صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/04 239,770 238,396 238,396 0 6,961 240,909,538 59,073 152,170,787 88,738,751 21,154,938,136,593
22 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/03 238,737 237,368 237,368 0 0 240,902,577 0 152,111,714 88,790,863 21,076,105,760,233
23 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/02 232,722 231,394 231,394 0 0 240,902,577 0 152,111,714 88,790,863 20,545,665,507,213
24 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/07/01 232,728 231,400 231,400 0 10,118 240,902,577 202,452 152,111,714 88,790,863 20,546,212,611,889
25 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/31 232,695 231,370 231,370 0 181,285 240,892,459 45,287 151,909,262 88,983,197 20,588,047,417,875
26 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/30 232,809 231,481 231,481 0 700,300 240,711,174 154,969 151,863,975 88,847,199 20,566,401,212,384
27 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/29 238,736 237,361 237,361 0 51,518 240,010,874 208,722 151,709,006 88,301,868 20,959,408,822,402
28 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/28 238,046 236,677 236,677 0 2,903 239,959,356 313,814 151,500,284 88,459,072 20,936,260,773,119
29 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/27 241,930 240,540 240,540 0 0 239,956,453 0 151,186,470 88,769,983 21,352,700,820,542
30 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/26 247,915 246,485 246,485 0 0 239,956,453 0 151,186,470 88,769,983 21,880,497,706,920
31 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/25 247,920 246,490 246,490 0 6,032 239,956,453 75,270 151,186,470 88,769,983 21,880,903,779,249
32 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/24 247,923 246,494 246,494 0 17,441 239,950,421 213,822 151,111,200 88,839,221 21,898,368,732,508
33 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/23 249,128 247,696 247,696 0 58,153 239,932,980 94,132 150,897,378 89,035,602 22,053,737,811,738
34 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/22 245,183 243,778 243,778 0 1,103,863 239,874,827 60,490 150,803,246 89,071,581 21,713,702,843,068
35 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/21 246,568 245,137 245,137 0 21,263 238,770,964 15,690 150,742,756 88,028,208 21,578,970,268,853
36 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/20 252,873 251,399 251,399 0 0 238,749,701 0 150,727,066 88,022,635 22,128,807,853,559
37 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/19 252,191 250,722 250,722 0 0 238,749,701 0 150,727,066 88,022,635 22,069,240,827,226
38 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/18 252,196 250,727 250,727 0 106,161 238,749,701 168,671 150,727,066 88,022,635 22,069,681,855,902
39 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/17 252,198 250,731 250,731 0 20,177 238,643,540 251,164 150,558,395 88,085,145 22,085,641,072,890
40 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/06/16 252,086 250,623 250,623 0 45,827 238,623,363 67,905 150,307,231 88,316,132 22,134,060,596,698