اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/01/08
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,664
تعداد واحدهای باقی مانده: 133,336
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,919,123,965
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,729,276
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,708,855
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,708,935
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری: سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/01/08 1,729,276 1,708,855 80 183 282,907 0 215,824 66,664 113,919,123,965
  2 1396/01/07 1,725,829 1,705,436 98 0 282,724 28 215,824 66,481 113,379,104,857
  3 1396/01/06 1,722,607 1,702,304 12 0 282,724 0 215,796 66,509 113,218,567,757
  4 1396/01/05 1,715,332 1,695,138 11 0 282,724 0 215,796 66,509 112,741,912,387
  5 1396/01/04 1,706,280 1,686,178 142 0 282,724 0 215,796 66,509 112,145,994,076
  6 1396/01/03 1,706,167 1,686,065 142 0 282,724 0 215,796 66,509 112,138,471,639
  7 1396/01/02 1,706,054 1,685,952 142 0 282,724 0 215,796 66,509 112,130,964,077
  8 1396/01/01 1,705,941 1,685,839 143 0 282,724 0 215,796 66,509 112,123,489,364
  9 1395/12/30 1,705,743 1,685,641 142 0 282,724 0 215,796 66,509 112,110,290,276
  10 1395/12/29 1,705,759 1,685,657 143 1 282,724 0 215,796 66,509 112,111,366,961
  11 1395/12/28 1,705,642 1,685,540 143 0 282,723 0 215,796 66,508 112,101,897,208
  12 1395/12/27 1,694,321 1,674,364 2,077- 0 282,723 0 215,796 66,508 111,358,612,312
  13 1395/12/26 1,694,216 1,674,259 2,077- 0 282,723 137 215,796 66,508 111,351,626,947
  14 1395/12/25 1,694,064 1,674,149 2,073- 21 282,723 0 215,659 66,645 111,573,637,164
  15 1395/12/24 1,684,271 1,664,455 1,927- 0 282,702 0 215,659 66,624 110,892,665,453
  16 1395/12/23 1,676,324 1,656,540 2,131- 597 282,702 232 215,659 66,624 110,365,325,461
  17 1395/12/22 1,672,986 1,653,134 2,181- 0 282,105 9 215,427 66,259 109,535,021,248
  18 1395/12/21 1,670,710 1,650,840 2,184- 0 282,105 0 215,418 66,268 109,397,857,597
  19 1395/12/20 1,666,372 1,646,566 1,737- 0 282,105 0 215,418 66,268 109,114,605,191
  20 1395/12/19 1,666,267 1,646,461 1,736- 64 282,105 160 215,418 66,268 109,107,663,780
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق