صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۵۱ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۲۶,۰۲۴ ۴۷.۷۴ % ۲۳,۹۰۹ ۴۳.۸۶ % ۴,۱۵۷ ۷.۶۳ % ۴۲۲ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۲ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۲۶,۰۱۰ ۲۶.۹۲ % ۲۰,۰۳۹ ۲۰.۷۴ % ۵۰,۱۴۸ ۵۱.۹ % ۴۲۲ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۳ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۱۸ % ۴۱۳ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۴ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲ % ۴۰۴ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۵ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۲ % ۳۹۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۴ % ۳۸۶ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۷ ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۵ % ۳۷۷ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۸ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۷ % ۳۶۸ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵۹ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۴۸ ۹۹.۲۹ % ۳۵۹ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %