اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 63,399
تعداد واحدهای باقی مانده: 136,601
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,068,989,875
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,740,160
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,720,358
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,720,335
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری: سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/03/02 1,740,160 1,720,358 23- 0 283,483 278 219,660 63,399 109,068,989,875
  2 1396/03/01 1,744,682 1,724,581 46- 0 283,483 0 219,382 63,677 109,816,136,675
  3 1396/02/31 1,743,686 1,723,549 472 57 283,483 0 219,382 63,677 109,750,400,016
  4 1396/02/30 1,739,367 1,719,190 11- 0 283,426 0 219,382 63,620 109,374,875,439
  5 1396/02/29 1,729,762 1,709,728 74 0 283,426 0 219,382 63,620 108,772,875,160
  6 1396/02/28 1,729,620 1,709,586 74 115 283,426 1,174 219,382 63,620 108,763,845,606
  7 1396/02/27 1,729,115 1,709,408 73 0 283,311 0 218,208 64,679 110,562,829,620
  8 1396/02/26 1,726,665 1,706,962 39 0 283,311 1,028 218,208 64,679 110,404,591,708
  9 1396/02/25 1,726,496 1,706,509 40- 0 283,311 0 217,180 65,707 112,129,612,713
  10 1396/02/24 1,725,950 1,705,873 30 0 283,311 104 217,180 65,707 112,087,815,117
  11 1396/02/23 1,727,081 1,707,021 167 0 283,311 0 217,076 65,811 112,340,730,425
  12 1396/02/22 1,722,467 1,702,473 100 0 283,311 0 217,076 65,811 112,041,448,191
  13 1396/02/21 1,722,337 1,702,343 100 0 283,311 2 217,076 65,811 112,032,874,779
  14 1396/02/20 1,722,173 1,702,179 101 0 283,311 30 217,074 65,813 112,025,527,333
  15 1396/02/19 1,719,596 1,699,557 89 8 283,311 12 217,044 65,843 111,903,944,881
  16 1396/02/18 1,717,625 1,697,562 69 0 283,303 68 217,032 65,847 111,779,336,012
  17 1396/02/17 1,716,045 1,696,001 23 0 283,303 0 216,964 65,915 111,791,902,235
  18 1396/02/16 1,718,525 1,698,441 23 0 283,303 0 216,964 65,915 111,952,769,928
  19 1396/02/15 1,728,948 1,708,841 19 0 283,303 0 216,964 65,915 112,638,236,329
  20 1396/02/15 1,718,948 1,698,841 19 0 283,303 0 216,964 65,915 111,979,086,329
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق