صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۱,۷۲۴,۳۷۸ ۵۵.۸۷ % ۱,۳۵۸,۳۶۷ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۸۹۶ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۸,۴۱۲ ۵.۳۷ % ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۱,۷۲۴,۳۷۸ ۵۵.۸۸ % ۱,۳۵۸,۱۹۴ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۸۹۱ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۸,۱۰۲ ۵.۳۷ % ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۱,۷۲۴,۳۷۸ ۵۵.۸۸ % ۱,۳۵۸,۰۲۰ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۵۶۳ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۷,۷۹۲ ۵.۳۷ % ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۱,۸۵۳,۷۴۲ ۵۵.۶۵ % ۱,۳۵۲,۷۵۳ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۱,۹۴۸ ۴.۹۹ % ۱,۱۵۹,۸۸۸ ۵.۴۴ % ۵,۸۷۳,۱۷۱ ۲۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۲,۱۱۸,۴۵۷ ۵۵.۶۲ % ۱,۳۵۲,۵۲۱ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴,۰۸۲ ۵.۰۲ % ۱,۱۵۹,۸۷۶ ۵.۳۲ % ۶,۰۶۴,۳۹۴ ۲۷.۸۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۲,۰۷۴,۰۲۱ ۵۵.۴۶ % ۱,۴۳۵,۳۶۹ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷,۴۸۴ ۴.۷۷ % ۱,۱۵۹,۵۵۴ ۵.۳۳ % ۶,۰۶۲,۳۵۳ ۲۷.۸۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۲,۱۶۰,۵۰۵ ۵۵.۵۷ % ۱,۴۳۴,۳۴۳ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۳۱۴ ۴.۸۱ % ۱,۱۵۹,۲۳۳ ۵.۳ % ۶,۰۷۳,۴۱۳ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۶ % ۱,۴۳۲,۷۴۲ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵,۱۵۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۹۱۲ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۷ % ۱,۴۳۲,۵۷۰ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۴,۹۴۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۵۹۱ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۷ % ۱,۴۳۲,۵۷۰ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۴,۹۴۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۵۹۱ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %