صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۰۴,۷۴۶ ۷۱.۶ % ۸۱,۴۸۱ ۱۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۶۸,۱۸۰ ۱۲.۰۶ % ۱۰,۸۵۱ ۳.۷ % ۱۵۳,۶۲۳ ۲۷.۱۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۰۱,۶۲۶ ۶۸.۷۸ % ۸۱,۳۸۳ ۱۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۰۲ ۱۵.۶۲ % ۹,۷۳۸ ۳.۴۱ % ۱۵۱,۸۲۰ ۲۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۰۲,۱۰۳ ۷۱.۳۵ % ۸۲,۰۸۴ ۱۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۸,۱۶۰ ۱۲.۰۹ % ۱۱,۲۴۴ ۳.۸ % ۱۵۱,۱۸۹ ۲۶.۸۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴۰۷,۸۵۴ ۷۰.۵۶ % ۸۲,۰۵۱ ۱۴.۲ % ۰ ۰ % ۷۸,۳۷۵ ۱۳.۵۶ % ۹,۷۲۸ ۳.۴۴ % ۱۵۳,۳۴۹ ۲۶.۵۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴۰۷,۳۱۷ ۷۱.۰۶ % ۷۴,۶۳۶ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۶۸ ۱۴.۱۶ % ۱۰,۰۷۵ ۳.۵۳ % ۱۵۳,۶۷۵ ۲۶.۸۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴۰۷,۳۱۷ ۷۱.۰۶ % ۷۴,۶۳۶ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۶۸ ۱۴.۱۶ % ۱۰,۰۷۰ ۳.۵۳ % ۱۵۳,۶۷۵ ۲۶.۸۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴۰۷,۳۱۷ ۷۱.۰۶ % ۷۴,۶۳۶ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۶۲ ۱۴.۱۶ % ۱۰,۰۶۶ ۳.۵۳ % ۱۵۳,۶۷۵ ۲۶.۸۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۰۷,۳۱۷ ۷۱.۰۷ % ۷۴,۶۳۶ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۱,۱۰۲ ۱۴.۱۵ % ۱۰,۰۶۱ ۳.۵۳ % ۱۵۳,۶۷۵ ۲۶.۸۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴۰۵,۴۱۱ ۶۷.۱۷ % ۷۴,۵۵۴ ۱۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۹۳۱ ۱۸.۸۸ % ۹,۷۰۴ ۳.۲۹ % ۱۵۳,۱۲۱ ۲۵.۳۷ %