ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/14 189,055 87.64 % 17,313 8.03 % 0 0 % 1,835 0.85 % 7,518 6.41 % 93,067 43.14 %
2 1397/07/13 191,386 86.76 % 8,144 3.69 % 0 0 % 3,094 1.4 % 17,954 11 % 94,452 42.82 %
3 1397/07/12 191,386 86.77 % 8,144 3.69 % 0 0 % 3,094 1.4 % 17,951 11 % 94,452 42.82 %
4 1397/07/11 191,386 86.77 % 8,144 3.69 % 0 0 % 3,094 1.4 % 17,948 11 % 94,452 42.82 %
5 1397/07/10 204,853 91.89 % 8,126 3.65 % 0 0 % 2,897 1.3 % 7,057 6 % 96,070 43.09 %
6 1397/07/09 213,908 92.78 % 8,097 3.51 % 0 0 % 2,589 1.12 % 5,956 5.32 % 99,556 43.18 %
7 1397/07/08 211,089 92.43 % 8,089 3.54 % 0 0 % 3,254 1.43 % 5,953 5.37 % 96,321 42.17 %
8 1397/07/07 204,072 92.25 % 8,085 3.66 % 0 0 % 3,116 1.41 % 5,950 5.54 % 92,710 41.91 %
9 1397/07/06 194,035 91.95 % 8,071 3.82 % 0 0 % 2,977 1.41 % 5,947 5.81 % 88,442 41.91 %
10 1397/07/05 194,035 91.96 % 8,071 3.83 % 0 0 % 2,947 1.4 % 5,944 5.81 % 88,442 41.92 %