اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,388
تعداد واحدهای باقی مانده: 140,612
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 212,828,537,291
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,615,678
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,583,696
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,583,692
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 3,615,678 3,583,696 4- 163 305,366 20 245,623 59,388 212,828,537,291
  2 1397/07/23 3,562,189 3,530,486 4- 9 305,203 4 245,603 59,245 209,163,625,558
  3 1397/07/22 3,453,365 3,422,529 4- 4 305,194 0 245,599 59,240 202,750,609,329
  4 1397/07/21 3,463,028 3,432,085 3- 0 305,190 0 245,599 59,236 203,303,001,544
  5 1397/07/20 3,580,491 3,548,333 0 0 305,190 0 245,599 59,236 210,189,059,001
  6 1397/07/19 3,580,594 3,548,436 1 154 305,190 1 245,599 59,236 210,195,176,321
  7 1397/07/18 3,580,725 3,548,484 0 1 305,036 126 245,598 59,083 209,655,088,312
  8 1397/07/17 3,566,354 3,533,635 1- 0 305,035 55 245,472 59,208 209,219,467,064
  9 1397/07/16 3,432,836 3,401,263 1- 33 305,035 59 245,417 59,263 201,569,042,970
  10 1397/07/15 3,475,815 3,443,567 3- 65 305,002 0 245,358 59,289 204,165,620,811
  11 1397/07/15 3,465,815 3,433,567 3- 65 305,002 0 245,358 59,289 203,572,730,811
  12 1397/07/14 3,607,301 3,573,544 4- 0 304,872 0 245,358 59,224 211,639,564,842
  13 1397/07/13 3,649,903 3,615,960 3- 0 304,872 0 245,358 59,224 214,151,599,741
  14 1397/07/12 3,650,046 3,616,103 3- 203 304,872 699 245,358 59,224 214,160,088,417
  15 1397/07/11 3,649,793 3,616,131 3- 232 304,669 10 244,659 59,720 215,955,355,172
  16 1397/07/10 3,695,191 3,659,040 4- 33 304,437 194 244,649 59,498 217,705,555,134
  17 1397/07/09 3,830,071 3,792,433 3- 189 304,404 10 244,455 59,659 226,252,764,287
  18 1397/07/08 3,782,367 3,745,112 3- 597 304,215 0 244,445 59,480 222,759,281,681
  19 1397/07/07 3,663,256 3,626,868 3- 0 303,618 0 244,445 58,883 213,560,876,815
  20 1397/07/06 3,536,474 3,501,867 3- 0 303,618 0 244,445 58,883 206,200,457,006