اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,627
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,373
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,865,700,973
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,218,645
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,190,765
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,190,763
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 2,218,645 2,190,765 2- 0 296,080 0 240,138 55,627 121,865,700,973
  2 1397/03/28 2,170,378 2,142,449 2 46 296,080 0 240,138 55,627 119,177,986,244
  3 1397/03/27 2,140,597 2,113,369 1- 0 296,034 0 240,138 55,581 117,463,134,725
  4 1397/03/26 2,080,315 2,054,191 1- 0 296,034 0 240,138 55,581 114,173,996,502
  5 1397/03/25 2,080,348 2,054,224 1- 0 296,034 0 240,138 55,581 114,175,835,650
  6 1397/03/24 2,080,381 2,054,257 1- 0 296,034 41 240,138 55,581 114,177,680,201
  7 1397/03/23 2,080,395 2,054,291 2- 0 296,034 41 240,097 55,622 114,263,756,077
  8 1397/03/22 2,021,722 1,995,946 2 9 296,034 35 240,056 55,663 111,100,339,258
  9 1397/03/21 2,007,529 1,981,765 4 2 296,025 109 240,021 55,689 110,362,536,005
  10 1397/03/20 2,009,780 1,983,969 3 0 296,023 0 239,912 55,796 110,697,518,609
  11 1397/03/19 2,011,490 1,985,767 3 0 296,023 0 239,912 55,796 110,797,878,009
  12 1397/03/18 2,001,086 1,975,458 7 0 296,023 0 239,912 55,796 110,222,653,645
  13 1397/03/17 2,001,122 1,975,494 7 0 296,023 0 239,912 55,796 110,224,652,003
  14 1397/03/16 2,001,158 1,975,530 7 0 296,023 0 239,912 55,796 110,226,655,944
  15 1397/03/15 2,011,194 1,985,566 7 0 296,023 0 239,912 55,796 110,786,624,837
  16 1397/03/15 2,001,194 1,975,566 7 0 296,023 0 239,912 55,796 110,228,664,837
  17 1397/03/14 2,011,230 1,985,602 7 5 296,023 0 239,912 55,796 110,788,638,675
  18 1397/03/13 2,011,266 1,985,636 7 2 296,018 0 239,912 55,791 110,780,601,117
  19 1397/03/12 2,008,629 1,982,968 4 0 296,016 0 239,912 55,789 110,627,778,962
  20 1397/03/11 2,003,140 1,977,533 5 0 296,016 0 239,912 55,789 110,324,597,163
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق