ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 116,536 83.77 % 3,140 2.26 % 11,596 8.34 % 15,044 10.81 % 0 0 %
2 1397/05/26 116,640 84.54 % 3,139 2.28 % 11,566 8.38 % 13,826 10.02 % 0 0 %
3 1397/05/25 116,640 84.54 % 3,137 2.27 % 11,566 8.38 % 13,820 10.02 % 0 0 %
4 1397/05/24 116,640 84.55 % 3,135 2.27 % 11,566 8.38 % 13,814 10.01 % 0 0 %
5 1397/05/23 117,751 84.67 % 3,133 2.25 % 11,566 8.32 % 13,809 9.93 % 0 0 %
6 1397/05/22 115,684 84.34 % 3,132 2.28 % 11,725 8.55 % 13,809 10.07 % 0 0 %
7 1397/05/21 117,272 83.67 % 3,130 2.23 % 13,172 9.4 % 13,787 9.84 % 0 0 %
8 1397/05/20 117,532 83.7 % 3,128 2.23 % 13,172 9.38 % 13,781 9.81 % 0 0 %
9 1397/05/19 119,255 83.91 % 3,127 2.2 % 13,166 9.26 % 13,775 9.69 % 0 0 %
10 1397/05/18 119,255 83.91 % 3,125 2.2 % 13,166 9.26 % 13,769 9.69 % 0 0 %