صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۹,۹۹۴,۱۰۶ ۵۴.۰۱ % ۱,۰۶۵,۰۹۲ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۸۹۶ ۳.۷۷ % ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۵.۸۲ % ۵,۶۷۲,۱۹۲ ۳۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۹,۹۹۴,۱۰۶ ۵۴.۰۱ % ۱,۰۶۵,۰۰۶ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۳۱۱ ۳.۷۶ % ۱,۰۷۶,۵۵۹ ۵.۸۲ % ۵,۶۷۲,۱۹۲ ۳۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۹,۹۹۴,۱۰۶ ۵۴.۰۱ % ۱,۰۶۴,۹۱۹ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۶۹۵,۱۶۰ ۳.۷۶ % ۱,۰۷۶,۱۱۹ ۵.۸۲ % ۵,۶۷۲,۱۹۲ ۳۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۹,۹۸۵,۱۵۷ ۵۳.۸۷ % ۱,۰۶۲,۲۱۸ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۰۴,۲۰۶ ۳.۸ % ۱,۰۷۵,۶۸۰ ۵.۸ % ۵,۷۰۵,۵۷۴ ۳۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۰,۰۲۶,۳۲۸ ۵۳.۷۵ % ۱,۰۶۲,۰۸۱ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۲,۱۴۷ ۴.۲۵ % ۱,۰۷۵,۲۴۱ ۵.۷۶ % ۵,۶۹۹,۵۴۱ ۳۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۰,۱۳۱,۹۱۸ ۵۴.۴۴ % ۱,۰۵۹,۷۵۴ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۶۹۵ ۴.۳ % ۱,۰۵۹,۰۷۶ ۵.۶۹ % ۵,۵۶۲,۰۶۲ ۲۹.۸۸ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۰,۱۳۱,۹۱۸ ۵۴.۴۴ % ۱,۰۵۹,۶۶۸ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۰۰,۱۸۵ ۴.۳ % ۱,۰۵۸,۶۵۷ ۵.۶۹ % ۵,۵۶۲,۰۶۲ ۲۹.۸۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۰,۱۳۱,۹۱۸ ۵۴.۴۳ % ۱,۰۵۹,۵۸۳ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۹,۵۷۱ ۴.۳ % ۱,۰۵۸,۲۴۰ ۵.۶۹ % ۵,۵۶۲,۰۶۲ ۲۹.۸۹ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۰,۱۳۱,۹۱۸ ۵۴.۴۴ % ۱,۰۵۹,۴۹۷ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۷۴۷ ۴.۲۹ % ۱,۰۵۷,۸۲۳ ۵.۶۸ % ۵,۵۶۲,۰۶۲ ۲۹.۸۹ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۰,۱۷۳,۷۷۳ ۵۴.۶ % ۱,۰۵۹,۴۱۱ ۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۷۹۸,۷۴۷ ۴.۲۹ % ۹۱۲,۸۵۱ ۴.۹ % ۵,۶۸۷,۹۱۷ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ %