صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری مفید 127,674,419,438
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مرتضی استهری 79,906
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 120,094 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,620,711
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06 سهامی با تقسیم سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,597,808
تاریخ محاسبه NAV: 1394/02/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,597,808
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود