صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/23 236,008 234,635 234,635 0 0 241,285,565 0 152,993,046 88,292,519 20,716,551,796,401
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/22 236,015 234,642 234,642 0 3,315 241,285,565 64,047 152,993,046 88,292,519 20,717,115,610,834
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/21 235,978 234,606 234,606 0 6,617 241,282,250 72,007 152,928,999 88,353,251 20,728,186,439,813
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/20 239,599 238,207 238,207 0 31,896 241,275,633 93,108 152,856,992 88,418,641 21,061,932,182,636
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/19 244,839 243,412 243,412 0 213,313 241,243,737 116,011 152,763,884 88,479,853 21,537,015,023,246
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/18 244,372 242,947 242,947 0 16,601 241,030,424 96,898 152,647,873 88,382,551 21,472,264,744,282
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/17 245,427 243,995 243,995 0 0 241,013,823 0 152,550,975 88,462,848 21,584,479,253,921
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/16 249,622 248,162 248,162 0 0 241,013,823 0 152,550,975 88,462,848 21,953,106,029,357
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/15 250,628 249,168 249,168 0 16,464 241,013,823 100,280 152,550,975 88,462,848 21,953,900,230,580
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/15 249,628 248,168 248,168 0 16,464 241,013,823 100,280 152,550,975 88,462,848 22,042,100,867,286
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/14 250,581 249,122 249,122 0 0 240,997,359 0 152,450,695 88,546,664 22,058,955,775,786
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/13 250,523 249,065 249,065 0 18,657 240,997,359 78,070 152,450,695 88,546,664 22,053,832,049,806
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/12 250,473 249,016 249,016 0 19,259 240,978,702 64,888 152,372,625 88,606,077 22,064,308,358,827
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/11 249,784 248,333 248,333 0 12,523 240,959,443 35,179 152,307,737 88,651,706 22,015,100,323,776
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/10 249,506 248,057 248,057 0 0 240,946,920 0 152,272,558 88,674,362 21,996,327,017,413
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/09 242,789 241,390 241,390 0 0 240,946,920 0 152,272,558 88,674,362 21,405,101,639,086
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/08 242,791 241,393 241,393 0 13,808 240,946,920 44,683 152,272,558 88,674,362 21,405,333,984,781
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/07 242,801 241,403 241,403 0 10,665 240,933,112 14,001 152,227,875 88,705,237 21,413,678,196,918
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/06 240,987 239,605 239,605 0 0 240,922,447 0 152,213,874 88,708,573 21,254,988,018,822
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/05 239,703 238,329 238,329 0 12,909 240,922,447 43,087 152,213,874 88,708,573 21,141,789,605,507