اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,290
تعداد واحدهای باقی مانده: 140,710
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 210,701,088,996
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,585,207
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,553,737
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,553,737
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 3,585,207 3,553,737 0 0 305,630 2 245,977 59,290 210,701,088,996
  2 1397/08/21 3,568,259 3,537,253 0 11 305,630 200 245,975 59,292 209,730,831,129
  3 1397/08/20 3,547,058 3,516,367 1- 0 305,619 4 245,775 59,481 209,156,996,345
  4 1397/08/19 3,595,055 3,563,866 0 0 305,619 0 245,771 59,485 211,996,578,184
  5 1397/08/18 3,618,917 3,587,213 0 0 305,619 0 245,771 59,485 213,385,381,298
  6 1397/08/17 3,619,052 3,587,348 0 0 305,619 0 245,771 59,485 213,393,415,907
  7 1397/08/16 3,619,187 3,587,483 0 0 305,619 40 245,771 59,485 213,401,455,035
  8 1397/08/15 3,629,301 3,597,619 0 13 305,619 5 245,731 59,525 214,148,253,866
  9 1397/08/15 3,619,301 3,587,619 0 13 305,619 5 245,731 59,525 213,553,003,866
  10 1397/08/14 3,606,398 3,574,946 0 15 305,593 58 245,721 59,517 212,770,068,002
  11 1397/08/13 3,590,706 3,559,436 0 33 305,578 0 245,663 59,560 211,999,984,816
  12 1397/08/12 3,602,937 3,571,521 0 0 305,545 0 245,663 59,527 212,601,955,803
  13 1397/08/11 3,594,271 3,562,942 0 0 305,545 0 245,663 59,527 212,091,228,105
  14 1397/08/10 3,594,404 3,563,075 0 1 305,545 0 245,663 59,527 212,099,156,817
  15 1397/08/09 3,594,538 3,563,208 0 0 305,544 0 245,663 59,526 212,103,495,464
  16 1397/08/08 3,590,666 3,559,359 0 0 305,544 0 245,663 59,526 211,874,428,021
  17 1397/08/07 3,590,799 3,559,493 0 51 305,544 0 245,663 59,526 211,882,394,536
  18 1397/08/06 3,547,243 3,516,350 0 2 305,493 0 245,663 59,475 209,134,895,841
  19 1397/08/05 3,542,812 3,512,069 0 0 305,491 0 245,663 59,473 208,873,281,274
  20 1397/08/04 3,580,566 3,549,432 0 0 305,491 0 245,663 59,473 211,095,363,878