اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,090
تعداد واحدهای باقی مانده: 133,910
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 118,856,874,812
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,818,976
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,798,409
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,799,310
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1,818,976 1,798,409 901 32 289,786 0 223,289 66,090 118,856,874,812
  2 1396/06/27 1,806,438 1,786,385 533 88 289,754 8 223,289 66,058 118,005,027,786
  3 1396/06/26 1,798,826 1,778,846 535 0 289,666 0 223,281 65,978 117,364,703,938
  4 1396/06/25 1,790,630 1,770,724 503 0 289,666 0 223,281 65,978 116,828,805,445
  5 1396/06/24 1,790,863 1,771,240 1,070 0 289,666 0 223,281 65,978 116,862,865,181
  6 1396/06/23 1,790,680 1,771,057 1,071 0 289,666 53 223,281 65,978 116,850,830,219
  7 1396/06/22 1,790,482 1,770,875 1,070 0 289,666 0 223,228 66,031 116,932,670,417
  8 1396/06/21 1,791,136 1,771,522 747 1 289,666 0 223,228 66,031 116,975,366,126
  9 1396/06/20 1,788,911 1,769,308 576 3 289,665 0 223,228 66,030 116,827,388,942
  10 1396/06/19 1,789,727 1,770,109 517 0 289,662 0 223,228 66,027 116,874,990,096
  11 1396/06/18 1,793,275 1,773,555 512 0 289,662 0 223,228 66,027 117,102,527,264
  12 1396/06/17 1,793,090 1,773,370 512 0 289,662 0 223,228 66,027 117,090,292,702
  13 1396/06/16 1,792,905 1,773,185 512 0 289,662 29 223,228 66,027 117,078,076,988
  14 1396/06/15 1,802,712 1,783,000 512 0 289,662 5 223,199 66,056 117,777,857,106
  15 1396/06/15 1,792,712 1,773,000 512 0 289,662 5 223,199 66,056 117,117,297,106
  16 1396/06/14 1,799,850 1,780,181 284 0 289,662 3 223,189 66,061 117,600,524,289
  17 1396/06/13 1,789,256 1,769,491 412 0 289,662 0 223,186 66,064 116,899,663,961
  18 1396/06/12 1,779,494 1,759,761 395 0 289,662 21 223,186 66,064 116,256,823,157
  19 1396/06/11 1,780,318 1,760,578 701 0 289,662 0 223,165 66,085 116,347,816,301
  20 1396/06/10 1,779,852 1,760,111 103 0 289,662 0 223,165 66,085 116,316,934,876
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق