۱ ۱۸,۱۲۰,۶۹۳,۲۰۶,۰۷۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۲۰۴,۱۱۳ ۲۰۲,۸۶۵ ۰ ۸۱,۱۰۱ ۲۲۷,۹۳۳,۲۲۳ ۳۷,۱۴۹ ۱۳۸,۶۰۵,۹۶۲ ۸۹,۳۲۷,۲۶۱ ۱۸,۱۲۱,۳۹۰,۶۸۰,۳۲۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۲۰۴,۱۲۰ ۲۰۲,۸۷۲ ۰ ۱۴,۰۱۸ ۲۲۷,۸۵۲,۱۲۲ ۱۳۲,۱۲۰ ۱۳۸,۵۶۸,۸۱۳ ۸۹,۲۸۳,۳۰۹ ۱۸,۱۱۳,۰۶۷,۴۷۰,۵۹۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۲۰۴,۳۳۸ ۲۰۳,۰۸۶ ۰ ۲۳,۱۹۰ ۲۲۷,۸۳۸,۱۰۴ ۲۵۸,۲۶۴ ۱۳۸,۴۳۶,۶۹۳ ۸۹,۴۰۱,۴۱۱ ۱۸,۱۵۶,۲۰۷,۵۹۷,۶۶۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۲۰۲,۰۱۴ ۲۰۰,۷۸۰ ۰ ۳۹ ۲۲۷,۸۱۴,۹۱۴ ۵۹۲,۰۷۴ ۱۳۸,۱۷۸,۴۲۹ ۸۹,۶۳۶,۴۸۵ ۱۷,۹۹۷,۱۸۰,۹۹۴,۷۲۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۲۰۲,۸۶۶ ۲۰۱,۶۳۵ ۰ ۳۸۰ ۲۲۷,۸۱۴,۸۷۵ ۴۸,۰۶۲ ۱۳۷,۵۸۶,۳۵۵ ۹۰,۲۲۸,۵۲۰ ۱۸,۱۹۳,۲۳۵,۵۸۴,۹۴۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۲۰۳,۹۲۵ ۲۰۲,۶۸۷ ۰ ۰ ۲۲۷,۸۱۴,۴۹۵ ۰ ۱۳۷,۵۳۸,۲۹۳ ۹۰,۲۷۶,۲۰۲ ۱۸,۲۹۷,۸۱۲,۶۱۹,۹۷۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲۰۵,۰۴۶ ۲۰۳,۸۰۰ ۰ ۰ ۲۲۷,۸۱۴,۴۹۵ ۰ ۱۳۷,۵۳۸,۲۹۳ ۹۰,۲۷۶,۲۰۲ ۱۸,۳۹۸,۲۶۸,۹۷۹,۷۶۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۲۰۵,۰۵۴ ۲۰۳,۸۰۸ ۰ ۸۸۲ ۲۲۷,۸۱۴,۴۹۵ ۴۴۵,۳۵۸ ۱۳۷,۵۳۸,۲۹۳ ۹۰,۲۷۶,۲۰۲ ۱۸,۳۹۸,۹۹۱,۷۹۰,۴۱۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۲۰۵,۰۵۶ ۲۰۳,۸۱۶ ۰ ۱۱۷,۱۰۴ ۲۲۷,۸۱۳,۶۱۳ ۱۹۴,۴۷۲ ۱۳۷,۰۹۲,۹۳۵ ۹۰,۷۲۰,۶۷۸ ۱۸,۴۹۰,۳۰۵,۰۴۹,۳۱۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۲۰۶,۴۱۷ ۲۰۵,۱۶۹ ۰ ۴۹۴ ۲۲۷,۶۹۶,۵۰۹ ۳۶۱,۲۴۳ ۱۳۶,۸۹۸,۴۶۳ ۹۰,۷۹۸,۰۴۶ ۱۸,۶۲۸,۹۲۶,۶۵۸,۳۲۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۲۰۷,۰۴۵ ۲۰۵,۷۹۷ ۰ ۱,۰۴۳ ۲۲۷,۶۹۶,۰۱۵ ۲۹۶,۲۴۴ ۱۳۶,۵۳۷,۲۲۰ ۹۱,۱۵۸,۷۹۵ ۱۸,۷۶۰,۱۷۸,۳۱۰,۴۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲۰۸,۸۸۸ ۲۰۷,۶۲۹ ۰ ۲,۸۴۷ ۲۲۷,۶۹۴,۹۷۲ ۳۶,۷۷۳ ۱۳۶,۲۴۰,۹۷۶ ۹۱,۴۵۳,۹۹۶ ۱۸,۹۸۸,۴۸۱,۳۵۸,۶۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۲۰۸,۳۸۸ ۲۰۷,۱۲۹ ۰ ۲,۸۴۷ ۲۲۷,۶۹۴,۹۷۲ ۳۶,۷۷۳ ۱۳۶,۲۴۰,۹۷۶ ۹۱,۴۵۳,۹۹۶ ۱۸,۹۴۲,۷۵۴,۳۶۰,۶۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۲۱۰,۷۴۳ ۲۰۹,۴۷۱ ۰ ۰ ۲۲۷,۶۹۲,۱۲۵ ۰ ۱۳۶,۲۰۴,۲۰۳ ۹۱,۴۸۷,۹۲۲ ۱۹,۱۶۴,۰۹۱,۱۲۹,۹۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۲۱۲,۷۴۲ ۲۱۱,۴۵۴ ۰ ۰ ۲۲۷,۶۹۲,۱۲۵ ۰ ۱۳۶,۲۰۴,۲۰۳ ۹۱,۴۸۷,۹۲۲ ۱۹,۳۴۵,۵۱۲,۶۶۲,۵۶۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۲۱۲,۷۵۰ ۲۱۱,۴۶۳ ۰ ۲۰,۱۴۰ ۲۲۷,۶۹۲,۱۲۵ ۹۸,۸۲۸ ۱۳۶,۲۰۴,۲۰۳ ۹۱,۴۸۷,۹۲۲ ۱۹,۳۴۶,۲۷۸,۸۸۷,۸۵۱
  مشاهده همه