صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۸۵,۲۸۷ ۳۰۰ ۵۵,۵۸۶,۱۰۰ ۷۶۴.۴۲
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۷,۵۳۱ ۳۰۰ ۴۱,۲۵۹,۳۰۰ ۲۵۸.۶۷
۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۹۹,۰۶۳ ۳۰۰ ۲۹,۷۱۸,۹۰۰ ۷۸.۶۳
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۹۸,۴۵۱ ۳۰۰ ۲۹,۵۳۵,۳۰۰ (۲۷.۹۵)
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰۳,۴۴۲ ۳۰۰ ۳۱,۰۳۲,۶۰۰ ۱۷۵.۲۳
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۹۲,۰۳۵ ۳۰۰ ۲۷,۶۱۰,۵۰۰ ۲۵۲.۹۶
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۸۸,۸۰۴ ۳۰۰ ۲۶,۶۴۱,۲۰۰ ۴۲.۳
۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۸۸,۸۲۷ ۳۰۰ ۲۶,۶۴۸,۱۰۰ ۹۴.۳۴
۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۸۷,۰۳۴ ۳۰۰ ۲۶,۱۱۰,۲۰۰ ۶۱.۴۵
۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۸۳,۷۱۱ ۱۰۰ ۸,۳۷۱,۱۰۰ ۴۲۴.۷۲