صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱۲,۷۲۲,۲۹۱ ۵۶.۲۳ % ۱,۲۰۸,۹۲۴ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۸,۱۹۱ ۶.۱۸ % ۱,۱۷۰,۲۴۱ ۵.۱۷ % ۶,۱۲۴,۷۹۴ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۲,۷۶۲,۰۰۳ ۵۶.۳ % ۱,۲۱۰,۸۱۷ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۵,۵۷۸ ۶.۲ % ۱,۱۴۶,۰۲۷ ۵.۰۶ % ۶,۱۴۲,۸۶۲ ۲۷.۱ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱۲,۸۴۴,۹۴۴ ۵۶.۱۴ % ۱,۲۰۸,۶۶۴ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۸,۹۷۸ ۶.۱۶ % ۱,۱۴۵,۶۰۹ ۵.۰۱ % ۶,۲۷۲,۴۲۲ ۲۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۱۲,۶۶۸,۴۴۸ ۵۶.۷۱ % ۱,۲۰۷,۴۲۸ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲,۳۱۹ ۴.۷۱ % ۱,۱۴۵,۵۰۳ ۵.۱۳ % ۶,۲۶۷,۶۴۷ ۲۸.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۱۲,۶۶۸,۴۴۸ ۵۶.۷۱ % ۱,۲۲۲,۴۱۶ ۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۵,۸۶۳ ۴.۶۴ % ۱,۱۴۵,۰۸۶ ۵.۱۳ % ۶,۲۶۷,۶۴۷ ۲۸.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۲,۶۶۸,۴۴۸ ۵۶.۷۳ % ۱,۲۲۲,۲۳۹ ۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۰,۳۱۱ ۴.۶۱ % ۱,۱۴۴,۶۶۹ ۵.۱۳ % ۶,۲۶۷,۶۴۷ ۲۸.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۲,۴۵۲,۱۳۲ ۵۶.۷۷ % ۱,۲۲۰,۱۲۱ ۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۷۰,۵۸۱ ۳.۹۷ % ۱,۱۴۴,۲۲۸ ۵.۲۲ % ۶,۲۴۵,۸۹۰ ۲۸.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۲,۶۶۰,۶۶۸ ۵۷.۰۱ % ۱,۲۱۹,۷۰۰ ۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۹۴,۷۱۲ ۳.۵۸ % ۱,۱۴۳,۴۷۵ ۵.۱۵ % ۶,۳۸۸,۴۸۷ ۲۸.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۲,۹۸۱,۲۱۲ ۵۶.۹ % ۱,۲۱۹,۷۶۹ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۸۰۴,۶۶۷ ۳.۵۳ % ۱,۱۴۳,۰۳۶ ۵.۰۱ % ۶,۶۶۲,۵۵۷ ۲۹.۲۱ % ۰ ۰ %