صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/15 208,888 207,629 207,629 0 2,847 227,694,972 36,773 136,240,976 91,453,996 18,988,481,358,630
202 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/15 208,388 207,129 207,129 0 2,847 227,694,972 36,773 136,240,976 91,453,996 18,942,754,360,630
203 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/14 210,743 209,471 209,471 0 0 227,692,125 0 136,204,203 91,487,922 19,164,091,129,979
204 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/13 212,742 211,454 211,454 0 0 227,692,125 0 136,204,203 91,487,922 19,345,512,662,562
205 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/12 212,750 211,463 211,463 0 20,140 227,692,125 98,828 136,204,203 91,487,922 19,346,278,887,851
206 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/11 212,757 211,471 211,471 0 53,362 227,671,985 33,361 136,105,375 91,566,610 19,363,659,652,741
207 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/10 213,879 212,583 212,583 0 0 227,618,623 0 136,072,014 91,546,609 19,461,262,694,119
208 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/09 214,567 213,266 213,266 0 5,956 227,618,623 37,216 136,072,014 91,546,609 19,523,748,254,485
209 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/08 214,575 213,274 213,274 0 44,738 227,612,667 2,983 136,034,798 91,577,869 19,531,181,014,226
210 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/07 216,332 215,016 215,016 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,681,757,143,810
211 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/06 217,527 216,205 216,205 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,790,522,456,828
212 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/05 217,536 216,213 216,213 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,791,311,056,640
213 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/04 217,544 216,222 216,222 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,792,099,849,183
214 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/03 217,553 216,230 216,230 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,792,888,833,346
215 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/02 217,561 216,239 216,239 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,793,678,008,012
216 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/01/01 217,570 216,248 216,248 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,794,467,372,946
217 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/30 217,578 216,256 216,256 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,795,222,353,314
218 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/29 217,585 216,263 216,263 0 0 227,567,929 0 136,031,815 91,536,114 19,795,881,041,290
219 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/28 217,594 216,271 216,271 0 5,645 227,567,929 42,733 136,031,815 91,536,114 19,796,648,352,344
220 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/27 217,601 216,279 216,279 0 6,880 227,562,284 31,745 135,989,082 91,573,202 19,805,400,396,341