صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۱,۷۸۶,۸۴۱ ۵۵.۱۶ % ۱,۳۹۸,۳۸۱ ۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۰,۷۷۵ ۵.۶۷ % ۱,۲۰۶,۳۲۲ ۵.۶۵ % ۵,۷۶۳,۷۰۸ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۱,۸۳۰,۰۲۶ ۵۵.۶ % ۱,۳۹۶,۵۰۸ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۲,۳۳۱ ۵.۷۴ % ۱,۱۵۹,۳۶۴ ۵.۴۵ % ۵,۶۷۱,۹۰۸ ۲۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۱,۵۳۲,۵۸۸ ۵۵.۳۷ % ۱,۳۹۵,۵۲۸ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۵,۹۵۲ ۶.۱۷ % ۱,۱۷۱,۵۸۰ ۵.۶۳ % ۵,۴۴۱,۷۶۷ ۲۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۱,۵۳۲,۵۸۸ ۵۵.۳۷ % ۱,۳۹۵,۳۵۸ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۵,۸۷۶ ۶.۱۷ % ۱,۱۷۱,۲۶۳ ۵.۶۲ % ۵,۴۴۱,۷۶۷ ۲۶.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۱,۵۳۲,۵۸۸ ۵۵.۴۲ % ۱,۳۹۵,۱۸۸ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۸,۸۸۰ ۶.۱ % ۱,۱۷۰,۹۰۹ ۵.۶۳ % ۵,۴۴۱,۷۶۷ ۲۶.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۱,۵۶۳,۴۱۸ ۵۵.۴۳ % ۱,۳۹۴,۷۹۶ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۳,۷۰۴ ۶.۳ % ۱,۱۷۰,۴۶۹ ۵.۶۱ % ۵,۴۱۹,۸۶۹ ۲۵.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۱,۸۴۸,۷۰۸ ۵۵.۴۲ % ۱,۳۵۷,۰۲۵ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۵,۱۲۵ ۶.۳۸ % ۱,۱۷۰,۰۳۰ ۵.۴۷ % ۵,۶۴۰,۵۰۰ ۲۶.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۱,۸۵۱,۸۰۹ ۵۵.۵ % ۱,۳۴۲,۲۶۹ ۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۷,۸۱۶ ۶.۵۹ % ۱,۱۶۹,۵۹۱ ۵.۴۸ % ۵,۵۸۱,۲۶۳ ۲۶.۱۴ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۲,۰۹۴,۱۷۲ ۵۵.۹۶ % ۱,۳۱۹,۲۳۰ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۶,۶۰۳ ۶.۲۸ % ۱,۱۶۹,۱۵۲ ۵.۴۱ % ۵,۶۷۴,۰۶۵ ۲۶.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۲,۳۶۲,۳۲۶ ۵۵.۷۲ % ۱,۲۸۹,۲۰۰ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۷,۴۰۴ ۶.۵۲ % ۱,۱۶۸,۷۱۵ ۵.۲۷ % ۵,۹۲۰,۴۰۱ ۲۶.۶۸ % ۰ ۰ %