ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/06 127,254 84.15 % 3,157 2.09 % 0 0 % 14,732 9.74 % 6,079 8.32 % 63,947 42.29 %
2 1397/06/05 129,961 84.63 % 3,155 2.05 % 0 0 % 14,377 9.36 % 6,072 8.19 % 66,962 43.61 %
3 1397/06/04 126,453 84.11 % 3,154 2.1 % 0 0 % 14,669 9.76 % 6,066 8.36 % 65,132 43.32 %
4 1397/06/03 124,333 84.57 % 3,152 2.14 % 0 0 % 13,476 9.17 % 6,060 8.54 % 63,909 43.47 %
5 1397/06/02 123,318 84.19 % 3,151 2.15 % 0 0 % 13,957 9.53 % 6,054 8.57 % 63,971 43.67 %
6 1397/06/01 123,318 84.19 % 3,149 2.15 % 0 0 % 13,952 9.53 % 6,048 8.57 % 63,971 43.68 %
7 1397/05/31 123,318 84.24 % 3,147 2.15 % 0 0 % 13,880 9.48 % 6,042 8.57 % 63,971 43.7 %
8 1397/05/30 123,318 84.24 % 3,146 2.15 % 0 0 % 13,880 9.48 % 6,036 8.56 % 63,971 43.7 %
9 1397/05/29 121,744 84.12 % 3,143 2.17 % 0 0 % 13,195 9.12 % 6,650 9.57 % 63,205 43.67 %
10 1397/05/28 119,410 84.1 % 3,142 2.21 % 0 0 % 11,576 8.15 % 7,858 10.6 % 61,614 43.39 %