ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 178,512 82.98 % 24,248 11.27 % 0 0 % 2,841 1.32 % 9,532 7.36 % 0 0 %
2 1397/07/23 176,496 81.6 % 24,224 11.2 % 0 0 % 9,570 4.42 % 6,002 5.69 % 0 0 %
3 1397/07/22 172,504 83.93 % 17,432 8.48 % 0 0 % 9,586 4.66 % 6,008 5.99 % 0 0 %
4 1397/07/21 173,101 84.23 % 17,407 8.47 % 0 0 % 5,037 2.45 % 9,957 7.92 % 0 0 %
5 1397/07/20 179,991 84.76 % 17,395 8.19 % 0 0 % 3,490 1.64 % 11,472 8.37 % 0 0 %
6 1397/07/19 179,991 84.76 % 17,418 8.2 % 0 0 % 3,465 1.63 % 11,469 8.37 % 0 0 %
7 1397/07/18 179,991 84.77 % 17,418 8.2 % 0 0 % 3,465 1.63 % 11,465 8.37 % 0 0 %
8 1397/07/17 183,105 86.42 % 17,377 8.2 % 0 0 % 1,909 0.9 % 9,491 7.46 % 0 0 %
9 1397/07/16 176,776 86.56 % 17,384 8.51 % 0 0 % 1,478 0.72 % 8,579 7.29 % 0 0 %
10 1397/07/15 180,690 86.9 % 17,364 8.35 % 0 0 % 3,449 1.66 % 6,414 6.12 % 0 0 %