صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۹,۴۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۰,۵۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۹,۸۰۲,۷۵۷,۲۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۷۴,۸۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۱۸,۶۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۱۸,۶۶۹
تاریخ انتشار
1398/04/23
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴,۹۷۴,۸۲۴ ۴,۹۱۸,۶۶۹ ۰ ۱۶۲ ۳۴۴,۸۳۲ ۰ ۲۵۴,۶۹۱ ۸۹,۴۱۵ ۴۳۹,۸۰۲,۷۵۷,۲۴۱
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴,۹۳۷,۳۷۸ ۴,۸۸۱,۷۳۳ ۰ ۰ ۳۴۴,۶۷۰ ۰ ۲۵۴,۶۹۱ ۸۹,۲۵۳ ۴۳۵,۷۰۹,۲۷۸,۷۶۱
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴,۹۳۸,۸۴۴ ۴,۸۸۳,۲۰۳ ۰ ۰ ۳۴۴,۶۷۰ ۰ ۲۵۴,۶۹۱ ۸۹,۲۵۳ ۴۳۵,۸۴۰,۵۴۵,۸۱۰
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴,۹۳۸,۹۵۳ ۴,۸۸۳,۳۱۲ ۰ ۱۹ ۳۴۴,۶۷۰ ۰ ۲۵۴,۶۹۱ ۸۹,۲۵۳ ۴۳۵,۸۵۰,۲۴۰,۷۴۷
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴,۹۳۹,۱۴۸ ۴,۸۸۳,۴۹۵ ۰ ۵۳ ۳۴۴,۶۵۱ ۰ ۲۵۴,۶۹۱ ۸۹,۲۳۴ ۴۳۵,۷۷۳,۷۶۳,۲۱۴
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۴,۹۳۷,۲۵۱ ۴,۸۸۱,۴۸۸ ۰ ۲۵۸ ۳۴۴,۵۹۸ ۱۱ ۲۵۴,۶۹۱ ۸۹,۱۸۱ ۴۳۵,۳۳۵,۹۴۰,۸۱۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴,۹۲۰,۷۸۶ ۴,۸۶۵,۹۳۶ ۰ ۱۴۷ ۳۴۴,۳۴۰ ۴ ۲۵۴,۶۸۰ ۸۸,۹۳۴ ۴۳۲,۷۴۷,۱۴۳,۱۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴,۸۷۰,۶۶۱ ۴,۸۱۶,۶۲۲ ۰ ۵۳ ۳۴۴,۱۹۳ ۸۹ ۲۵۴,۶۷۶ ۸۸,۷۹۱ ۴۲۷,۶۷۲,۷۲۵,۱۲۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۴,۸۷۳,۲۷۴ ۴,۸۱۹,۸۲۵ ۰ ۰ ۳۴۴,۱۴۰ ۰ ۲۵۴,۵۸۷ ۸۸,۸۲۷ ۴۲۸,۱۳۰,۶۰۰,۵۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۴,۸۴۳,۲۷۴ ۴,۷۸۹,۸۲۵ ۰ ۰ ۳۴۴,۱۴۰ ۰ ۲۵۴,۵۸۷ ۸۸,۸۲۷ ۴۲۵,۴۶۵,۷۹۰,۵۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۴,۹۰۹,۶۸۸ ۴,۸۵۵,۶۸۳ ۰ ۰ ۳۴۴,۱۴۰ ۰ ۲۵۴,۵۸۷ ۸۸,۸۲۷ ۴۳۱,۳۱۵,۷۵۵,۰۶۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۴,۹۰۹,۸۸۲ ۴,۸۵۵,۸۷۷ ۰ ۶ ۳۴۴,۱۴۰ ۹ ۲۵۴,۵۸۷ ۸۸,۸۲۷ ۴۳۱,۳۳۲,۹۹۸,۲۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۴,۹۱۰,۰۷۱ ۴,۸۵۶,۰۶۸ ۰ ۲,۱۳۰ ۳۴۴,۱۳۴ ۱۰ ۲۵۴,۵۷۸ ۸۸,۸۳۰ ۴۳۱,۳۶۴,۴۹۴,۰۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۴,۹۰۴,۳۳۷ ۴,۸۴۹,۰۸۹ ۰ ۴۸ ۳۴۲,۰۰۴ ۱۰ ۲۵۴,۵۶۸ ۸۶,۷۱۰ ۴۲۰,۴۶۴,۴۹۹,۷۲۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۴,۹۰۶,۷۱۹ ۴,۸۵۰,۸۰۳ ۰ ۵۰ ۳۴۱,۹۵۶ ۰ ۲۵۴,۵۵۸ ۸۶,۶۷۲ ۴۲۰,۴۲۸,۸۱۱,۷۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۴,۹۴۸,۱۵۶ ۴,۸۹۱,۶۰۶ ۰ ۰ ۳۴۱,۹۰۶ ۰ ۲۵۴,۵۵۸ ۸۶,۶۲۲ ۴۲۳,۷۲۰,۶۶۷,۹۵۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۴,۹۵۱,۲۶۸ ۴,۸۹۴,۷۲۵ ۰ ۰ ۳۴۱,۹۰۶ ۰ ۲۵۴,۵۵۸ ۸۶,۶۲۲ ۴۲۳,۹۹۰,۸۶۸,۱۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۴,۹۵۱,۴۸۷ ۴,۸۹۴,۹۴۴ ۰ ۰ ۳۴۱,۹۰۶ ۰ ۲۵۴,۵۵۸ ۸۶,۶۲۲ ۴۲۴,۰۰۹,۸۵۶,۲۳۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۴,۹۵۱,۷۰۶ ۴,۸۹۵,۱۶۳ ۰ ۳۲ ۳۴۱,۹۰۶ ۱۳ ۲۵۴,۵۵۸ ۸۶,۶۲۲ ۴۲۴,۰۲۸,۸۴۷,۶۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۴,۹۵۱,۹۱۷ ۴,۸۹۵,۳۶۲ ۰ ۰ ۳۴۱,۸۷۴ ۰ ۲۵۴,۵۴۵ ۸۶,۶۰۳ ۴۲۳,۹۵۳,۰۲۴,۶۸۴