صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳۹۶,۳۷۵ ۷۴.۱۱ % ۸۸,۶۴۸ ۱۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۴۷ ۶.۵۷ % ۱۴,۶۴۳ ۵.۳۱ % ۱۳۹,۲۷۶ ۲۶.۰۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳۹۰,۵۹۴ ۷۴.۰۵ % ۸۸,۶۰۱ ۱۶.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۲۷ ۶.۶ % ۱۳,۴۶۷ ۵.۲۷ % ۱۳۶,۱۰۲ ۲۵.۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۳۹۰,۵۹۴ ۷۴.۰۵ % ۸۸,۶۰۱ ۱۶.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۲۷ ۶.۶ % ۱۳,۴۶۰ ۵.۲۷ % ۱۳۶,۱۰۲ ۲۵.۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۳۹۰,۵۹۴ ۷۴.۰۵ % ۸۸,۶۰۱ ۱۶.۸ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۲۷ ۶.۶ % ۱۳,۴۵۳ ۵.۲۷ % ۱۳۶,۱۰۲ ۲۵.۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۳۸۶,۳۰۵ ۷۴.۱۱ % ۸۸,۴۷۱ ۱۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۲۳ ۶.۱۲ % ۱۴,۵۴۵ ۵.۴۳ % ۱۳۴,۹۸۷ ۲۵.۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۳۸۶,۳۰۵ ۷۴.۱۱ % ۸۸,۴۷۱ ۱۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۲۳ ۶.۱۲ % ۱۴,۵۳۸ ۵.۴۳ % ۱۳۴,۹۸۷ ۲۵.۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۳۸۶,۳۰۵ ۷۴.۱۱ % ۸۸,۴۷۱ ۱۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۲۳ ۶.۱۲ % ۱۴,۵۳۱ ۵.۴۳ % ۱۳۴,۹۸۷ ۲۵.۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۳۸۴,۸۱۲ ۷۴.۲۱ % ۸۸,۳۷۹ ۱۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۶,۸۸۸ ۵.۱۹ % ۱۸,۴۸۱ ۶.۴۲ % ۱۳۵,۰۳۵ ۲۶.۰۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۳۷۸,۰۵۴ ۷۴.۱ % ۸۸,۳۰۹ ۱۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۵۵۳ ۵.۶ % ۱۵,۲۶۷ ۶.۲۱ % ۱۳۲,۶۳۸ ۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۳۷۸,۰۵۴ ۷۴.۱ % ۸۸,۳۰۹ ۱۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۵۵۳ ۵.۶ % ۱۵,۲۶۷ ۶.۲۱ % ۱۳۲,۶۳۸ ۲۶ %