صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ تصمیمات مجمع - جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تصمیمات مجمع امیدتوسعه-تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر حسابرس ۹۹.۰۹.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ تصمیمات مجمع -امیدتوسعه-افزایش سقف-تقسیم سود ۹۹.۰۴.۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تصمیمات مجمع -امیدتوسعه-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۱.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ افزیش سقف واحدها ۹۸.۱۱.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ امیدتوسعه تغییرات امیدنامه ۹۸.۰۹.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ افزایش سود تقسیمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ تغییر نصاب- تغییر کارمزد مدیر از محل سیده و گواهی سپرده بانکی-تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ تغییر متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر مدیر و متولی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه