صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۱,۷۲۴,۳۷۸ ۵۵.۸۸ % ۱,۳۵۸,۳۶۷ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۸۹۶ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۶,۹۰۶ ۵.۳۷ % ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۱,۷۲۴,۳۷۸ ۵۵.۸۸ % ۱,۳۵۸,۱۹۴ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۸۹۱ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۶,۵۸۳ ۵.۳۷ % ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۱,۷۲۴,۳۷۸ ۵۵.۸۹ % ۱,۳۵۸,۰۲۰ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۵۶۳ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۶,۲۶۱ ۵.۳۷ % ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۱,۸۵۳,۷۴۲ ۵۵.۶۵ % ۱,۳۵۲,۷۵۳ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۱,۹۴۸ ۴.۹۹ % ۱,۱۵۹,۸۵۱ ۵.۴۴ % ۵,۸۷۳,۱۷۱ ۲۷.۵۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۲,۱۱۸,۴۵۷ ۵۵.۶۲ % ۱,۳۵۲,۵۲۱ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴,۰۸۲ ۵.۰۲ % ۱,۱۵۹,۸۳۹ ۵.۳۲ % ۶,۰۶۴,۳۹۴ ۲۷.۸۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۲,۰۷۴,۰۲۱ ۵۵.۴۶ % ۱,۴۳۵,۳۶۹ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷,۴۸۴ ۴.۷۷ % ۱,۱۵۹,۵۱۷ ۵.۳۳ % ۶,۰۶۲,۳۵۳ ۲۷.۸۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۲,۱۶۰,۵۰۵ ۵۵.۵۷ % ۱,۴۳۴,۳۴۳ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۳۱۴ ۴.۸۱ % ۱,۱۵۹,۱۹۶ ۵.۳ % ۶,۰۷۳,۴۱۳ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۶ % ۱,۴۳۲,۷۴۲ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵,۱۵۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۸۷۵ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۷ % ۱,۴۳۲,۵۷۰ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۴,۹۴۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۵۵۴ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۲,۳۷۳,۴۹۸ ۵۵.۴۷ % ۱,۴۳۲,۵۷۰ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۴,۹۴۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۵۵۴ ۵.۱۹ % ۶,۲۲۷,۵۳۵ ۲۷.۹۲ % ۰ ۰ %