اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 62,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 137,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 127,952,859,785
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,086,361
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,057,881
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,057,894
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/04 2,086,361 2,057,881 13 0 295,316 0 232,834 62,177 127,952,859,785
  2 1396/12/03 2,086,411 2,057,930 13 30 295,316 0 232,834 62,177 127,955,921,344
  3 1396/12/02 2,086,460 2,057,966 13 0 295,286 0 232,834 62,147 127,896,394,523
  4 1396/12/01 2,096,328 2,068,109 18 0 295,286 9 232,834 62,147 128,526,745,572
  5 1396/11/30 2,096,374 2,068,159 19 10 295,286 0 232,825 62,156 128,548,483,644
  6 1396/11/29 2,100,785 2,073,456 17 0 295,276 0 232,825 62,146 128,857,008,355
  7 1396/11/28 2,106,974 2,079,487 24 0 295,276 0 232,825 62,146 129,231,794,748
  8 1396/11/27 2,109,674 2,081,908 35 0 295,276 0 232,825 62,146 129,382,279,799
  9 1396/11/26 2,109,729 2,081,964 35 0 295,276 15 232,825 62,146 129,385,747,877
  10 1396/11/25 2,109,779 2,082,020 35 99 295,276 0 232,810 62,161 129,420,456,686
  11 1396/11/24 2,104,209 2,076,123 38 0 295,177 29 232,810 62,062 128,848,325,052
  12 1396/11/23 2,104,769 2,076,950 38 0 295,177 0 232,781 62,091 128,959,890,924
  13 1396/11/22 2,103,577 2,075,742 32 2 295,177 16 232,781 62,091 128,884,881,366
  14 1396/11/21 2,103,631 2,075,802 32 0 295,175 0 232,765 62,105 128,917,692,060
  15 1396/11/20 2,117,262 2,088,934 33 0 295,175 0 232,765 62,105 129,733,269,276
  16 1396/11/19 2,117,325 2,088,998 33 0 295,175 0 232,765 62,105 129,737,238,379
  17 1396/11/18 2,117,390 2,089,063 33 2 295,175 0 232,765 62,105 129,741,269,422
  18 1396/11/17 2,115,676 2,087,355 41 58 295,173 0 232,765 62,103 129,631,014,025
  19 1396/11/16 2,119,035 2,090,605 42 0 295,115 47 232,765 62,045 129,711,610,671
  20 1396/11/15 2,111,936 2,083,730 42 0 295,115 0 232,718 62,092 129,382,941,683
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق