صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ تصمیمات مجمع - جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تصمیمات مجمع امیدتوسعه-تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ تصمیمات مجمع -امیدتوسعه-افزایش سقف-تقسیم سود ۹۹.۰۴.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تصمیمات مجمع -امیدتوسعه-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۱.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ افزیش سقف واحدها ۹۸.۱۱.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ امیدتوسعه تغییرات امیدنامه ۹۸.۰۹.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ افزایش سود تقسیمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تغییر نصاب- تغییر کارمزد مدیر از محل سیده و گواهی سپرده بانکی-تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر و متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه