مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصمیمات مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 دریافت خبر 1397/12/25
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/12/18 دریافت خبر 1397/12/18
3 دعوت به مجمع- تمدید دوره فعالیت و تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.12.18 دریافت خبر 1397/12/08
4 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر اساسنامه 97.09.14 دریافت خبر 1397/10/02
5 مجمع امیدتوسعه- پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید-کارمزد مدیر 97.09.14 دریافت خبر 1397/10/01
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1397/09/14 دریافت خبر 1397/09/14
7 دعوت به مجمع- تصویب صورت های مالی سالانه و تغییرات امیدنامه و اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 97.09.14 دریافت خبر 1397/08/28
8 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر متولی- تغییر سهامدار ممتاز 96.09.12 دریافت خبر 1396/10/05
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1396/09/12 دریافت خبر 1396/09/12
10 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مورخ 96.09.12 دریافت خبر 1396/08/29
11 تغییر مدیر و متولی صندوق دریافت خبر 1395/12/24
12 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه دریافت خبر 1395/11/09
13 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.08.24 دریافت خبر 1395/09/23
14 حذف رکن ضامن نقدشوندگی و اضافه شدن رکن مدیر ثبت- مجمع 95.07.28 دریافت خبر 1395/09/13
15 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه دریافت خبر 1395/08/12
16 تغییر بند 9-3 امیدنامه دریافت خبر 1395/02/25
17 تمدید دوره فعالیت امید توسعه-تغییر متولی- مجمع 94.10.29 دریافت خبر 1394/12/17
18 تغییر سقف خرید سهم - مجمع 93.09.04 دریافت خبر 1394/11/26
19 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1394.09.30 دریافت خبر 1394/10/29
20 نامه دعوت به مجمع سالانه مورخ 1394.09.30 دریافت خبر 1394/10/29
21 دعوت به مجمع مورخ 1394/08/25 در مورد تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1394/10/29
22 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1394.09.30 دریافت خبر 1394/10/28
23 افزایش حق الزحمه حسابرس مجمع مورخ 1394/06/17 دریافت خبر 1394/08/20
24 دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر 1394/06/08
25 افزایش سقف هزینه های نرم افزار ،مجمع مورخ 93.10.21 دریافت خبر 1393/11/12
26 تغییر در حد نصاب دارایی های صندوق دریافت خبر 1393/10/01
27 مجمع عمومی سالیانه امید توسعه دریافت خبر 1393/10/01
28 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/09/16
29 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه مورخ 10 اسفندماه 1392 دریافت خبر 1392/12/20
30 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه-سالانه دریافت خبر 1392/09/02
31 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
32 صورتجلسه مجمع امید توسعه - افزایش سقف دریافت خبر 1392/06/16
33 صورتجلسه موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه دریافت خبر 1392/02/03