اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,393
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,607
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 137,547,823,169
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,559,975
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,528,778
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,528,776
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : سیدجواد حسینی ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 2,559,975 2,528,778 2- 0 298,066 0 243,383 54,393 137,547,823,169
  2 1397/05/26 2,539,636 2,508,410 3- 0 298,066 0 243,383 54,393 136,439,966,503
  3 1397/05/25 2,539,638 2,508,412 4- 0 298,066 2 243,383 54,393 136,440,059,707
  4 1397/05/24 2,539,639 2,508,414 4- 0 298,066 0 243,381 54,395 136,445,177,904
  5 1397/05/23 2,560,390 2,528,869 4- 0 298,066 64 243,381 54,395 137,557,802,071
  6 1397/05/22 2,521,900 2,490,967 4- 3 298,066 574 243,317 54,459 135,655,549,500
  7 1397/05/21 2,550,872 2,519,841 2- 39 298,063 0 242,743 55,030 138,666,856,014
  8 1397/05/20 2,555,648 2,524,527 5- 0 298,024 0 242,743 54,991 138,826,244,324
  9 1397/05/19 2,587,436 2,555,858 3- 0 298,024 0 242,743 54,991 140,549,211,698
  10 1397/05/18 2,587,433 2,555,856 4- 1 298,024 0 242,743 54,991 140,549,080,779
  11 1397/05/17 2,587,370 2,555,792 4- 191 298,023 0 242,743 54,990 140,542,984,251
  12 1397/05/16 2,609,588 2,577,581 4- 0 297,832 421 242,743 54,799 141,248,876,706
  13 1397/05/15 2,608,989 2,577,373 3- 1 297,832 26 242,322 55,220 142,322,561,095
  14 1397/05/15 2,598,989 2,567,373 3- 1 297,832 26 242,322 55,220 141,770,361,095
  15 1397/05/14 2,517,813 2,487,516 4- 264 297,830 0 242,270 55,245 137,422,835,980
  16 1397/05/13 2,445,519 2,415,732 4- 0 297,566 0 242,270 54,981 132,819,387,209
  17 1397/05/12 2,426,508 2,396,992 3- 0 297,566 0 242,270 54,981 131,789,020,830
  18 1397/05/11 2,426,506 2,396,990 3- 391 297,566 0 242,270 54,981 131,788,919,481
  19 1397/05/10 2,426,504 2,396,777 3- 1 297,175 0 242,270 54,590 130,840,064,159
  20 1397/05/09 2,384,126 2,355,005 4- 23 297,174 85 242,270 54,589 128,557,359,101