صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/31 194,712 193,540 193,540 0 2,573 228,699,380 51,360 144,469,399 84,229,981 16,301,866,262,222
122 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/30 194,301 193,106 193,106 0 154 228,696,807 227,620 144,418,039 84,278,768 16,274,736,881,743
123 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/29 194,396 193,203 193,203 0 0 228,696,653 0 144,190,419 84,506,234 16,326,893,906,095
124 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/28 192,126 190,950 190,950 0 0 228,696,653 0 144,190,419 84,506,234 16,136,442,560,953
125 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/27 192,132 190,956 190,956 0 5,208 228,696,653 43,248 144,190,419 84,506,234 16,137,013,881,786
126 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/26 192,139 190,963 190,963 0 29 228,691,445 45,108 144,147,171 84,544,274 16,144,843,576,362
127 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/25 192,123 190,948 190,948 0 162 228,691,416 99,946 144,102,063 84,589,353 16,152,146,295,723
128 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/24 192,599 191,420 191,420 0 1,416 228,691,254 79,283 144,002,117 84,689,137 16,211,202,971,976
129 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/23 191,787 190,611 190,611 0 1,514 228,689,838 223,234 143,922,834 84,767,004 16,157,499,113,288
130 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/22 192,219 191,041 191,041 0 0 228,688,324 0 143,699,600 84,988,724 16,236,337,521,523
131 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/21 192,892 191,700 191,853 153 0 228,688,324 0 143,699,600 84,988,724 16,292,328,358,207
132 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/20 192,899 191,707 191,860 153 2,140 228,688,324 60,638 143,699,600 84,988,724 16,292,917,171,704
133 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/19 192,905 191,714 191,867 153 115,415 228,686,184 44,345 143,638,962 85,047,222 16,304,718,593,841
134 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/18 195,451 194,240 194,559 319 2,563 228,570,769 76,842 143,594,617 84,976,152 16,505,787,755,086
135 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/17 195,139 193,930 194,434 504 0 228,568,206 0 143,517,775 85,050,431 16,493,854,977,949
136 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/16 193,687 192,488 193,356 868 0 228,568,206 0 143,517,775 85,050,431 16,371,182,268,934
137 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/15 194,193 192,994 193,863 869 0 228,568,206 0 143,517,775 85,050,431 16,414,257,609,763
138 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/15 193,693 192,494 193,363 869 0 228,568,206 0 143,517,775 85,050,431 16,371,732,394,263
139 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/14 194,200 193,001 193,870 869 0 228,568,206 0 143,517,775 85,050,431 16,414,855,021,933
140 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/13 194,207 193,008 193,877 869 15,857 228,568,206 16,509 143,517,775 85,050,431 16,415,452,672,333