صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۲,۳۶۲,۳۲۶ ۵۵.۷۲ % ۱,۲۸۹,۰۳۱ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۷,۲۱۵ ۶.۵۲ % ۱,۱۶۸,۲۷۷ ۵.۲۷ % ۵,۹۲۰,۴۰۱ ۲۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۲,۳۶۲,۳۲۶ ۵۵.۷۳ % ۱,۲۸۸,۸۶۲ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۶,۸۹۳ ۶.۵۲ % ۱,۱۶۷,۸۴۱ ۵.۲۶ % ۵,۹۲۰,۴۰۱ ۲۶.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۲,۴۴۲,۸۴۴ ۵۵.۹ % ۱,۲۱۲,۴۱۷ ۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۹,۳۶۳ ۶.۷۴ % ۱,۱۶۷,۴۰۵ ۵.۲۵ % ۵,۹۳۵,۲۲۷ ۲۶.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۲,۲۳۷,۱۰۹ ۵۵.۸۱ % ۱,۲۱۲,۶۷۱ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۱,۸۷۴ ۶.۹۴ % ۱,۱۶۶,۹۶۹ ۵.۳۲ % ۵,۷۸۸,۷۱۹ ۲۶.۴ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۲,۳۰۹,۵۸۹ ۵۵.۷۲ % ۱,۲۱۱,۵۷۷ ۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۰,۱۸۰ ۷.۰۶ % ۱,۱۶۷,۵۶۷ ۵.۲۹ % ۵,۸۴۲,۲۳۲ ۲۶.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱۲,۶۵۶,۰۳۳ ۵۵.۹۲ % ۱,۲۱۲,۰۹۳ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۰,۵۰۸ ۶.۹ % ۱,۱۶۷,۱۳۲ ۵.۱۶ % ۶,۰۳۶,۵۲۳ ۲۶.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱۲,۵۹۸,۷۵۴ ۵۶.۴۹ % ۱,۲۱۰,۹۴۹ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۸,۷۸۰ ۵.۹۱ % ۱,۱۵۱,۴۷۰ ۵.۱۶ % ۶,۰۲۲,۶۶۱ ۲۷ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۲,۵۹۸,۷۵۴ ۵۶.۵ % ۱,۲۱۰,۷۸۰ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۸,۷۸۰ ۵.۹۱ % ۱,۱۵۱,۰۴۸ ۵.۱۶ % ۶,۰۲۲,۶۶۱ ۲۷ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱۲,۵۹۸,۷۵۴ ۵۶.۴۹ % ۱,۲۱۰,۶۱۲ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۷,۹۵۰ ۵.۹۱ % ۱,۱۵۰,۶۲۸ ۵.۱۶ % ۶,۰۲۲,۶۶۱ ۲۷.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱۲,۵۸۹,۴۵۸ ۵۶.۳۳ % ۱,۲۰۹,۱۵۵ ۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۸,۰۲۹ ۶.۱۲ % ۱,۱۵۸,۷۴۴ ۵.۱۸ % ۶,۰۲۶,۶۹۹ ۲۶.۹۶ % ۰ ۰ %