صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۵,۴۰۷,۴۸۳ ۲۸.۳۶ % ۹,۷۲۱,۴۱۵ ۵۰.۹۷ % ۲,۴۹۳,۰۴۶ ۱۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۰۱,۲۹۱ ۲.۱ % ۱,۰۴۷,۳۵۲ ۵.۴۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۵,۴۳۹,۷۲۳ ۲۸.۸۴ % ۹,۶۴۵,۳۰۱ ۵۱.۱۴ % ۲,۲۷۱,۵۷۲ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۵۷,۷۲۰ ۲.۴۳ % ۱,۰۴۶,۷۲۷ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۵,۳۹۸,۹۳۱ ۲۸.۵۷ % ۹,۵۴۷,۴۶۷ ۵۰.۵۱ % ۲,۲۶۹,۶۹۴ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۷۵۵ ۳.۳۷ % ۱,۰۴۶,۰۷۸ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۵,۳۹۸,۹۳۱ ۲۸.۵۷ % ۹,۵۴۷,۴۶۷ ۵۰.۵۲ % ۲,۲۶۹,۴۸۶ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۷۰۵ ۳.۳۷ % ۱,۰۴۵,۴۳۰ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۵,۳۹۸,۹۳۱ ۲۸.۵۷ % ۹,۵۴۷,۴۶۷ ۵۰.۵۲ % ۲,۲۶۹,۲۷۹ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۷۰۰ ۳.۳۷ % ۱,۰۴۴,۷۸۲ ۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۵,۴۰۷,۴۶۱ ۲۸.۸۹ % ۹,۵۳۳,۰۴۸ ۵۰.۹۳ % ۲,۱۰۰,۹۷۷ ۱۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۶۳۴,۲۳۷ ۳.۳۹ % ۱,۰۴۲,۴۸۹ ۵.۵۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۵,۳۶۸,۶۰۱ ۲۸.۷۲ % ۹,۵۰۸,۱۸۷ ۵۰.۸۸ % ۲,۰۹۹,۴۱۳ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۶۵۶ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۵,۰۸۴ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۵,۳۶۸,۶۰۱ ۲۸.۷۳ % ۹,۵۰۸,۱۸۷ ۵۰.۸۷ % ۲,۰۹۹,۲۲۹ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۶۴۴ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۴,۴۴۱ ۷.۹۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۵,۳۶۸,۶۰۱ ۲۸.۷۳ % ۹,۵۰۸,۱۸۷ ۵۰.۸۸ % ۲,۰۹۹,۰۴۶ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۵۵۱ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۳,۷۹۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۵,۳۶۸,۶۰۱ ۲۸.۷۳ % ۹,۵۰۸,۱۸۷ ۵۰.۸۸ % ۲,۰۹۹,۰۴۶ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۵۵۱ ۱.۲۲ % ۱,۴۸۳,۷۹۸ ۷.۹۴ % ۰ ۰ %