ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/05 99,739 89.27 % 2,405 2.15 % 2,269 2.03 % 7,312 6.54 % 49,921 44.68 %
2 1397/03/04 98,755 89.18 % 2,404 2.17 % 2,269 2.05 % 7,309 6.6 % 49,139 44.37 %
3 1397/03/03 98,755 89.18 % 2,403 2.17 % 2,269 2.05 % 7,306 6.6 % 49,139 44.38 %
4 1397/03/02 98,755 89.19 % 2,402 2.17 % 2,269 2.05 % 7,303 6.6 % 49,139 44.38 %
5 1397/03/01 99,216 89.84 % 2,401 2.17 % 2,189 1.98 % 6,635 6.01 % 48,681 44.08 %
6 1397/02/31 99,109 89.81 % 2,400 2.17 % 2,208 2 % 6,642 6.02 % 48,434 43.89 %
7 1397/02/30 98,735 88.33 % 2,398 2.15 % 4,008 3.59 % 6,639 5.94 % 48,066 43 %
8 1397/02/29 98,407 89.64 % 761 0.69 % 3,762 3.43 % 6,852 6.24 % 47,721 43.47 %
9 1397/02/28 98,360 88.87 % 761 0.69 % 4,629 4.18 % 6,925 6.26 % 47,667 43.07 %
10 1397/02/27 98,360 88.87 % 760 0.69 % 4,629 4.18 % 6,922 6.25 % 47,667 43.07 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق