اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 56,763
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,237
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 112,000,102,281
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,001,261
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,973,118
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,973,124
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/31 2,001,261 1,973,118 6 0 295,890 0 238,812 56,763 112,000,102,281
  2 1397/01/30 2,001,382 1,973,239 5 5 295,890 0 238,812 56,763 112,006,949,215
  3 1397/01/29 2,001,502 1,973,357 5 19 295,885 1,135 238,812 56,758 112,003,789,706
  4 1397/01/28 2,003,680 1,976,016 3 0 295,866 82 237,677 57,874 114,359,937,688
  5 1397/01/27 2,009,575 1,981,867 1 0 295,866 42 237,595 57,956 114,861,070,774
  6 1397/01/26 2,025,475 1,997,560 3- 0 295,866 0 237,553 57,998 115,854,513,591
  7 1397/01/25 2,032,195 2,004,186 1- 0 295,866 0 237,553 57,998 116,238,773,118
  8 1397/01/24 2,032,300 2,004,291 0 0 295,866 0 237,553 57,998 116,244,879,731
  9 1397/01/23 2,032,406 2,004,396 0 2 295,866 0 237,553 57,998 116,250,988,189
  10 1397/01/22 2,032,511 2,004,501 1- 1 295,864 5 237,553 57,996 116,253,033,472
  11 1397/01/21 2,030,999 2,002,883 8 4 295,863 74 237,548 58,000 116,167,199,089
  12 1397/01/20 2,038,554 2,010,364 10 57 295,859 179 237,474 58,070 116,741,858,913
  13 1397/01/19 2,022,263 1,994,366 11 0 295,802 633 237,295 58,192 116,056,132,010
  14 1397/01/18 2,030,225 2,002,512 16 0 295,802 0 236,662 58,825 117,797,765,684
  15 1397/01/17 2,035,703 2,007,914 15 0 295,802 0 236,662 58,825 118,115,524,900
  16 1397/01/16 2,035,797 2,008,008 15 1 295,802 0 236,662 58,825 118,121,046,844
  17 1397/01/15 2,045,891 2,018,101 15 0 295,801 0 236,662 58,824 118,712,779,150
  18 1397/01/15 2,035,891 2,008,101 15 0 295,801 0 236,662 58,824 118,124,539,150
  19 1397/01/14 2,045,360 2,017,579 12 0 295,801 0 236,662 58,824 118,682,040,547
  20 1397/01/13 2,043,194 2,015,446 12 0 295,801 0 236,662 58,824 118,556,592,647
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi