صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۸,۱۹۷,۲۵۶ ۳۵.۷ % ۱۳,۵۸۸,۵۲۷ ۵۹.۱۹ % ۴۷۷,۵۷۲ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۰۹۸ ۱.۶ % ۳۲۸,۴۷۰ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۸,۰۷۹,۶۱۵ ۳۵.۴۳ % ۱۳,۵۸۴,۷۶۰ ۵۹.۵۷ % ۴۷۶,۳۹۶ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۳۱۹ ۱.۳۹ % ۳۴۸,۶۶۸ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۷,۹۹۱,۶۴۹ ۳۵.۴۳ % ۱۳,۴۲۶,۱۸۴ ۵۹.۵۳ % ۴۷۵,۸۴۶ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۶۱۶ ۱.۳۹ % ۳۴۷,۷۰۴ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۷,۹۹۱,۶۴۹ ۳۵.۴۳ % ۱۳,۴۲۶,۱۸۴ ۵۹.۵۳ % ۴۷۵,۷۴۵ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۶۰۴ ۱.۳۹ % ۳۴۷,۵۴۱ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۷,۹۹۱,۶۴۹ ۳۵.۴۳ % ۱۳,۴۲۶,۱۸۴ ۵۹.۵۳ % ۴۷۵,۶۴۴ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۵۸۵ ۱.۳۹ % ۳۴۷,۳۷۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۷,۹۹۱,۶۴۹ ۳۵.۴۳ % ۱۳,۴۲۶,۱۸۴ ۵۹.۵۳ % ۴۷۵,۵۴۳ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۵۳۵ ۱.۳۹ % ۳۴۷,۲۱۴ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۷,۹۹۱,۶۴۹ ۳۵.۴۴ % ۱۳,۴۲۶,۱۸۴ ۵۹.۵۳ % ۴۷۵,۴۴۱ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۴۴۴ ۱.۳۹ % ۳۴۴,۳۲۶ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۷,۹۹۱,۶۴۹ ۳۵.۴۴ % ۱۳,۴۲۶,۱۸۴ ۵۹.۵۴ % ۴۷۵,۳۴۰ ۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۱۳۲ ۱.۳۸ % ۳۴۴,۱۶۶ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۷,۶۹۴,۴۱۶ ۳۴.۹۹ % ۱۳,۲۰۸,۸۸۴ ۶۰.۰۶ % ۴۷۳,۰۹۹ ۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۲۶۹ ۰.۸۱ % ۴۳۷,۹۸۴ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۷,۳۷۲,۲۸۰ ۳۵.۱۱ % ۱۲,۵۴۰,۱۲۱ ۵۹.۷۲ % ۴۷۲,۹۹۱ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۸۲,۸۵۱ ۰.۳۹ % ۵۲۸,۷۲۹ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %