صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/12 194,214 193,015 193,884 869 4,237 228,552,349 119,478 143,501,266 85,051,083 16,416,157,418,209
142 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/11 193,776 192,577 193,444 867 132,586 228,548,112 5,197 143,381,788 85,166,324 16,401,065,934,319
143 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/10 194,745 193,532 194,400 868 55,959 228,415,526 42,427 143,376,591 85,038,935 16,457,742,383,673
144 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/09 196,140 194,916 195,785 869 54,329 228,359,567 13,947 143,334,164 85,025,403 16,572,828,089,916
145 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/08 193,119 191,915 192,784 869 0 228,305,238 0 143,320,217 84,985,021 16,309,911,847,301
146 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/07 187,674 186,513 187,382 869 0 228,305,238 0 143,320,217 84,985,021 15,850,779,222,344
147 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/06 187,681 186,520 187,389 869 1 228,305,238 79,373 143,320,217 84,985,021 15,851,395,751,446
148 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/05 187,687 186,527 187,395 868 1,369 228,305,237 699,702 143,240,844 85,064,393 15,866,817,497,470
149 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/04 187,354 186,206 187,067 861 605 228,303,868 222,895 142,541,142 85,762,726 15,969,499,436,948
150 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/03 186,319 185,180 186,039 859 10,583 228,303,263 296,205 142,318,247 85,985,016 15,922,722,650,464
151 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/02 188,586 187,436 188,292 856 1 228,292,680 45,608 142,022,042 86,270,638 16,170,198,370,011
152 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/03/01 191,360 190,191 191,047 856 0 228,292,679 0 141,976,434 86,316,245 16,416,567,130,090
153 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/31 194,903 193,710 194,566 856 0 228,292,679 0 141,976,434 86,316,245 16,720,308,066,552
154 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/30 194,911 193,717 194,573 856 2,790 228,292,679 99,419 141,976,434 86,316,245 16,720,960,577,332
155 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/29 194,917 193,725 194,580 855 66,527 228,289,889 63,784 141,877,015 86,412,874 16,740,329,436,309
156 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/28 197,002 195,795 196,649 854 4,500 228,223,362 48,693 141,813,231 86,410,131 16,918,639,546,613
157 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/27 197,362 196,153 197,008 855 15,832 228,218,862 58,185 141,764,538 86,454,324 16,958,303,781,639
158 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/26 199,055 197,835 198,689 854 162 228,203,030 115,728 141,706,353 86,496,677 17,112,104,647,783
159 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/25 200,323 199,096 199,948 852 0 228,202,868 0 141,590,625 86,612,243 17,244,113,522,351
160 صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه 1400/02/24 198,722 197,499 198,351 852 0 228,202,868 0 141,590,625 86,612,243 17,105,796,470,259