صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۳,۰۷۳,۲۱۶ ۵۷.۸۸ % ۱,۲۱۷,۹۶۶ ۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۲۷,۷۲۴ ۲.۷۸ % ۱,۱۴۲,۵۹۷ ۵.۰۶ % ۶,۵۲۶,۲۵۶ ۲۸.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۱۲,۸۳۲,۴۱۸ ۵۸.۱۸ % ۱,۲۱۷,۷۹۲ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۳۳۴ ۲.۴۳ % ۱,۱۴۰,۵۹۵ ۵.۱۷ % ۶,۳۳۱,۰۴۹ ۲۸.۷ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۱۲,۸۳۲,۴۱۸ ۵۸.۱۸ % ۱,۲۱۷,۶۱۷ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۹۲۳ ۲.۴۲ % ۱,۱۴۰,۱۵۸ ۵.۱۷ % ۶,۳۳۱,۰۴۹ ۲۸.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۲,۸۳۲,۴۱۸ ۵۸.۲۱ % ۱,۲۱۷,۴۴۲ ۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۲۷,۵۷۶ ۲.۳۹ % ۱,۱۳۹,۷۲۲ ۵.۱۷ % ۶,۳۳۱,۰۴۹ ۲۸.۷۱ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۲,۲۰۶,۸۴۹ ۵۴.۶۴ % ۱,۲۱۵,۵۳۴ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۵,۹۶۵ ۴.۵۹ % ۱,۱۴۰,۵۲۸ ۵.۱۱ % ۶,۷۵۰,۸۷۹ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۱,۷۱۹,۴۳۲ ۵۴.۰۵ % ۱,۲۱۶,۱۴۳ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۷,۶۷۸ ۴.۶۹ % ۱,۱۴۰,۰۹۳ ۵.۲۶ % ۶,۵۹۰,۵۳۸ ۳۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۱,۶۰۲,۱۱۶ ۵۳.۲۱ % ۱,۲۱۹,۵۴۴ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۷,۵۹۸ ۵.۵۸ % ۱,۱۳۹,۶۵۸ ۵.۲۳ % ۶,۶۲۸,۱۵۸ ۳۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۱ % ۱,۰۲۲,۶۹۲ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۹۲۹ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۹,۱۷۳ ۵.۳ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۱ % ۱,۰۲۲,۶۰۵ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۹۲۹ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۸,۶۸۸ ۵.۳ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۱ % ۱,۰۲۲,۵۱۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۶۹۹ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۸,۲۰۴ ۵.۲۹ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ %