صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۱ % ۱,۰۲۲,۴۳۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۶۹۷ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۷,۷۲۱ ۵.۲۹ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۲ % ۱,۰۲۲,۳۴۴ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۶۹۳ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۷,۲۳۸ ۵.۲۹ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۲ % ۱,۰۲۲,۲۵۷ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۳۹۷ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۶,۷۵۶ ۵.۲۹ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۱,۵۲۵,۸۸۸ ۵۳.۶۱ % ۱,۰۲۲,۱۷۰ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸,۳۶۵ ۵.۶۷ % ۱,۱۳۶,۲۷۵ ۵.۲۹ % ۶,۵۹۴,۱۷۴ ۳۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۱۱,۲۶۰,۰۵۴ ۵۳.۱۷ % ۱,۰۲۲,۱۴۱ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۱,۳۳۶ ۶.۰۵ % ۱,۱۳۶,۰۵۹ ۵.۳۶ % ۶,۴۷۸,۱۵۹ ۳۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۱۱,۲۰۲,۹۷۷ ۵۳.۰۷ % ۱,۰۲۰,۹۵۴ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۷۳۵ ۵.۳۲ % ۱,۱۶۸,۱۴۵ ۵.۵۳ % ۶,۵۹۱,۴۳۲ ۳۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۱۱,۲۰۲,۹۷۷ ۵۳.۰۸ % ۱,۰۲۰,۸۶۷ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳,۳۶۲ ۵.۳۲ % ۱,۱۶۷,۶۶۷ ۵.۵۳ % ۶,۵۹۱,۴۳۲ ۳۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۱۱,۲۰۲,۹۷۷ ۵۳.۰۹ % ۱,۰۲۰,۷۸۰ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۰,۵۶۶ ۵.۳۱ % ۱,۱۶۷,۱۸۸ ۵.۵۳ % ۶,۵۹۱,۴۳۲ ۳۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۰,۹۴۵,۳۹۴ ۵۲.۸۸ % ۱,۰۲۰,۵۲۲ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۹,۰۶۰ ۵.۳۶ % ۱,۱۵۲,۹۶۲ ۵.۵۷ % ۶,۴۷۰,۴۸۷ ۳۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۰,۷۶۲,۸۰۸ ۵۴.۲۶ % ۱,۰۷۱,۱۱۶ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۱۰۱ ۲.۵۷ % ۱,۱۳۵,۸۶۶ ۵.۷۳ % ۶,۳۵۶,۱۳۵ ۳۲.۰۴ % ۰ ۰ %