ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/04 194,035 91.99 % 8,070 3.83 % 0 0 % 2,894 1.37 % 5,940 5.81 % 88,442 41.93 %
2 1397/07/03 188,943 91.49 % 10,678 5.17 % 0 0 % 959 0.46 % 5,938 5.93 % 86,399 41.84 %
3 1397/07/02 179,977 90.41 % 12,548 6.3 % 0 0 % 599 0.3 % 5,935 6.15 % 82,689 41.54 %
4 1397/07/01 174,471 90.16 % 12,536 6.48 % 0 0 % 582 0.3 % 5,933 6.33 % 80,344 41.52 %
5 1397/06/31 168,885 88.93 % 12,542 6.6 % 0 0 % 2,394 1.26 % 6,078 6.52 % 77,781 40.96 %
6 1397/06/30 163,843 88.08 % 12,587 6.77 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,075 6.66 % 76,227 40.98 %
7 1397/06/29 163,843 88.09 % 12,585 6.77 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,071 6.66 % 76,227 40.98 %
8 1397/06/28 163,843 88.09 % 12,583 6.77 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,068 6.65 % 76,227 40.98 %
9 1397/06/27 163,843 88.09 % 12,581 6.76 % 0 0 % 3,502 1.88 % 6,065 6.65 % 76,227 40.98 %
10 1397/06/26 163,493 87.03 % 12,553 6.68 % 0 0 % 5,757 3.06 % 6,061 6.59 % 75,482 40.18 %