صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۶,۵۷۷,۰۲۸ ۳۱.۱۹ % ۱۳,۸۱۸,۳۴۰ ۶۵.۵۳ % ۴۲,۴۸۴ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۸۵۴ ۰.۵۸ % ۵۲۶,۰۵۴ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۶,۵۱۲,۲۶۰ ۳۱.۰۲ % ۱۳,۷۴۲,۵۵۲ ۶۵.۴۶ % ۴۲,۴۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۶۴۷ ۰.۵۱ % ۵۹۰,۱۹۴ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۶,۶۱۰,۵۱۱ ۳۱.۱۷ % ۱۳,۸۷۱,۶۵۴ ۶۵.۴۱ % ۹۳,۵۰۴ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۷۲۱ ۰.۶۱ % ۵۰۰,۷۶۱ ۲.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۶,۶۷۷,۶۲۶ ۳۱.۱۸ % ۱۴,۰۳۳,۳۱۴ ۶۵.۵۲ % ۹۳,۴۵۹ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۵۵ ۰.۶۳ % ۴۸۱,۱۷۴ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۶,۷۳۳,۳۷۴ ۳۱.۱۶ % ۱۴,۱۳۲,۰۹۴ ۶۵.۴ % ۹۸,۲۴۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۶۳۸ ۰.۷۶ % ۴۸۰,۹۱۰ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۶,۷۳۳,۳۷۴ ۳۱.۱۶ % ۱۴,۱۳۲,۰۹۴ ۶۵.۴ % ۹۸,۱۹۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۵۱۹ ۰.۷۶ % ۴۸۰,۶۳۰ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۶,۷۳۳,۳۷۴ ۳۱.۱۶ % ۱۴,۱۳۲,۰۹۴ ۶۵.۴ % ۹۸,۱۴۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۵۱۹ ۰.۷۶ % ۴۸۰,۳۵۱ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۶,۷۳۳,۳۷۴ ۳۱.۱۶ % ۱۴,۱۴۳,۸۹۵ ۶۵.۴۵ % ۹۸,۰۹۲ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۵۰۹ ۰.۷۶ % ۴۶۸,۹۹۶ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۶,۷۲۲,۵۸۷ ۳۱.۱۴ % ۱۴,۱۳۹,۲۲۸ ۶۵.۴۹ % ۹۸,۰۴۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۶۱,۹۴۶ ۰.۷۵ % ۴۶۸,۶۳۲ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۶,۷۲۲,۵۸۷ ۳۱.۱۱ % ۱۴,۱۳۹,۲۲۸ ۶۵.۴۲ % ۹۷,۹۹۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۲۷۰ ۰.۸۱ % ۴۷۷,۰۴۹ ۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %