صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۸۹۳,۴۷۷ ۸۴.۸ % ۱۱۹,۳۱۸ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۷۹ ۲.۹۷ % ۹,۵۹۲ ۰.۹۱ % ۲۷۷,۲۹۴ ۲۶.۳۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۸۷۳,۵۸۷ ۸۲.۴۸ % ۱۳۰,۹۲۹ ۱۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۵,۰۶۱ ۴.۲۵ % ۹,۵۸۸ ۰.۹۱ % ۲۶۶,۳۴۵ ۲۵.۱۵ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۷۹۹,۹۱۰ ۸۲.۱۳ % ۱۳۰,۳۸۳ ۱۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۸۱ ۳.۵ % ۹,۵۸۴ ۰.۹۸ % ۲۴۲,۹۷۲ ۲۴.۹۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۷۵۲,۳۵۳ ۸۱.۶۳ % ۱۳۰,۴۳۷ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۸۶۲ ۳.۱۳ % ۹,۹۷۹ ۱.۰۸ % ۲۲۴,۹۲۵ ۲۴.۴۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۷۳۹,۵۹۴ ۸۱.۷۸ % ۱۳۰,۱۳۶ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۲ ۲.۷۲ % ۹,۹۸۲ ۱.۱ % ۲۲۲,۰۰۶ ۲۴.۵۵ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۷۳۹,۵۹۴ ۸۱.۷۸ % ۱۳۰,۱۳۶ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۲ ۲.۷۲ % ۹,۹۷۸ ۱.۱ % ۲۲۲,۰۰۶ ۲۴.۵۵ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۷۳۹,۵۹۴ ۸۲.۲۷ % ۱۳۰,۱۳۶ ۱۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۳۲ ۲.۱۵ % ۹,۹۷۵ ۱.۱۱ % ۲۲۲,۰۰۶ ۲۴.۶۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۷۵۱,۲۳۵ ۸۲.۱۹ % ۱۳۰,۱۱۳ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۱۳ ۲.۵۳ % ۹,۵۶۶ ۱.۰۵ % ۲۲۵,۴۱۸ ۲۴.۶۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۷۷۲,۷۲۱ ۸۰.۹۵ % ۱۳۲,۰۰۸ ۱۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۲۰ ۴.۲۲ % ۹,۵۶۳ ۱ % ۲۳۰,۰۲۱ ۲۴.۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۷۷۲,۷۲۱ ۸۱.۰۱ % ۱۳۲,۰۰۸ ۱۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۹,۵۵۰ ۴.۱۵ % ۹,۵۵۹ ۱ % ۲۳۰,۰۲۱ ۲۴.۱۲ %