ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 145,345 76.13 % 33,428 17.51 % 0 0 % 6,906 3.62 % 5,235 5.15 % 65,453 34.28 %
2 1397/10/24 145,335 76.43 % 33,418 17.57 % 0 0 % 6,915 3.64 % 4,488 4.78 % 65,986 34.7 %
3 1397/10/23 145,601 76.47 % 33,409 17.55 % 0 0 % 6,916 3.63 % 4,487 4.77 % 66,165 34.75 %
4 1397/10/22 146,185 76.31 % 33,402 17.44 % 0 0 % 4,001 2.09 % 7,982 6.57 % 66,554 34.74 %
5 1397/10/21 146,867 76.39 % 33,415 17.38 % 0 0 % 5,283 2.75 % 6,696 5.87 % 67,348 35.03 %
6 1397/10/20 146,867 76.39 % 33,415 17.38 % 0 0 % 5,283 2.75 % 6,694 5.87 % 67,348 35.03 %
7 1397/10/19 146,867 76.39 % 33,929 17.65 % 0 0 % 4,766 2.48 % 6,691 5.87 % 67,348 35.03 %
8 1397/10/18 150,222 77.71 % 33,916 17.55 % 0 0 % 4,704 2.43 % 4,460 4.69 % 47,152 24.39 %
9 1397/10/17 146,478 77.25 % 33,894 17.88 % 0 0 % 4,709 2.48 % 4,523 4.81 % 2,627,641 1385.84 %
10 1397/10/16 144,778 75.44 % 33,840 17.63 % 0 0 % 8,837 4.61 % 4,456 4.72 % 405,496 211.29 %