ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 116,536 83.77 % 3,140 2.26 % 0 0 % 11,596 8.34 % 7,848 10.81 % 0 0 %
2 1397/05/26 116,640 84.54 % 3,139 2.28 % 0 0 % 11,566 8.38 % 6,630 10.02 % 0 0 %
3 1397/05/25 116,640 84.54 % 3,137 2.27 % 0 0 % 11,566 8.38 % 6,624 10.02 % 0 0 %
4 1397/05/24 116,640 84.55 % 3,135 2.27 % 0 0 % 11,566 8.38 % 6,619 10.01 % 0 0 %
5 1397/05/23 117,751 84.67 % 3,133 2.25 % 0 0 % 11,566 8.32 % 6,614 9.93 % 0 0 %
6 1397/05/22 115,684 84.34 % 3,132 2.28 % 0 0 % 11,725 8.55 % 6,613 10.07 % 0 0 %
7 1397/05/21 117,272 83.67 % 3,130 2.23 % 0 0 % 13,172 9.4 % 6,592 9.84 % 0 0 %
8 1397/05/20 117,532 83.7 % 3,128 2.23 % 0 0 % 13,172 9.38 % 6,586 9.81 % 0 0 %
9 1397/05/19 119,255 83.91 % 3,127 2.2 % 0 0 % 13,166 9.26 % 6,580 9.69 % 0 0 %
10 1397/05/18 119,255 83.91 % 3,125 2.2 % 0 0 % 13,166 9.26 % 6,573 9.69 % 0 0 %