ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/28 276,938 75.33 % 71,361 19.41 % 0 0 % 14,741 4.01 % 4,596 1.99 % 107,054 29.12 %
2 1398/02/27 275,973 75.33 % 71,365 19.48 % 0 0 % 16,411 4.48 % 2,610 1.46 % 107,452 29.33 %
3 1398/02/26 275,973 75.33 % 71,365 19.48 % 0 0 % 16,411 4.48 % 2,609 1.46 % 107,452 29.33 %
4 1398/02/25 276,518 75.46 % 71,365 19.48 % 0 0 % 16,411 4.48 % 2,138 1.18 % 107,452 29.32 %
5 1398/02/24 276,836 75.46 % 71,218 19.41 % 0 0 % 16,653 4.54 % 2,138 1.18 % 107,602 29.33 %
6 1398/02/23 270,408 74.62 % 71,218 19.65 % 0 0 % 18,613 5.14 % 2,138 1.19 % 106,251 29.32 %
7 1398/02/22 263,406 73.57 % 71,182 19.88 % 0 0 % 21,329 5.96 % 2,139 1.2 % 103,801 28.99 %
8 1398/02/21 266,827 73.39 % 70,996 19.53 % 0 0 % 23,626 6.5 % 2,139 1.19 % 105,469 29.01 %
9 1398/02/20 266,778 73.08 % 70,927 19.43 % 0 0 % 25,221 6.91 % 2,139 1.18 % 107,950 29.57 %
10 1398/02/19 266,778 73.08 % 70,927 19.43 % 0 0 % 25,221 6.91 % 2,139 1.18 % 107,950 29.57 %