صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۶۱۴,۲۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲۵,۳۸۵,۷۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۷۳۰,۷۶۷,۸۵۵,۳۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۹,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۷,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۷,۶۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۲۳۹,۰۹۱ ۲۳۷,۶۳۲ ۲۳۷,۶۳۲ ۰ ۹,۲۹۵ ۲۴۹,۹۸۶,۲۷۸ ۹۴,۵۱۸ ۱۷۵,۳۷۲,۰۰۱ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷ ۱۷,۷۳۰,۷۶۷,۸۵۵,۳۹۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۲۴۰,۰۹۱ ۲۳۸,۶۳۲ ۲۳۸,۶۳۲ ۰ ۹,۲۹۵ ۲۴۹,۹۸۶,۲۷۸ ۹۴,۵۱۸ ۱۷۵,۳۷۲,۰۰۱ ۷۴,۶۱۴,۲۷۷ ۱۷,۸۰۵,۳۸۲,۱۳۲,۳۹۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۲۴۰,۳۸۹ ۲۳۸,۹۲۹ ۲۳۸,۹۲۹ ۰ ۲,۷۰۱ ۲۴۹,۹۷۶,۹۸۳ ۳۶,۸۸۱ ۱۷۵,۲۷۷,۴۸۳ ۷۴,۶۹۹,۵۰۰ ۱۷,۸۴۷,۸۶۵,۱۹۰,۹۵۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۲۴۰,۷۳۹ ۲۳۹,۲۷۸ ۲۳۹,۲۷۸ ۰ ۹,۹۱۲ ۲۴۹,۹۷۴,۲۸۲ ۱۲,۳۰۴ ۱۷۵,۲۴۰,۶۰۲ ۷۴,۷۳۳,۶۸۰ ۱۷,۸۸۲,۰۹۹,۷۱۴,۱۴۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۲۴۱,۱۹۳ ۲۳۹,۷۳۰ ۲۳۹,۷۳۰ ۰ ۰ ۲۴۹,۹۶۴,۳۷۰ ۰ ۱۷۵,۲۲۸,۲۹۸ ۷۴,۷۳۶,۰۷۲ ۱۷,۹۱۶,۴۵۷,۶۳۰,۳۶۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۲۴۱,۱۳۷ ۲۳۹,۶۷۸ ۲۳۹,۶۷۸ ۰ ۰ ۲۴۹,۹۶۴,۳۷۰ ۰ ۱۷۵,۲۲۸,۲۹۸ ۷۴,۷۳۶,۰۷۲ ۱۷,۹۱۲,۵۸۳,۰۶۸,۸۵۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۲۴۱,۱۴۷ ۲۳۹,۶۸۸ ۲۳۹,۶۸۸ ۰ ۱۲,۹۳۱ ۲۴۹,۹۶۴,۳۷۰ ۱۸,۳۸۸ ۱۷۵,۲۲۸,۲۹۸ ۷۴,۷۳۶,۰۷۲ ۱۷,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۱,۱۴۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۲۴۱,۰۹۳ ۲۳۹,۶۳۴ ۲۳۹,۶۳۴ ۰ ۱۴,۳۳۸ ۲۴۹,۹۵۱,۴۳۹ ۱۶,۷۰۱ ۱۷۵,۲۰۹,۹۱۰ ۷۴,۷۴۱,۵۲۹ ۱۷,۹۱۰,۶۱۲,۴۵۵,۳۹۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۲۴۱,۲۰۱ ۲۳۹,۷۴۸ ۲۳۹,۷۴۸ ۰ ۲۱,۲۳۵ ۲۴۹,۹۳۷,۱۰۱ ۵۷,۱۹۱ ۱۷۵,۱۹۳,۲۰۹ ۷۴,۷۴۳,۸۹۲ ۱۷,۹۱۹,۶۷۸,۹۷۸,۷۲۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۴۰,۲۵۲ ۲۳۸,۷۹۸ ۲۳۸,۷۹۸ ۰ ۲۹,۳۵۸ ۲۴۹,۹۱۵,۸۶۶ ۶۸,۰۹۲ ۱۷۵,۱۳۶,۰۱۸ ۷۴,۷۷۹,۸۴۸ ۱۷,۸۵۷,۲۵۵,۳۶۲,۸۰۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۳۹,۹۶۰ ۲۳۸,۵۰۶ ۲۳۸,۵۰۶ ۰ ۱۱۷,۹۷۸ ۲۴۹,۸۸۶,۵۰۸ ۱۰,۹۹۰ ۱۷۵,۰۶۷,۹۲۶ ۷۴,۸۱۸,۵۸۲ ۱۷,۸۴۴,۶۵۸,۶۳۲,۲۱۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲۳۹,۸۸۶ ۲۳۸,۴۲۵ ۲۳۸,۴۲۵ ۰ ۰ ۲۴۹,۷۶۸,۵۳۰ ۰ ۱۷۵,۰۵۶,۹۳۶ ۷۴,۷۱۱,۵۹۴ ۱۷,۸۱۳,۱۴۴,۶۸۷,۵۴۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲۴۰,۲۱۰ ۲۳۸,۷۴۳ ۲۳۸,۷۴۳ ۰ ۰ ۲۴۹,۷۶۸,۵۳۰ ۰ ۱۷۵,۰۵۶,۹۳۶ ۷۴,۷۱۱,۵۹۴ ۱۷,۸۳۶,۸۴۸,۶۱۳,۳۳۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۲۴۰,۲۱۴ ۲۳۸,۷۴۸ ۲۳۸,۷۴۸ ۰ ۴,۱۲۴ ۲۴۹,۷۶۸,۵۳۰ ۳۴,۰۷۲ ۱۷۵,۰۵۶,۹۳۶ ۷۴,۷۱۱,۵۹۴ ۱۷,۸۳۷,۲۰۶,۸۸۵,۴۶۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۴۰,۲۱۱ ۲۳۸,۷۴۴ ۲۳۸,۷۴۴ ۰ ۳,۰۵۱ ۲۴۹,۷۶۴,۴۰۶ ۵۵,۷۶۱ ۱۷۵,۰۲۲,۸۶۴ ۷۴,۷۴۱,۵۴۲ ۱۷,۸۴۴,۱۱۹,۴۵۶,۱۳۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲۳۹,۹۰۵ ۲۳۸,۴۴۱ ۲۳۸,۴۴۱ ۰ ۷,۸۲۶ ۲۴۹,۷۶۱,۳۵۵ ۵,۶۹۲ ۱۷۴,۹۶۷,۱۰۳ ۷۴,۷۹۴,۲۵۲ ۱۷,۸۳۴,۰۲۳,۱۶۲,۷۰۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲۴۰,۰۷۰ ۲۳۸,۶۰۲ ۲۳۸,۶۰۲ ۰ ۷,۲۷۵ ۲۴۹,۷۵۳,۵۲۹ ۱۲۵,۰۳۹ ۱۷۴,۹۶۱,۴۱۱ ۷۴,۷۹۲,۱۱۸ ۱۷,۸۴۵,۵۶۸,۷۳۹,۹۸۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۲۳۹,۲۷۴ ۲۳۷,۷۹۲ ۲۳۷,۷۹۲ ۰ ۷,۱۸۵ ۲۴۹,۷۴۶,۲۵۴ ۱۰,۹۱۳ ۱۷۴,۸۳۶,۳۷۲ ۷۴,۹۰۹,۸۸۲ ۱۷,۸۱۲,۹۹۵,۴۷۴,۵۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲۳۸,۲۲۳ ۲۳۶,۷۵۱ ۲۳۶,۷۵۱ ۰ ۰ ۲۴۹,۷۳۹,۰۶۹ ۰ ۱۷۴,۸۲۵,۴۵۹ ۷۴,۹۱۳,۶۱۰ ۱۷,۷۳۵,۸۳۶,۰۹۷,۰۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲۴۱,۱۶۲ ۲۳۹,۶۷۲ ۲۳۹,۶۷۲ ۰ ۰ ۲۴۹,۷۳۹,۰۶۹ ۰ ۱۷۴,۸۲۵,۴۵۹ ۷۴,۹۱۳,۶۱۰ ۱۷,۹۵۴,۶۷۴,۴۸۲,۲۵۱
  مشاهده همه