صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۰.۷۵۷ %۱.۱۸۶
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۲.۱۱۹ %۲.۸۹۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۶.۸۸۴ %۸.۶۶۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۲۱.۳۷۳ %۲۵.۶۵۴
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۵۴.۴۰۱ %۵۳.۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۱۳۶.۳۳۹ %۱۳۲.۸۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ %۴۷۳.۵۴۷ %۵۷۸.۹۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰۸۶۹ %۲۲۲۴۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۴۴)% (۹۹.۵۲)%