صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۷ % ۱,۴۳۲,۳۹۷ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۴,۵۲۵ ۵ % ۱,۱۵۸,۲۷۱ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۲,۳۶۰,۰۳۹ ۵۵.۳۹ % ۱,۴۳۱,۰۵۵ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۰,۸۶۰ ۵.۰۷ % ۱,۱۶۱,۸۹۹ ۵.۲۱ % ۶,۲۳۱,۴۲۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۲,۳۶۰,۰۳۹ ۵۵.۳۹ % ۱,۴۳۰,۸۸۳ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹,۸۷۶ ۵.۰۶ % ۱,۱۶۱,۵۷۷ ۵.۲۱ % ۶,۲۳۱,۴۲۵ ۲۷.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۲,۳۳۰,۰۰۶ ۵۵.۲۵ % ۱,۴۳۰,۳۱۲ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۱,۸۲۹ ۵.۳۴ % ۱,۱۶۱,۲۵۶ ۵.۲ % ۶,۱۹۹,۹۱۳ ۲۷.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۲,۲۹۲,۷۰۴ ۵۵.۰۵ % ۱,۴۲۹,۶۹۵ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۴,۹۳۵ ۵.۵۸ % ۱,۱۶۰,۹۳۵ ۵.۲ % ۶,۲۰۱,۴۶۵ ۲۷.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۱,۹۲۵,۸۳۳ ۵۵.۰۴ % ۱,۴۰۰,۱۸۴ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۳,۲۸۲ ۵.۷۸ % ۱,۱۶۰,۶۱۴ ۵.۳۶ % ۵,۹۲۹,۰۸۴ ۲۷.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۱,۹۲۵,۸۳۳ ۵۵.۰۵ % ۱,۴۰۰,۰۱۲ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۱,۷۱۳ ۵.۷۸ % ۱,۱۶۰,۲۹۴ ۵.۳۵ % ۵,۹۲۹,۰۸۴ ۲۷.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۱,۹۲۵,۸۳۳ ۵۵.۰۴ % ۱,۳۹۹,۸۴۱ ۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۰,۸۴۷ ۵.۷۷ % ۱,۱۵۹,۹۷۴ ۵.۳۵ % ۵,۹۲۹,۰۸۴ ۲۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۱,۸۲۴,۱۰۹ ۵۵.۰۶ % ۱,۳۹۸,۸۹۲ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۴,۴۳۴ ۵.۶۱ % ۱,۲۰۹,۸۷۸ ۵.۶۳ % ۵,۸۳۵,۵۹۷ ۲۷.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۱,۷۸۶,۸۴۱ ۵۵.۱۷ % ۱,۳۹۸,۵۵۲ ۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱,۶۵۵ ۵.۶۷ % ۱,۲۰۶,۶۴۰ ۵.۶۵ % ۵,۷۶۳,۷۰۸ ۲۶.۹۷ % ۰ ۰ %