اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/05/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 67,628
تعداد واحدهای باقی مانده: 132,372
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 118,043,043,084
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,764,070
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,745,476
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,745,712
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری: سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/05/02 1,764,070 1,745,476 236 0 289,542 0 221,502 67,628 118,043,043,084
  2 1396/05/01 1,759,108 1,740,565 235 0 289,542 57 221,502 67,628 117,710,908,100
  3 1396/04/31 1,753,550 1,735,154 231 0 289,542 0 221,445 67,685 117,443,930,259
  4 1396/04/30 1,753,780 1,735,378 246 0 289,542 0 221,445 67,685 117,459,070,454
  5 1396/04/29 1,753,559 1,735,157 246 0 289,542 5 221,445 67,685 117,444,074,614
  6 1396/04/28 1,753,336 1,734,935 246 5 289,542 11 221,440 67,690 117,437,738,974
  7 1396/04/27 1,750,802 1,732,437 265 0 289,537 0 221,429 67,696 117,279,080,792
  8 1396/04/26 1,752,710 1,734,074 13 0 289,537 7 221,429 67,696 117,389,903,820
  9 1396/04/25 1,754,445 1,735,774 13 0 289,537 0 221,422 67,703 117,517,115,305
  10 1396/04/24 1,756,007 1,737,193 32 0 289,537 0 221,422 67,703 117,613,156,394
  11 1396/04/23 1,752,295 1,733,533 247 0 289,537 0 221,422 67,703 117,365,416,667
  12 1396/04/22 1,752,085 1,733,324 247 0 289,537 0 221,422 67,703 117,351,255,310
  13 1396/04/21 1,751,874 1,733,113 246 5,713 289,537 0 221,422 67,703 117,336,946,238
  14 1396/04/20 1,750,344 1,729,888 269 4 283,824 429 221,422 61,990 107,235,760,319
  15 1396/04/19 1,743,201 1,723,014 244 0 283,820 0 220,993 62,415 107,541,889,156
  16 1396/04/18 1,738,016 1,717,823 123 4 283,820 0 220,993 62,415 107,217,915,837
  17 1396/04/17 1,733,497 1,713,360 177 0 283,816 0 220,993 62,411 106,932,495,658
  18 1396/04/16 1,733,161 1,713,037 301 0 283,816 0 220,993 62,411 106,912,323,353
  19 1396/04/15 1,743,019 1,722,895 302 0 283,816 12 220,993 62,411 107,527,599,929
  20 1396/04/15 1,733,019 1,712,895 302 0 283,816 12 220,993 62,411 106,903,489,929
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق