صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع امیدتوسعه تغییرات امیدنامه ۹۸.۰۹.۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
2 تصمیمات مجمع امیدتوسعه تغییر اساسنامه-تجزیه واحد ۹۸.۰۹.۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
3 تصمیمات مجمع امیدتوسعه-سالانه ۹۸.۰۹.۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
4 دعوت به مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر هزینه ارکان-خرید بازار پایه-تجزیه واحد 98.09.19 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
5 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
6 تصمیمات مجمع - افزایش زمان صدور و ابطال و افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق امیدتوسعه مورخ ۹۸.۰۳.۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
7 تصمیمات مجمع - افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ ۹۸.۰۳.۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
8 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
9 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال و افزایش درصد تقسیم سود صندوق امیدتوسعه مورخ 98.03.11 ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
10 تصمیمات مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ ۹۷.۱۲.۱۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
سایز صفحه