صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/26 215,415 214,107 214,107 0 61,859 227,555,404 60,039 135,957,337 91,598,067 19,611,772,981,175
222 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/25 209,777 208,495 208,495 0 3,786 227,493,545 212,763 135,897,298 91,596,247 19,097,333,731,504
223 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/24 207,468 206,206 206,206 0 3,841 227,489,759 47,078 135,684,535 91,805,224 18,930,807,416,466
224 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/23 205,936 204,682 204,682 0 0 227,485,918 0 135,637,457 91,848,461 18,799,765,905,336
225 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/22 202,615 201,385 201,385 0 0 227,485,918 0 135,637,457 91,848,461 18,496,909,502,959
226 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/21 202,622 201,392 201,392 0 2,529,574 227,485,918 140,511 135,637,457 91,848,461 18,497,569,487,161
227 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/20 202,628 201,365 201,365 0 107,528 224,956,344 168,758 135,496,946 89,459,398 18,013,961,173,270
228 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/19 202,646 201,383 201,383 0 729 224,848,816 231,135 135,328,188 89,520,628 18,027,976,337,408
229 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/18 200,807 199,560 199,560 0 116,720 224,848,087 177,679 135,097,053 89,751,034 17,910,713,431,168
230 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/17 195,891 194,660 194,660 0 2,889 224,731,367 78,910 134,919,374 89,811,993 17,482,833,986,242
231 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/16 194,333 193,114 193,114 0 0 224,728,478 0 134,840,464 89,888,014 17,358,665,146,097
232 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/15 195,961 194,734 194,734 0 0 224,728,478 0 134,840,464 89,888,014 17,504,252,356,801
233 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/15 195,461 194,234 194,234 0 0 224,728,478 0 134,840,464 89,888,014 17,459,308,349,801
234 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/14 195,967 194,741 194,741 0 9,234 224,728,478 91,293 134,840,464 89,888,014 17,504,860,310,633
235 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/13 195,973 194,747 194,747 0 3,357 224,719,244 239,651 134,749,171 89,970,073 17,521,437,014,239
236 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/12 197,255 196,024 196,024 0 8,440 224,715,887 416,913 134,509,520 90,206,367 17,682,591,329,613
237 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/11 196,358 195,138 195,138 0 1,423 224,707,447 985,650 134,092,607 90,614,840 17,682,424,313,562
238 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/10 196,193 194,988 194,988 0 11,504 224,706,024 67,115 133,106,957 91,599,067 17,860,748,244,347
239 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/09 197,221 196,010 196,010 0 0 224,694,520 0 133,039,842 91,654,678 17,965,232,594,800
240 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1399/12/08 198,737 197,517 197,517 0 0 224,694,520 0 133,039,842 91,654,678 18,103,330,606,821