اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 57,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 142,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 210,929,332,508
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,710,672
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,674,535
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,674,535
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 3,710,672 3,674,535 0 3 306,063 16 248,296 57,403 210,929,332,508
  2 1397/12/26 3,628,052 3,592,657 0 4 306,060 0 248,280 57,416 206,275,979,341
  3 1397/12/25 3,606,857 3,572,770 0 0 306,056 0 248,280 57,412 205,119,886,305
  4 1397/12/24 3,551,938 3,518,836 0 0 306,056 0 248,280 57,412 202,023,424,598
  5 1397/12/23 3,552,135 3,519,033 0 0 306,056 0 248,280 57,412 202,034,737,374
  6 1397/12/22 3,552,332 3,519,230 0 0 306,056 0 248,280 57,412 202,046,052,115
  7 1397/12/21 3,510,157 3,477,668 0 0 306,056 0 248,280 57,412 199,659,881,483
  8 1397/12/20 3,487,774 3,455,437 0 4 306,056 0 248,280 57,412 198,383,522,508
  9 1397/12/19 3,408,999 3,378,091 0 0 306,052 0 248,280 57,408 193,929,455,012
  10 1397/12/18 3,359,383 3,328,751 0 0 306,052 0 248,280 57,408 191,096,963,669
  11 1397/12/17 3,353,837 3,323,181 0 0 306,052 0 248,280 57,408 190,777,183,136
  12 1397/12/16 3,354,031 3,323,375 0 0 306,052 73 248,280 57,408 190,788,294,646
  13 1397/12/15 3,364,185 3,333,568 0 1 306,052 5 248,207 57,481 191,616,837,830
  14 1397/12/15 3,354,185 3,323,568 0 1 306,052 5 248,207 57,481 191,042,027,830
  15 1397/12/14 3,358,892 3,328,338 0 11 306,050 0 248,197 57,485 191,329,528,525
  16 1397/12/13 3,387,991 3,357,134 0 0 306,039 64 248,197 57,474 192,947,905,444
  17 1397/12/12 3,381,655 3,350,896 0 0 306,039 0 248,133 57,538 192,803,852,494
  18 1397/12/11 3,373,636 3,342,852 0 0 306,039 0 248,133 57,538 192,340,997,166
  19 1397/12/10 3,396,917 3,366,513 0 0 306,039 0 248,133 57,538 193,702,415,455
  20 1397/12/09 3,397,110 3,366,705 0 0 306,039 0 248,133 57,538 193,713,486,550