صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۹,۵۵۶,۱۷۴ ۵۳.۹۳ % ۱,۳۷۹,۳۲۲ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۲۳,۹۴۴ ۲.۹۶ % ۹۶۵,۱۲۳ ۵.۴۵ % ۵,۲۹۷,۹۷۹ ۲۹.۸۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۹,۸۳۲,۹۸۶ ۵۴.۴ % ۱,۳۷۵,۹۶۹ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۳۳۶ ۲.۹۵ % ۹۵۹,۹۲۸ ۵.۳۱ % ۵,۳۷۱,۳۹۲ ۲۹.۷۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۹,۹۱۱,۵۷۸ ۵۴.۶۳ % ۱,۳۷۵,۳۷۵ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۵۷,۲۶۱ ۳.۰۷ % ۹۳۸,۴۹۲ ۵.۱۷ % ۵,۳۵۹,۶۲۵ ۲۹.۵۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۰,۰۵۵,۶۸۵ ۵۴.۸۶ % ۱,۳۷۴,۳۵۰ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۵۴۰,۳۸۳ ۲.۹۵ % ۹۶۴,۵۵۲ ۵.۲۶ % ۵,۳۹۳,۴۰۷ ۲۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۴۷,۲۸۰ ۵۴.۸۹ % ۱,۳۶۷,۳۳۶ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۱۴۵ ۲.۵ % ۱,۰۶۵,۶۶۸ ۵.۷۶ % ۵,۴۴۵,۳۳۷ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۴۷,۲۸۰ ۵۴.۸۹ % ۱,۳۶۷,۰۲۱ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۶۱,۹۹۹ ۲.۵ % ۱,۰۶۵,۴۴۱ ۵.۷۶ % ۵,۴۴۵,۳۳۷ ۲۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۴۷,۲۸۰ ۵۴.۸۹ % ۱,۳۶۶,۷۰۵ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۵۴۳ ۲.۳۶ % ۱,۰۹۱,۵۹۸ ۵.۹ % ۵,۴۴۵,۳۳۷ ۲۹.۴۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۰,۲۰۱,۷۴۵ ۵۵.۱۲ % ۱,۳۶۴,۸۶۵ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۸۸۷ ۲.۲۵ % ۱,۰۷۹,۲۰۲ ۵.۸۳ % ۵,۴۴۴,۲۱۸ ۲۹.۴۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۰,۲۲۰,۳۴۰ ۵۵.۲۴ % ۱,۳۶۴,۲۴۶ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۰۶۱ ۲.۱۴ % ۱,۰۹۱,۷۳۲ ۵.۹ % ۵,۴۲۹,۱۳۷ ۲۹.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰,۲۹۵,۴۳۱ ۵۵.۲۷ % ۱,۳۶۳,۴۶۶ ۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۰۲,۰۲۱ ۲.۱۶ % ۱,۱۰۲,۳۵۰ ۵.۹۲ % ۵,۴۶۴,۰۴۷ ۲۹.۳۳ % ۰ ۰ %