اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 63,349
تعداد واحدهای باقی مانده: 136,651
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 131,397,796,108
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,101,086
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,074,189
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,074,227
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 2,101,086 2,074,189 38 1 295,110 5 231,456 63,349 131,397,796,108
  2 1396/10/25 2,086,369 2,059,419 43 0 295,109 30 231,451 63,353 130,470,341,966
  3 1396/10/24 2,075,539 2,048,756 44 0 295,109 0 231,421 63,383 129,856,311,322
  4 1396/10/23 2,069,014 2,042,312 43 0 295,109 0 231,421 63,383 129,447,835,086
  5 1396/10/22 2,062,399 2,035,771 41 0 295,109 0 231,421 63,383 129,033,273,281
  6 1396/10/21 2,062,424 2,035,796 41 0 295,109 32 231,421 63,383 129,034,847,379
  7 1396/10/20 2,062,435 2,035,821 41 0 295,109 0 231,389 63,415 129,101,575,518
  8 1396/10/19 2,066,482 2,039,638 42 6 295,109 541 231,389 63,415 129,343,672,804
  9 1396/10/18 2,063,623 2,037,041 36 2 295,103 0 230,848 63,950 130,268,769,668
  10 1396/10/17 2,059,553 2,032,944 39 582 295,101 50 230,848 63,948 130,002,707,506
  11 1396/10/16 2,060,156 2,033,303 39 0 294,519 0 230,798 63,416 128,943,912,739
  12 1396/10/15 2,052,637 2,025,893 34 0 294,519 0 230,798 63,416 128,474,001,444
  13 1396/10/15 2,062,637 2,035,893 34 0 294,519 0 230,798 63,416 129,108,161,444
  14 1396/10/14 2,062,657 2,035,913 34 30 294,519 0 230,798 63,416 129,109,431,310
  15 1396/10/13 2,062,677 2,035,920 34 72 294,489 166 230,798 63,386 129,048,827,976
  16 1396/10/12 2,065,572 2,039,288 38 0 294,417 0 230,632 63,480 129,453,976,774
  17 1396/10/11 2,061,796 2,035,565 32 0 294,417 19 230,632 63,480 129,217,680,849
  18 1396/10/10 2,052,101 2,025,702 32 0 294,417 0 230,613 63,499 128,630,039,453
  19 1396/10/09 2,078,380 2,051,607 32 0 294,417 0 230,613 63,499 130,274,976,441
  20 1396/10/08 2,085,804 2,058,924 44 0 294,417 0 230,613 63,499 130,739,644,987
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق