ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/04 194,035 91.99 % 8,070 3.83 % 0 0 % 2,894 1.37 % 5,940 5.81 % 0 0 %
2 1397/07/03 188,943 91.49 % 10,678 5.17 % 0 0 % 959 0.46 % 5,938 5.93 % 0 0 %
3 1397/07/02 179,977 90.41 % 12,548 6.3 % 0 0 % 599 0.3 % 5,935 6.15 % 0 0 %
4 1397/07/01 174,471 90.16 % 12,536 6.48 % 0 0 % 582 0.3 % 5,933 6.33 % 0 0 %
5 1397/06/31 168,885 88.93 % 12,542 6.6 % 0 0 % 2,394 1.26 % 6,078 6.52 % 0 0 %
6 1397/06/30 163,843 88.08 % 12,587 6.77 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,075 6.66 % 0 0 %
7 1397/06/29 163,843 88.09 % 12,585 6.77 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,071 6.66 % 0 0 %
8 1397/06/28 163,843 88.09 % 12,583 6.77 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,068 6.65 % 0 0 %
9 1397/06/27 163,843 88.09 % 12,581 6.76 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,065 6.65 % 0 0 %
10 1397/06/26 163,493 87.03 % 12,553 6.68 % 0 0 % 5,757 3.06 % 6,061 6.59 % 0 0 %