ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/14 189,055 87.64 % 17,313 8.03 % 0 0 % 1,835 0.85 % 7,518 6.41 % 0 0 %
2 1397/07/13 191,386 86.76 % 8,144 3.69 % 0 0 % 3,094 1.4 % 17,954 11 % 0 0 %
3 1397/07/12 191,386 86.77 % 8,144 3.69 % 0 0 % 3,094 1.4 % 17,951 11 % 0 0 %
4 1397/07/11 191,386 86.77 % 8,144 3.69 % 0 0 % 3,094 1.4 % 17,948 11 % 0 0 %
5 1397/07/10 204,853 91.89 % 8,126 3.65 % 0 0 % 2,897 1.3 % 7,057 6 % 0 0 %
6 1397/07/09 213,908 92.78 % 8,097 3.51 % 0 0 % 2,589 1.12 % 5,956 5.32 % 0 0 %
7 1397/07/08 211,089 92.43 % 8,089 3.54 % 0 0 % 3,254 1.43 % 5,953 5.37 % 0 0 %
8 1397/07/07 204,072 92.25 % 8,085 3.66 % 0 0 % 3,116 1.41 % 5,950 5.54 % 0 0 %
9 1397/07/06 194,035 91.95 % 8,071 3.82 % 0 0 % 2,977 1.41 % 5,947 5.81 % 0 0 %
10 1397/07/05 194,035 91.96 % 8,071 3.83 % 0 0 % 2,947 1.4 % 5,944 5.81 % 0 0 %