صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3241 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/24 1,018,389 1,014,024 1,014,024 0 0 50,616 0 661 49,955 50,655,586,433
3242 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/23 1,017,929 1,013,574 1,013,574 0 0 50,616 30 661 49,955 50,633,100,192
3243 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/22 1,011,296 1,007,890 1,007,890 0 5 50,616 0 631 49,985 50,379,386,178
3244 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/21 1,010,788 1,008,011 1,008,011 0 0 50,611 20 631 49,980 50,380,400,362
3245 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/20 1,009,549 1,006,970 1,006,970 0 62 50,611 16 611 50,000 50,348,502,645
3246 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/19 1,008,820 1,007,320 1,007,320 0 450 50,549 470 595 49,954 50,319,641,158
3247 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/18 1,008,657 1,007,216 1,007,216 0 0 50,099 0 125 49,974 50,334,628,498
3248 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/17 1,008,127 1,006,697 1,006,697 0 0 50,099 0 125 49,974 50,308,699,590
3249 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/16 1,007,598 1,006,179 1,006,179 0 100 50,099 125 125 49,974 50,282,786,199
3250 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/15 1,006,673 1,005,266 1,005,266 0 0 49,999 0 0 49,999 50,262,288,805
3251 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/14 1,006,145 1,004,833 1,004,833 0 0 49,999 0 0 49,999 50,240,645,124
3252 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/13 1,005,605 1,004,418 1,004,418 0 0 49,999 0 0 49,999 50,219,886,725
3253 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/12 1,005,099 1,005,099 1,005,099 0 0 49,999 0 0 49,999 50,253,960,675
3254 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/11 1,004,932 1,004,932 1,004,932 0 0 49,999 0 0 49,999 50,245,594,002
3255 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/10 1,004,765 1,004,765 1,004,765 0 0 49,999 0 0 49,999 50,237,230,964
3256 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/09 1,004,598 1,004,598 1,004,598 0 0 49,999 0 0 49,999 50,228,871,557
3257 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/08 1,004,430 1,004,430 1,004,430 0 0 49,999 0 0 49,999 50,220,515,734
3258 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/07 1,004,263 1,004,263 1,004,263 0 0 49,999 0 0 49,999 50,212,163,488
3259 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1391/12/06 1,004,096 1,004,096 1,004,096 0 49,999 49,999 0 0 49,999 50,203,814,821