صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۴۰,۲۸۸ ۷۵.۲۶ % ۵۳,۱۰۵ ۱۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۳۹ ۹.۴۳ % ۱۶,۱۱۷ ۳.۵۹ % ۱۲۸,۱۲۱ ۲۸.۳۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۳۶,۵۲۷ ۷۵.۱۸ % ۵۳,۱۲۲ ۱۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۸۸ ۹.۴۵ % ۱۵,۶۷۶ ۳.۶۲ % ۱۲۶,۹۲۴ ۲۸.۳۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۳۶,۵۰۳ ۷۳.۵۸ % ۵۳,۰۷۵ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۱۳ ۱۰.۳ % ۲۰,۶۱۳ ۳.۵۵ % ۱۲۷,۴۲۷ ۲۷.۸۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۳۶,۵۰۳ ۷۳.۵۹ % ۵۳,۰۷۵ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۱۳ ۱۰.۳ % ۲۰,۵۹۰ ۳.۵۵ % ۱۲۷,۴۲۷ ۲۷.۸۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۳۶,۵۰۳ ۷۳.۵۹ % ۵۳,۰۷۵ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۱۳ ۱۰.۳ % ۲۰,۵۸۲ ۳.۵۴ % ۱۲۷,۴۲۷ ۲۷.۸۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۳۶,۹۷۹ ۷۳.۵۹ % ۵۳,۰۵۸ ۱۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۷,۴۵۴ ۱۰.۳۶ % ۲۰,۴۳۴ ۳.۲۳ % ۱۲۷,۵۱۷ ۲۷.۸۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۳۰,۴۴۰ ۷۳.۷۱ % ۵۳,۰۳۴ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۰۱ ۱۰.۸۲ % ۱۶,۳۳۸ ۳.۳ % ۱۲۶,۱۲۹ ۲۸.۱۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۲۴,۹۴۴ ۷۳.۶ % ۵۲,۹۹۵ ۱۲ % ۰ ۰ % ۴۸,۳۰۳ ۱۰.۹۴ % ۱۵,۲۴۴ ۳.۳۵ % ۱۲۳,۹۱۰ ۲۸.۰۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۲۱,۴۷۸ ۷۳.۲۷ % ۵۲,۹۸۴ ۱۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۰,۰۵۷ ۱۱.۴۱ % ۱۴,۲۲۴ ۳.۳۹ % ۱۲۳,۱۵۸ ۲۸.۰۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۲۱,۴۷۸ ۷۳.۲۷ % ۵۲,۹۸۴ ۱۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۵۰,۰۵۷ ۱۱.۴۱ % ۱۴,۲۲۴ ۳.۳۹ % ۱۲۳,۱۵۸ ۲۸.۰۷ %