صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/27 247,751 246,291 246,291 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,210,751,368,701
62 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/26 247,756 246,296 246,296 0 0 233,205,263 0 147,084,520 86,120,743 21,211,183,199,482
63 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/25 247,761 246,301 246,301 0 490,891 233,205,263 273,888 147,084,520 86,120,743 21,211,615,719,993
64 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/24 247,761 246,298 246,298 0 58,380 232,714,372 44,329 146,810,632 85,903,740 21,157,883,375,673
65 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/23 243,785 242,352 242,352 0 0 232,655,992 0 146,766,303 85,889,689 20,815,544,779,158
66 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/22 245,069 243,632 243,632 0 0 232,655,992 0 146,766,303 85,889,689 20,925,444,822,186
67 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/21 245,075 243,637 243,637 0 2,224,896 232,655,992 27,378 146,766,303 85,889,689 20,925,918,431,904
68 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/20 245,080 243,604 243,604 0 14,575 230,431,096 20,630 146,738,925 83,692,171 20,387,784,539,355
69 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/19 240,364 238,920 238,920 0 46,324 230,416,521 17,997 146,718,295 83,698,226 19,997,216,622,350
70 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/18 236,509 235,089 235,089 0 119,279 230,370,197 62,129 146,700,298 83,669,899 19,669,873,877,595
71 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/17 233,755 232,353 232,353 0 12,664 230,250,918 32,541 146,638,169 83,612,749 19,427,695,704,597
72 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/16 231,759 230,368 230,368 0 0 230,238,254 0 146,605,628 83,632,626 19,266,321,905,320
73 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/15 233,311 231,915 231,915 0 0 230,238,254 0 146,605,628 83,632,626 19,395,635,094,905
74 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/15 232,811 231,415 231,415 0 0 230,238,254 0 146,605,628 83,632,626 19,353,818,781,905
75 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/14 233,315 231,919 231,919 0 231,921 230,238,254 41,016 146,605,628 83,632,626 19,396,003,622,124
76 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/13 233,319 231,920 231,920 0 118,963 230,006,333 124,690 146,564,612 83,441,721 19,351,773,675,188
77 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/12 228,830 227,461 227,461 0 19,808 229,887,370 92,004 146,439,922 83,447,448 18,981,060,769,448
78 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/11 226,354 225,006 225,006 0 21,017 229,867,562 53,005 146,347,918 83,519,644 18,792,443,139,652
79 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/10 226,447 225,095 225,095 0 11,384 229,846,545 47,613 146,294,913 83,551,632 18,807,079,600,703
80 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/09 225,199 223,849 223,849 0 0 229,835,161 0 146,247,300 83,587,861 18,711,089,265,346