ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/06 127,254 84.15 % 3,157 2.09 % 0 0 % 14,732 9.74 % 6,079 8.32 % 0 0 %
2 1397/06/05 129,961 84.63 % 3,155 2.05 % 0 0 % 14,377 9.36 % 6,072 8.19 % 0 0 %
3 1397/06/04 126,453 84.11 % 3,154 2.1 % 0 0 % 14,669 9.76 % 6,066 8.36 % 0 0 %
4 1397/06/03 124,333 84.57 % 3,152 2.14 % 0 0 % 13,476 9.17 % 6,060 8.54 % 0 0 %
5 1397/06/02 123,318 84.19 % 3,151 2.15 % 0 0 % 13,957 9.53 % 6,054 8.57 % 0 0 %
6 1397/06/01 123,318 84.19 % 3,149 2.15 % 0 0 % 13,952 9.53 % 6,048 8.57 % 0 0 %
7 1397/05/31 123,318 84.24 % 3,147 2.15 % 0 0 % 13,880 9.48 % 6,042 8.57 % 0 0 %
8 1397/05/30 123,318 84.24 % 3,146 2.15 % 0 0 % 13,880 9.48 % 6,036 8.56 % 0 0 %
9 1397/05/29 121,744 84.12 % 3,143 2.17 % 0 0 % 13,195 9.12 % 6,650 9.57 % 0 0 %
10 1397/05/28 119,410 84.1 % 3,142 2.21 % 0 0 % 11,576 8.15 % 7,858 10.6 % 0 0 %