صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۶,۰۲۴,۹۸۶ ۳۳.۳۸ % ۹,۶۰۳,۲۵۴ ۵۳.۲ % ۲,۰۲۱,۶۸۱ ۱۱.۲ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۶۲۲ ۰.۸۷ % ۲۴۴,۲۴۷ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۶,۰۴۰,۸۲۴ ۳۳.۳۴ % ۹,۶۱۸,۳۹۱ ۵۳.۰۹ % ۲,۰۱۹,۸۰۵ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۷۱۳ ۱.۰۷ % ۲۴۳,۱۸۵ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۶,۰۵۵,۷۵۶ ۳۳.۳ % ۹,۶۲۵,۷۰۵ ۵۲.۹۴ % ۲,۰۱۹,۱۰۳ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۵۷۱ ۱.۳۲ % ۲۴۳,۰۴۵ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۶,۰۷۶,۵۵۳ ۳۳.۲۸ % ۹,۶۲۰,۹۳۶ ۵۲.۷ % ۲,۰۱۷,۲۹۹ ۱۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۲۷۶ ۱.۶۴ % ۲۴۲,۹۰۵ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۶,۰۷۹,۳۵۷ ۳۳.۰۳ % ۹,۵۸۲,۷۹۷ ۵۲.۰۵ % ۲,۰۱۱,۳۲۲ ۱۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۹۲,۰۴۲ ۲.۶۷ % ۲۴۲,۷۶۶ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۶,۰۷۹,۳۵۷ ۳۳.۰۳ % ۹,۵۸۲,۷۹۷ ۵۲.۰۵ % ۲,۰۱۱,۱۲۴ ۱۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۹۲,۰۴۱ ۲.۶۷ % ۲۴۲,۶۲۷ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۶,۰۷۹,۳۵۷ ۳۳.۰۳ % ۹,۵۸۲,۷۹۷ ۵۲.۰۶ % ۲,۰۱۰,۹۲۶ ۱۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۹۲,۰۳۰ ۲.۶۷ % ۲۴۲,۴۸۸ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۶,۰۸۶,۱۴۱ ۳۳.۵ % ۹,۵۲۲,۱۰۴ ۵۲.۴۱ % ۱,۷۳۵,۵۳۰ ۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۶۳,۹۶۵ ۲.۵۵ % ۳۶۱,۰۰۲ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۶,۰۹۴,۴۱۳ ۳۳.۶۶ % ۹,۵۳۲,۵۴۰ ۵۲.۶۴ % ۱,۷۳۴,۴۸۶ ۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۱۲,۸۴۶ ۲.۲۸ % ۳۳۳,۵۵۸ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %