صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/08 220,359 219,058 219,058 0 0 229,835,161 0 146,247,300 83,587,861 18,310,564,479,093
82 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/07 220,363 219,062 219,062 0 30,273 229,835,161 71,015 146,247,300 83,587,861 18,310,902,336,141
83 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/06 220,366 219,065 219,065 0 5,845 229,804,888 52,927 146,176,285 83,628,603 18,320,126,604,641
84 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/05 220,469 219,167 219,167 0 2,324 229,799,043 7,314 146,123,358 83,675,685 18,338,943,473,513
85 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/04 221,432 220,128 220,128 0 3,053 229,796,719 17,801 146,116,044 83,680,675 18,420,430,299,091
86 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/03 219,869 218,567 218,567 0 6,528 229,793,666 4,862 146,098,243 83,695,423 18,293,085,149,962
87 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/02 219,873 218,572 218,572 0 0 229,787,138 0 146,093,381 83,693,757 18,293,074,496,459
88 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/05/01 219,878 218,576 218,576 0 0 229,787,138 0 146,093,381 83,693,757 18,293,446,240,463
89 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/31 219,872 218,571 218,571 0 0 229,787,138 0 146,093,381 83,693,757 18,292,994,252,520
90 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/30 220,167 218,852 218,852 0 14,035 229,787,138 23,627 146,093,381 83,693,757 18,316,521,816,395
91 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/29 220,172 218,857 218,857 0 43,469 229,773,103 112,896 146,069,754 83,703,349 18,319,060,939,252
92 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/28 220,183 218,868 218,868 0 65,163 229,729,634 65,102 145,956,858 83,772,776 18,335,183,452,313
93 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/27 218,778 217,481 217,481 0 14,796 229,664,471 86,307 145,891,756 83,772,715 18,219,011,633,105
94 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/26 220,733 219,424 219,424 0 0 229,649,675 0 145,805,449 83,844,226 18,397,419,839,115
95 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/25 219,464 218,155 218,155 0 0 229,649,675 0 145,805,449 83,844,226 18,291,040,898,341
96 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/24 219,470 218,161 218,161 0 138,847 229,649,675 62,436 145,805,449 83,844,226 18,291,552,684,785
97 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/23 219,476 218,165 218,165 0 62,948 229,510,828 53,155 145,743,013 83,767,815 18,275,212,647,998
98 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/22 219,703 218,388 218,388 0 5,240 229,447,880 125,495 145,689,858 83,758,022 18,291,725,934,013
99 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/21 219,354 218,034 218,034 0 55,448 229,442,640 258,173 145,564,363 83,878,277 18,288,296,143,832
100 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/04/20 216,227 214,930 214,930 0 346,232 229,387,192 22,060 145,306,190 84,081,002 18,071,489,765,714