ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 116,536 83.77 % 3,140 2.26 % 0 0 % 11,596 8.34 % 7,848 10.81 % 59,661 42.88 %
2 1397/05/26 116,640 84.54 % 3,139 2.28 % 0 0 % 11,566 8.38 % 6,630 10.02 % 59,396 43.05 %
3 1397/05/25 116,640 84.54 % 3,137 2.27 % 0 0 % 11,566 8.38 % 6,624 10.02 % 59,396 43.05 %
4 1397/05/24 116,640 84.55 % 3,135 2.27 % 0 0 % 11,566 8.38 % 6,619 10.01 % 59,396 43.05 %
5 1397/05/23 117,751 84.67 % 3,133 2.25 % 0 0 % 11,566 8.32 % 6,614 9.93 % 60,099 43.22 %
6 1397/05/22 115,684 84.34 % 3,132 2.28 % 0 0 % 11,725 8.55 % 6,613 10.07 % 58,638 42.75 %
7 1397/05/21 117,272 83.67 % 3,130 2.23 % 0 0 % 13,172 9.4 % 6,592 9.84 % 59,886 42.72 %
8 1397/05/20 117,532 83.7 % 3,128 2.23 % 0 0 % 13,172 9.38 % 6,586 9.81 % 60,063 42.77 %
9 1397/05/19 119,255 83.91 % 3,127 2.2 % 0 0 % 13,166 9.26 % 6,580 9.69 % 61,667 43.39 %
10 1397/05/18 119,255 83.91 % 3,125 2.2 % 0 0 % 13,166 9.26 % 6,573 9.69 % 61,667 43.39 %