اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 63,361
تعداد واحدهای باقی مانده: 136,639
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 120,472,752,770
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,923,684
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,901,371
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,902,734
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,923,684 1,901,371 1,363 0 293,654 0 229,988 63,361 120,472,752,770
  2 1396/08/27 1,923,594 1,901,281 1,363 0 293,654 0 229,988 63,361 120,467,036,700
  3 1396/08/26 1,919,640 1,897,226 1,493 0 293,654 0 229,988 63,361 120,210,130,775
  4 1396/08/25 1,919,550 1,897,137 1,493 0 293,654 0 229,988 63,361 120,204,466,725
  5 1396/08/24 1,919,461 1,897,047 1,493 0 293,654 69 229,988 63,361 120,198,816,853
  6 1396/08/23 1,915,711 1,893,363 1,377 1 293,654 0 229,919 63,430 120,096,036,563
  7 1396/08/22 1,914,458 1,892,130 710 0 293,653 112 229,919 63,429 120,015,933,925
  8 1396/08/21 1,907,680 1,885,441 1,619 0 293,653 0 229,807 63,541 119,802,809,648
  9 1396/08/20 1,907,217 1,885,049 1,188 0 293,653 0 229,807 63,541 119,777,920,086
  10 1396/08/19 1,912,946 1,890,753 1,572 0 293,653 0 229,807 63,541 120,140,361,359
  11 1396/08/18 1,912,861 1,890,668 1,572 0 293,653 0 229,807 63,541 120,134,921,281
  12 1396/08/17 1,912,775 1,890,582 1,572 0 293,653 0 229,807 63,541 120,129,495,225
  13 1396/08/16 1,910,640 1,888,404 1,572 1 293,653 0 229,807 63,541 119,991,066,274
  14 1396/08/15 1,909,406 1,886,949 1,572 0 293,652 102 229,807 63,540 119,896,756,056
  15 1396/08/15 1,919,406 1,896,949 1,572 0 293,652 102 229,807 63,540 120,532,156,056
  16 1396/08/14 1,914,131 1,891,783 1,569 261 293,652 0 229,603 63,642 120,396,850,541
  17 1396/08/13 1,912,115 1,889,646 1,575 0 293,391 0 229,603 63,381 119,767,625,009
  18 1396/08/12 1,908,014 1,885,434 1,572 0 293,391 0 229,603 63,381 119,500,715,838
  19 1396/08/11 1,907,927 1,885,347 1,571 0 293,391 0 229,603 63,381 119,495,176,008
  20 1396/08/10 1,907,839 1,885,260 1,571 0 293,391 100 229,603 63,381 119,489,650,487
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق