اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 59,167
تعداد واحدهای باقی مانده: 140,833
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 205,311,468,199
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,500,476
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,470,033
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,470,033
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 3,500,476 3,470,033 0 0 305,632 0 246,102 59,167 205,311,468,199
  2 1397/08/25 3,547,776 3,516,840 0 0 305,632 0 246,102 59,167 208,080,855,779
  3 1397/08/24 3,547,911 3,516,974 0 2 305,632 115 246,102 59,167 208,088,803,456
  4 1397/08/23 3,547,985 3,517,107 0 0 305,630 10 245,987 59,280 208,494,128,932
  5 1397/08/22 3,585,207 3,553,737 0 0 305,630 2 245,977 59,290 210,701,088,996
  6 1397/08/21 3,568,259 3,537,253 0 11 305,630 200 245,975 59,292 209,730,831,129
  7 1397/08/20 3,547,058 3,516,367 1- 0 305,619 4 245,775 59,481 209,156,996,345
  8 1397/08/19 3,595,055 3,563,866 0 0 305,619 0 245,771 59,485 211,996,578,184
  9 1397/08/18 3,618,917 3,587,213 0 0 305,619 0 245,771 59,485 213,385,381,298
  10 1397/08/17 3,619,052 3,587,348 0 0 305,619 0 245,771 59,485 213,393,415,907
  11 1397/08/16 3,619,187 3,587,483 0 0 305,619 40 245,771 59,485 213,401,455,035
  12 1397/08/15 3,629,301 3,597,619 0 13 305,619 5 245,731 59,525 214,148,253,866
  13 1397/08/15 3,619,301 3,587,619 0 13 305,619 5 245,731 59,525 213,553,003,866
  14 1397/08/14 3,606,398 3,574,946 0 15 305,593 58 245,721 59,517 212,770,068,002
  15 1397/08/13 3,590,706 3,559,436 0 33 305,578 0 245,663 59,560 211,999,984,816
  16 1397/08/12 3,602,937 3,571,521 0 0 305,545 0 245,663 59,527 212,601,955,803
  17 1397/08/11 3,594,271 3,562,942 0 0 305,545 0 245,663 59,527 212,091,228,105
  18 1397/08/10 3,594,404 3,563,075 0 1 305,545 0 245,663 59,527 212,099,156,817
  19 1397/08/09 3,594,538 3,563,208 0 0 305,544 0 245,663 59,526 212,103,495,464
  20 1397/08/08 3,590,666 3,559,359 0 0 305,544 0 245,663 59,526 211,874,428,021