ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 196,431 90.39 % 15,619 7.19 % 0 0 % 2,595 1.19 % 2,667 2.45 % 80,339 36.97 %
2 1397/12/26 191,749 88.51 % 20,299 9.37 % 0 0 % 1,924 0.89 % 2,667 2.45 % 78,230 36.11 %
3 1397/12/25 184,127 87.08 % 23,301 11.02 % 0 0 % 1,353 0.64 % 2,667 2.51 % 78,226 36.99 %
4 1397/12/24 178,709 87.02 % 23,293 11.34 % 0 0 % 785 0.38 % 2,575 2.54 % 77,395 37.69 %
5 1397/12/23 178,709 87.02 % 23,293 11.34 % 0 0 % 785 0.38 % 2,575 2.54 % 77,395 37.69 %
6 1397/12/22 178,709 87.02 % 23,293 11.34 % 0 0 % 785 0.38 % 2,575 2.54 % 77,395 37.69 %
7 1397/12/21 175,263 85.77 % 23,872 11.68 % 0 0 % 3,244 1.59 % 1,957 1.9 % 76,076 37.23 %
8 1397/12/20 174,297 86 % 24,835 12.25 % 0 0 % 1,919 0.95 % 1,610 1.55 % 75,292 37.15 %
9 1397/12/19 166,428 84.86 % 24,840 12.67 % 0 0 % 1,466 0.75 % 3,390 2.5 % 73,631 37.54 %
10 1397/12/18 164,912 85.32 % 24,838 12.85 % 0 0 % 274 0.14 % 3,258 3.09 % 71,108 36.79 %