ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 106,179 82.9 142,485 86.12 182,222 87.98 178,512 82.97
اوراق 12,355 9.64 7,082 4.28 13,348 6.44 24,248 11.27
وجه نقد 2,681 2.09 7,280 4.4 3,375 1.62 2,841 1.32
سایر دارایی ها 6,181 4.82 13,927 8.41 14,472 6.98 15,841 7.36
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 41,962 32.76 9,934 6 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد