صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۹۳۵,۰۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۴,۰۶۴,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۷۹۹,۳۲۱,۵۲۹,۴۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸۱,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۹,۵۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۹,۵۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۸۱,۳۶۹ ۲۷۹,۵۷۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۴۹,۲۶۱ ۰ ۳۵,۸۱۴,۱۹۱ ۱۴۵,۹۳۵,۰۷۰ ۴۰,۷۹۹,۳۲۱,۵۲۹,۴۷۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۸۱,۳۸۲ ۲۷۹,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۷۴۹,۲۶۱ ۰ ۳۵,۸۱۴,۱۹۱ ۱۴۵,۹۳۵,۰۷۰ ۴۰,۸۰۱,۲۰۶,۷۹۶,۲۸۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۸۱,۳۹۵ ۲۷۹,۵۹۸ ۰ ۵۸۹,۴۰۸ ۱۸۱,۷۴۹,۲۶۱ ۹۸۲,۵۳۸ ۳۵,۸۱۴,۱۹۱ ۱۴۵,۹۳۵,۰۷۰ ۴۰,۸۰۳,۰۹۲,۸۱۳,۴۹۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۸۱,۸۹۵ ۲۸۰,۱۰۳ ۰ ۱,۱۹۱,۲۴۴ ۱۸۱,۱۵۹,۸۵۳ ۹۸۵,۹۵۶ ۳۴,۸۳۱,۶۵۳ ۱۴۶,۳۲۸,۲۰۰ ۴۰,۹۸۷,۰۰۴,۴۵۸,۳۰۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۸۱,۳۹۵ ۲۷۹,۶۰۳ ۰ ۱,۱۹۱,۲۴۴ ۱۸۱,۱۵۹,۸۵۳ ۹۸۵,۹۵۶ ۳۴,۸۳۱,۶۵۳ ۱۴۶,۳۲۸,۲۰۰ ۴۰,۹۱۳,۸۴۰,۳۵۸,۳۰۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۷۶,۳۴۶ ۲۷۴,۵۸۸ ۰ ۹۸۴,۵۲۳ ۱۷۹,۹۶۸,۶۰۹ ۷۲۷,۷۳۱ ۳۳,۸۴۵,۶۹۷ ۱۴۶,۱۲۲,۹۱۲ ۴۰,۱۲۳,۶۴۷,۲۳۶,۲۵۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۷۶,۹۸۶ ۲۷۵,۲۲۲ ۰ ۱,۷۹۰,۹۴۷ ۱۷۸,۹۸۴,۰۸۶ ۷۸۹,۷۰۹ ۳۳,۱۱۷,۹۶۶ ۱۴۵,۸۶۶,۱۲۰ ۴۰,۱۴۵,۶۱۶,۸۱۴,۴۱۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۸۰,۹۳۶ ۲۷۹,۰۴۲ ۰ ۷۷۱,۵۴۳ ۱۷۷,۱۹۳,۱۳۹ ۹۵۴,۲۲۹ ۳۲,۳۲۸,۲۵۷ ۱۴۴,۸۶۴,۸۸۲ ۴۰,۴۲۳,۳۶۳,۰۹۹,۲۴۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۷۷,۲۷۷ ۲۷۵,۴۱۶ ۰ ۰ ۱۷۶,۴۲۱,۵۹۶ ۰ ۳۱,۳۷۴,۰۲۸ ۱۴۵,۰۴۷,۵۶۸ ۳۹,۹۴۸,۴۱۹,۲۰۸,۰۶۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۷۱,۷۰۵ ۲۶۹,۸۹۹ ۰ ۰ ۱۷۶,۴۲۱,۵۹۶ ۰ ۳۱,۳۷۴,۰۲۸ ۱۴۵,۰۴۷,۵۶۸ ۳۹,۱۴۸,۲۴۷,۰۲۲,۹۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۷۱,۷۱۷ ۲۶۹,۹۱۲ ۰ ۱,۲۱۶,۷۹۴ ۱۷۶,۴۲۱,۵۹۶ ۲۷۳,۱۰۵ ۳۱,۳۷۴,۰۲۸ ۱۴۵,۰۴۷,۵۶۸ ۳۹,۱۵۰,۰۴۴,۴۸۳,۰۹۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۷۱,۷۲۶ ۲۶۹,۹۰۹ ۰ ۹۸۱,۷۵۹ ۱۷۵,۲۰۴,۸۰۲ ۲۷۳,۸۳۲ ۳۱,۱۰۰,۹۲۳ ۱۴۴,۱۰۳,۸۷۹ ۳۸,۸۹۴,۹۲۰,۷۹۴,۹۰۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۷۸,۹۱۱ ۲۷۷,۰۳۲ ۰ ۸,۳۸۵,۴۶۶ ۱۷۴,۲۲۳,۰۴۳ ۷۲۰,۳۱۲ ۳۰,۸۲۷,۰۹۱ ۱۴۳,۳۹۵,۹۵۲ ۳۹,۷۲۵,۲۳۹,۲۷۲,۷۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۷۹,۵۳۴ ۲۷۷,۵۷۱ ۰ ۲,۷۳۷,۳۷۹ ۱۶۵,۸۳۷,۵۷۷ ۴۹۹,۳۴۴ ۳۰,۱۰۶,۷۷۹ ۱۳۵,۷۳۰,۷۹۸ ۳۷,۶۷۴,۹۹۳,۱۶۶,۹۲۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۸۵,۴۳۶ ۲۸۳,۴۱۹ ۰ ۱,۵۲۱,۶۲۳ ۱۶۳,۱۰۰,۱۹۸ ۲۸۱,۷۹۷ ۲۹,۶۰۷,۴۳۵ ۱۳۳,۴۹۲,۷۶۳ ۳۷,۸۳۴,۴۵۰,۵۷۵,۰۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۸۷,۳۰۶ ۲۸۵,۲۷۵ ۰ ۰ ۱۶۱,۵۷۸,۵۷۵ ۰ ۲۹,۳۲۵,۶۳۸ ۱۳۲,۲۵۲,۹۳۷ ۳۷,۷۲۸,۴۹۸,۷۶۴,۰۶۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۸۰,۶۵۲ ۲۷۸,۶۴۸ ۰ ۰ ۱۶۱,۵۷۸,۵۷۵ ۰ ۲۹,۳۲۵,۶۳۸ ۱۳۲,۲۵۲,۹۳۷ ۳۶,۸۵۲,۰۳۴,۴۳۷,۵۷۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۸۰,۶۶۶ ۲۷۸,۶۶۲ ۰ ۱,۵۴۳,۲۲۷ ۱۶۱,۵۷۸,۵۷۵ ۵۴۶,۹۸۹ ۲۹,۳۲۵,۶۳۸ ۱۳۲,۲۵۲,۹۳۷ ۳۶,۸۵۳,۸۹۶,۷۶۴,۳۷۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۸۰,۶۷۲ ۲۷۸,۶۵۳ ۰ ۲,۴۴۱,۹۴۲ ۱۶۰,۰۳۵,۳۴۸ ۵۶۳,۶۰۱ ۲۸,۷۷۸,۶۴۹ ۱۳۱,۲۵۶,۶۹۹ ۳۶,۵۷۵,۰۳۸,۷۷۳,۴۸۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۸۲,۷۵۳ ۲۸۰,۵۶۹ ۰ ۱,۲۰۱,۲۷۸ ۱۵۷,۵۹۳,۴۰۶ ۱۴۴,۱۶۰ ۲۸,۲۱۵,۰۴۸ ۱۲۹,۳۷۸,۳۵۸ ۳۶,۲۹۹,۶۱۵,۳۲۵,۱۷۹