اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 57,549
تعداد واحدهای باقی مانده: 142,451
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 183,317,631,143
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,212,467
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,185,418
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,185,418
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 3,212,467 3,185,418 0 0 306,028 0 248,111 57,549 183,317,631,143
  2 1397/11/25 3,212,626 3,185,577 0 0 306,028 0 248,111 57,549 183,326,779,322
  3 1397/11/24 3,212,785 3,185,736 0 0 306,028 63 248,111 57,549 183,335,929,254
  4 1397/11/23 3,226,918 3,199,750 0 0 306,028 0 248,048 57,612 184,343,981,294
  5 1397/11/22 3,231,286 3,204,557 0 3 306,028 0 248,048 57,612 184,620,951,977
  6 1397/11/21 3,231,447 3,204,717 0 0 306,025 0 248,048 57,609 184,620,516,022
  7 1397/11/20 3,240,934 3,214,151 0 0 306,025 0 248,048 57,609 185,164,023,691
  8 1397/11/19 3,241,095 3,214,312 0 0 306,025 0 248,048 57,609 185,173,302,782
  9 1397/11/18 3,241,256 3,214,473 0 3 306,025 0 248,048 57,609 185,182,583,505
  10 1397/11/17 3,241,412 3,214,628 0 0 306,022 3 248,048 57,606 185,181,833,581
  11 1397/11/16 3,233,749 3,206,967 0 0 306,022 493 248,045 57,609 184,750,166,559
  12 1397/11/15 3,222,885 3,196,814 0 7 306,022 2 247,552 58,102 185,741,260,094
  13 1397/11/15 3,212,885 3,186,814 0 7 306,022 2 247,552 58,102 185,160,240,094
  14 1397/11/14 3,205,656 3,179,806 0 0 306,008 0 247,548 58,097 184,737,185,682
  15 1397/11/13 3,237,122 3,211,293 0 0 306,008 0 247,548 58,097 186,566,498,389
  16 1397/11/12 3,241,880 3,216,099 0 0 306,008 0 247,548 58,097 186,845,713,273
  17 1397/11/11 3,241,987 3,216,206 0 0 306,008 0 247,548 58,097 186,851,932,041
  18 1397/11/10 3,242,094 3,216,313 0 0 306,008 26 247,548 58,097 186,858,154,202
  19 1397/11/09 3,231,469 3,205,800 0 1 306,008 24 247,522 58,123 186,330,741,686
  20 1397/11/08 3,233,348 3,207,458 0 7 306,007 24 247,498 58,146 186,500,867,335