اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1395/12/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 65,922
تعداد واحدهای باقی مانده: 134,078
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 110,177,559,981
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,691,846
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,671,332
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,669,612
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی قواعد
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری: سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1395/12/02 1,691,846 1,671,332 1,720- 0 281,062 0 214,721 65,922 110,177,559,981
  2 1395/12/01 1,691,348 1,670,833 1,327- 1 281,062 700 214,721 65,922 110,144,648,100
  3 1395/11/30 1,686,160 1,665,685 1,338- 0 281,061 0 214,021 66,621 110,969,587,332
  4 1395/11/29 1,677,559 1,657,214 1,338- 0 281,061 0 214,021 66,621 110,405,249,596
  5 1395/11/28 1,677,492 1,657,147 1,338- 0 281,061 11 214,021 66,621 110,400,769,021
  6 1395/11/27 1,677,421 1,657,080 1,338- 0 281,061 0 214,010 66,632 110,414,527,739
  7 1395/11/26 1,675,642 1,654,974 1,334- 0 281,061 10 214,010 66,632 110,274,259,007
  8 1395/11/25 1,679,949 1,659,174 1,301- 0 281,061 0 214,000 66,642 110,570,688,254
  9 1395/11/24 1,675,569 1,654,690 902- 0 281,061 0 214,000 66,642 110,271,871,926
  10 1395/11/23 1,676,436 1,655,513 1,331- 0 281,061 0 214,000 66,642 110,326,701,615
  11 1395/11/22 1,678,663 1,657,682 1,283- 0 281,061 0 214,000 66,642 110,471,239,722
  12 1395/11/21 1,678,601 1,657,620 1,283- 1 281,061 0 214,000 66,642 110,467,123,175
  13 1395/11/20 1,678,539 1,657,558 1,283- 0 281,060 0 214,000 66,641 110,461,339,344
  14 1395/11/19 1,683,338 1,662,331 1,004- 0 281,060 0 214,000 66,641 110,779,393,773
  15 1395/11/18 1,680,140 1,659,171 822- 2 281,060 51 214,000 66,641 110,568,815,382
  16 1395/11/17 1,677,822 1,656,896 579- 0 281,058 0 213,949 66,690 110,498,423,064
  17 1395/11/16 1,684,878 1,663,914 1,567- 0 281,058 0 213,949 66,690 110,966,424,165
  18 1395/11/15 1,706,859 1,685,713 1,574- 0 281,058 0 213,949 66,690 112,420,208,566
  19 1395/11/15 1,696,859 1,675,713 1,574- 0 281,058 0 213,949 66,690 112,420,208,566
  20 1395/11/14 1,706,793 1,685,647 1,574- 0 281,058 0 213,949 66,690 112,415,802,538
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق