ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/23 145,502 75.66 % 26,511 13.79 % 0 0 % 13,250 6.89 % 7,038 6.26 % 0 0 %
2 1397/09/22 145,502 75.67 % 26,511 13.79 % 0 0 % 13,250 6.89 % 7,032 6.26 % 0 0 %
3 1397/09/21 145,502 75.67 % 26,511 13.79 % 0 0 % 13,250 6.89 % 7,027 6.26 % 0 0 %
4 1397/09/20 148,048 76.59 % 26,450 13.68 % 0 0 % 13,250 6.85 % 5,559 5.46 % 0 0 %
5 1397/09/19 149,838 77.12 % 33,390 17.18 % 0 0 % 6,250 3.22 % 4,824 5.06 % 0 0 %
6 1397/09/18 150,150 77.16 % 33,379 17.15 % 0 0 % 6,251 3.21 % 4,821 5.05 % 0 0 %
7 1397/09/17 150,923 77.26 % 33,357 17.08 % 0 0 % 6,245 3.2 % 4,818 5.03 % 0 0 %
8 1397/09/16 151,210 77.07 % 33,335 16.99 % 0 0 % 6,828 3.48 % 4,814 5 % 0 0 %
9 1397/09/15 151,210 77.08 % 33,335 16.99 % 0 0 % 6,826 3.48 % 4,811 5 % 0 0 %
10 1397/09/15 151,210 77.08 % 33,335 16.99 % 0 0 % 6,826 3.48 % 4,811 5 % 0 0 %