اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 55,741
تعداد واحدهای باقی مانده: 144,259
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 110,663,265,184
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,011,366
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,985,312
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,985,314
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 2,011,366 1,985,312 2 0 295,967 0 239,911 55,741 110,663,265,184
  2 1397/03/04 1,993,480 1,967,682 3 0 295,967 0 239,911 55,741 109,680,535,252
  3 1397/03/03 1,993,515 1,967,717 3 0 295,967 0 239,911 55,741 109,682,518,647
  4 1397/03/02 1,993,551 1,967,753 3 1 295,967 10 239,911 55,741 109,684,507,731
  5 1397/03/01 1,990,045 1,964,132 3 15 295,966 15 239,901 55,750 109,500,346,860
  6 1397/02/31 1,988,135 1,962,250 4 0 295,951 84 239,886 55,750 109,395,441,379
  7 1397/02/30 1,981,332 1,955,584 4 0 295,951 0 239,802 55,834 109,188,069,169
  8 1397/02/29 1,975,390 1,949,769 14 0 295,951 0 239,802 55,834 108,863,408,612
  9 1397/02/28 1,974,217 1,948,609 7 0 295,951 0 239,802 55,834 108,798,642,864
  10 1397/02/27 1,974,261 1,948,653 6 15 295,951 0 239,802 55,834 108,801,063,688
  11 1397/02/26 1,974,304 1,948,689 7 3 295,936 0 239,802 55,819 108,773,874,869
  12 1397/02/25 1,961,502 1,936,014 10 9 295,933 10 239,802 55,816 108,060,553,329
  13 1397/02/24 1,967,530 1,941,216 14 0 295,924 90 239,792 55,817 108,352,843,193
  14 1397/02/23 1,955,105 1,928,849 15 1 295,924 83 239,702 55,907 107,836,158,820
  15 1397/02/22 1,943,220 1,917,119 9 0 295,923 0 239,619 55,989 107,337,597,032
  16 1397/02/21 1,933,705 1,907,689 5 0 295,923 0 239,619 55,989 106,809,573,408
  17 1397/02/20 1,933,801 1,907,785 6 0 295,923 25 239,619 55,989 106,814,968,095
  18 1397/02/19 1,933,886 1,907,881 6 1 295,923 24 239,594 56,014 106,868,062,109
  19 1397/02/18 1,940,187 1,913,109 5 2 295,922 10 239,570 56,037 107,204,862,025
  20 1397/02/17 1,933,620 1,906,641 6 0 295,920 388 239,560 56,045 106,857,721,741
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق