صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۸,۲۹۲,۵۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۱,۷۰۷,۴۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۷۱۴,۵۵۵,۹۰۵,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۵,۹۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۴,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۴,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۲۳۵,۹۸۶ ۲۳۴,۶۱۳ ۲۳۴,۶۱۳ ۰ ۰ ۲۴۱,۲۸۵,۵۶۵ ۰ ۱۵۲,۹۹۳,۰۴۶ ۸۸,۲۹۲,۵۱۹ ۲۰,۷۱۴,۵۵۵,۹۰۵,۵۶۶
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۲۳۵,۹۹۲ ۲۳۴,۶۱۹ ۲۳۴,۶۱۹ ۰ ۳,۳۱۵ ۲۴۱,۲۸۵,۵۶۵ ۶۴,۰۴۷ ۱۵۲,۹۹۳,۰۴۶ ۸۸,۲۹۲,۵۱۹ ۲۰,۷۱۵,۱۲۵,۳۷۶,۷۴۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۲۳۵,۹۵۳ ۲۳۴,۵۸۱ ۲۳۴,۵۸۱ ۰ ۶,۶۱۷ ۲۴۱,۲۸۲,۲۵۰ ۷۲,۰۰۷ ۱۵۲,۹۲۸,۹۹۹ ۸۸,۳۵۳,۲۵۱ ۲۰,۷۲۶,۰۲۴,۰۵۸,۲۹۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۲۳۹,۵۹۲ ۲۳۸,۲۰۰ ۲۳۸,۲۰۰ ۰ ۳۱,۸۹۶ ۲۴۱,۲۷۵,۶۳۳ ۹۳,۱۰۸ ۱۵۲,۸۵۶,۹۹۲ ۸۸,۴۱۸,۶۴۱ ۲۱,۰۶۱,۲۷۹,۹۴۹,۶۰۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۲۴۴,۸۳۱ ۲۴۳,۴۰۴ ۲۴۳,۴۰۴ ۰ ۲۱۳,۳۱۳ ۲۴۱,۲۴۳,۷۳۷ ۱۱۶,۰۱۱ ۱۵۲,۷۶۳,۸۸۴ ۸۸,۴۷۹,۸۵۳ ۲۱,۵۳۶,۳۴۵,۱۵۳,۶۸۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۲۴۴,۳۶۵ ۲۴۲,۹۴۰ ۲۴۲,۹۴۰ ۰ ۱۶,۶۰۱ ۲۴۱,۰۳۰,۴۲۴ ۹۶,۸۹۸ ۱۵۲,۶۴۷,۸۷۳ ۸۸,۳۸۲,۵۵۱ ۲۱,۴۷۱,۶۱۳,۳۷۲,۸۹۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۲۴۵,۴۱۹ ۲۴۳,۹۸۷ ۲۴۳,۹۸۷ ۰ ۰ ۲۴۱,۰۱۳,۸۲۳ ۰ ۱۵۲,۵۵۰,۹۷۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۲۱,۵۸۳,۸۲۷,۱۲۸,۳۷۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۲۴۹,۶۱۵ ۲۴۸,۱۵۴ ۲۴۸,۱۵۴ ۰ ۰ ۲۴۱,۰۱۳,۸۲۳ ۰ ۱۵۲,۵۵۰,۹۷۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۲۱,۹۵۲,۴۳۶,۲۶۵,۲۰۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۵۰,۶۲۱ ۲۴۹,۱۶۰ ۲۴۹,۱۶۰ ۰ ۱۶,۴۶۴ ۲۴۱,۰۱۳,۸۲۳ ۱۰۰,۲۸۰ ۱۵۲,۵۵۰,۹۷۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۲۲,۰۴۱,۴۳۰,۸۴۹,۲۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۲۴۹,۶۲۱ ۲۴۸,۱۶۰ ۲۴۸,۱۶۰ ۰ ۱۶,۴۶۴ ۲۴۱,۰۱۳,۸۲۳ ۱۰۰,۲۸۰ ۱۵۲,۵۵۰,۹۷۵ ۸۸,۴۶۲,۸۴۸ ۲۱,۹۵۲,۹۶۸,۰۰۱,۲۴۳
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۲۵۰,۵۷۴ ۲۴۹,۱۱۵ ۲۴۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۹۷,۳۵۹ ۰ ۱۵۲,۴۵۰,۶۹۵ ۸۸,۵۴۶,۶۶۴ ۲۲,۰۵۸,۳۰۲,۳۹۶,۸۹۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۲۵۰,۵۱۵ ۲۴۹,۰۵۷ ۲۴۹,۰۵۷ ۰ ۱۸,۶۵۷ ۲۴۰,۹۹۷,۳۵۹ ۷۸,۰۷۰ ۱۵۲,۴۵۰,۶۹۵ ۸۸,۵۴۶,۶۶۴ ۲۲,۰۵۳,۱۷۸,۷۱۴,۲۵۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۵۰,۴۶۶ ۲۴۹,۰۰۸ ۲۴۹,۰۰۸ ۰ ۱۹,۲۵۹ ۲۴۰,۹۷۸,۷۰۲ ۶۴,۸۸۸ ۱۵۲,۳۷۲,۶۲۵ ۸۸,۶۰۶,۰۷۷ ۲۲,۰۶۳,۶۵۴,۲۵۲,۴۵۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۴۹,۷۷۷ ۲۴۸,۳۲۵ ۲۴۸,۳۲۵ ۰ ۱۲,۵۲۳ ۲۴۰,۹۵۹,۴۴۳ ۳۵,۱۷۹ ۱۵۲,۳۰۷,۷۳۷ ۸۸,۶۵۱,۷۰۶ ۲۲,۰۱۴,۴۲۹,۱۷۷,۰۱۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲۴۹,۴۹۹ ۲۴۸,۰۵۰ ۲۴۸,۰۵۰ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۴۶,۹۲۰ ۰ ۱۵۲,۲۷۲,۵۵۸ ۸۸,۶۷۴,۳۶۲ ۲۱,۹۹۵,۶۷۱,۷۷۹,۴۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۲۴۲,۷۸۱ ۲۴۱,۳۸۲ ۲۴۱,۳۸۲ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۴۶,۹۲۰ ۰ ۱۵۲,۲۷۲,۵۵۸ ۸۸,۶۷۴,۳۶۲ ۲۱,۴۰۴,۴۳۰,۸۳۷,۴۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۲۴۲,۷۸۴ ۲۴۱,۳۸۵ ۲۴۱,۳۸۵ ۰ ۱۳,۸۰۸ ۲۴۰,۹۴۶,۹۲۰ ۴۴,۶۸۳ ۱۵۲,۲۷۲,۵۵۸ ۸۸,۶۷۴,۳۶۲ ۲۱,۴۰۴,۶۶۳,۱۹۵,۱۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۲۴۲,۷۹۳ ۲۴۱,۳۹۵ ۲۴۱,۳۹۵ ۰ ۱۰,۶۶۵ ۲۴۰,۹۳۳,۱۱۲ ۱۴,۰۰۱ ۱۵۲,۲۲۷,۸۷۵ ۸۸,۷۰۵,۲۳۷ ۲۱,۴۱۳,۰۰۶,۹۳۸,۵۲۶
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۲۴۰,۹۸۰ ۲۳۹,۵۹۷ ۲۳۹,۵۹۷ ۰ ۰ ۲۴۰,۹۲۲,۴۴۷ ۰ ۱۵۲,۲۱۳,۸۷۴ ۸۸,۷۰۸,۵۷۳ ۲۱,۲۵۴,۳۳۳,۲۴۷,۱۰۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۲۳۹,۶۹۵ ۲۳۸,۳۲۱ ۲۳۸,۳۲۱ ۰ ۱۲,۹۰۹ ۲۴۰,۹۲۲,۴۴۷ ۴۳,۰۸۷ ۱۵۲,۲۱۳,۸۷۴ ۸۸,۷۰۸,۵۷۳ ۲۱,۱۴۱,۱۳۵,۳۷۹,۷۶۸
  مشاهده همه