لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 1397/12/25
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/12/18 1397/12/18
3 دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 1397/12/08
4 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر اساسنامه 97.09.14 1397/10/02
5 مجمع امیدتوسعه- پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید-کارمزد مدیر 97.09.14 1397/10/01
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/09/14 1397/09/14
7 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.09.14 1397/08/28
8 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر متولی- تغییر سهامدار ممتاز 96.09.12 1396/10/05
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1396/09/12 1396/09/12
10 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مورخ 96.09.12 1396/08/29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
سایز صفحه