ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/04 121,284 89.51 % 6,483 4.79 % 5,994 4.42 % 1,731 1.28 % 50,811 37.5 %
2 1396/12/03 121,284 89.52 % 6,480 4.78 % 5,994 4.42 % 1,730 1.28 % 50,811 37.5 %
3 1396/12/02 121,284 89.52 % 6,476 4.78 % 5,992 4.42 % 1,729 1.28 % 50,811 37.5 %
4 1396/12/01 120,113 89.78 % 6,437 4.81 % 5,512 4.12 % 1,728 1.29 % 49,745 37.18 %
5 1396/11/30 120,113 89.78 % 6,433 4.81 % 5,500 4.11 % 1,740 1.3 % 49,745 37.18 %
6 1396/11/29 116,302 89.26 % 6,426 4.93 % 4,386 3.37 % 3,175 2.44 % 45,913 35.24 %
7 1396/11/28 116,972 89.52 % 6,489 4.97 % 2,773 2.12 % 4,423 3.39 % 45,813 35.06 %
8 1396/11/27 118,160 90.31 % 6,498 4.97 % 3,945 3.02 % 2,228 1.7 % 45,891 35.08 %
9 1396/11/26 118,160 90.32 % 6,495 4.96 % 3,945 3.02 % 2,228 1.7 % 45,891 35.08 %
10 1396/11/25 118,160 90.33 % 6,491 4.96 % 3,924 3 % 2,227 1.7 % 45,891 35.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق