ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,207 82.07 114,274 87.74 119,659 90.59 120,113 89.77
اوراق 13,437 10.58 10,704 8.21 7,380 5.58 6,437 4.81
وجه نقد 2,434 1.91 1,772 1.36 1,910 1.44 5,512 4.12
سایر دارایی ها 5,860 4.61 3,476 2.66 3,131 2.37 1,728 1.29
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 42,803 33.71 45,071 34.6 45,588 34.51 49,745 37.18
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق