صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ ۹۸.۱۱.۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
2 دعوت به مجمع امیدتوسعه- نغییر ارزش مبنا- انتقال واحد ممتاز- انتشار در کدال-افزایش سقف واحدها 98.11.27 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
3 تصمیمات مجمع امیدتوسعه تغییرات امیدنامه ۹۸.۰۹.۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
4 تصمیمات مجمع امیدتوسعه تغییر اساسنامه-تجزیه واحد ۹۸.۰۹.۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
5 تصمیمات مجمع امیدتوسعه-سالانه ۹۸.۰۹.۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
6 دعوت به مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر هزینه ارکان-خرید بازار پایه-تجزیه واحد 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
8 تصمیمات مجمع - افزایش زمان صدور و ابطال و افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق امیدتوسعه مورخ ۹۸.۰۳.۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
9 تصمیمات مجمع - افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ ۹۸.۰۳.۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
سایز صفحه