صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۷,۴۵۶,۹۴۸ ۳۲.۹۴ % ۱۳,۹۹۹,۶۴۳ ۶۱.۸۳ % ۴۰۳,۴۱۶ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۱۲,۷۳۶ ۱.۸۲ % ۳۶۷,۳۲۸ ۱.۶۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۷,۴۳۸,۰۷۶ ۳۳.۰۱ % ۱۳,۹۰۴,۳۰۷ ۶۱.۷ % ۴۰۳,۴۴۶ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۲۰۸ ۱.۸۲ % ۳۷۷,۵۴۷ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۷,۴۲۶,۹۹۳ ۳۲.۹۶ % ۱۳,۸۹۰,۳۳۰ ۶۱.۶۵ % ۴۰۳,۱۵۷ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۶۲۰ ۱.۹۴ % ۳۷۴,۷۶۴ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۷,۴۱۵,۵۶۴ ۳۲.۹۹ % ۱۳,۸۵۰,۰۵۲ ۶۱.۶ % ۴۰۲,۹۹۷ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۱۹۱ ۰.۸۷ % ۶۱۷,۱۳۹ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۷,۴۱۵,۰۸۰ ۳۲.۹۵ % ۱۳,۸۶۳,۵۷۰ ۶۱.۶۱ % ۴۰۲,۵۶۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۹۱۵ ۰.۸۸ % ۶۲۳,۳۶۹ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۷,۴۱۵,۰۸۰ ۳۲.۹۵ % ۱۳,۸۶۳,۵۷۰ ۶۱.۶۱ % ۴۰۲,۴۶۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۹۱۴ ۰.۸۸ % ۶۲۳,۱۰۵ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۷,۴۱۵,۰۸۰ ۳۲.۹۵ % ۱۳,۸۶۳,۵۷۰ ۶۱.۶۲ % ۴۰۲,۳۶۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۱۴۴ ۰.۸۸ % ۶۲۲,۸۴۱ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۷,۴۱۶,۸۲۴ ۳۲.۹۸ % ۱۴,۰۵۵,۶۰۶ ۶۲.۵۱ % ۴۰۲,۱۰۸ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۶۹۹ ۰.۸۷ % ۴۱۶,۸۹۵ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۷,۴۲۳,۸۸۹ ۳۲.۹۶ % ۱۴,۰۵۲,۰۷۲ ۶۲.۳۹ % ۴۶۶,۴۴۱ ۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۰۳۹ ۰.۷۳ % ۴۱۶,۶۳۱ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۷,۴۴۵,۰۰۹ ۳۲.۸۷ % ۱۴,۱۳۲,۶۳۷ ۶۲.۳۸ % ۴۶۶,۱۸۹ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۴۱۲ ۰.۶۲ % ۴۶۹,۵۰۰ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %