صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۶۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۱,۳۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶۲,۹۰۵,۸۲۷,۹۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۶۴,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۰۴,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۰۴,۲۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۵,۷۶۴,۵۸۲ ۵,۷۰۴,۲۹۸ ۰ ۸ ۳۷۰,۸۷۰ ۳۰۸ ۲۷۱,۵۰۷ ۹۸,۶۸۱ ۵۶۲,۹۰۵,۸۲۷,۹۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۵,۷۳۱,۵۳۳ ۵,۶۷۱,۸۹۱ ۰ ۳۱۴ ۳۷۰,۸۶۲ ۱۳۹ ۲۷۱,۱۹۹ ۹۸,۹۸۱ ۵۶۱,۴۰۹,۴۴۴,۴۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵,۷۲۳,۴۰۶ ۵,۶۶۳,۵۷۴ ۰ ۳۶۴ ۳۷۰,۵۴۸ ۹ ۲۷۱,۰۶۰ ۹۸,۸۰۶ ۵۵۹,۵۹۵,۱۲۹,۹۳۹
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵,۷۶۷,۰۲۲ ۵,۷۰۶,۱۲۰ ۰ ۰ ۳۷۰,۱۸۴ ۰ ۲۷۱,۰۵۱ ۹۸,۴۵۱ ۵۶۱,۷۷۳,۲۲۷,۳۵۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵,۷۶۱,۵۰۱ ۵,۷۰۰,۷۹۵ ۰ ۰ ۳۷۰,۱۸۴ ۰ ۲۷۱,۰۵۱ ۹۸,۴۵۱ ۵۶۱,۲۴۸,۹۷۸,۶۷۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵,۷۶۱,۷۱۲ ۵,۷۰۱,۰۰۶ ۰ ۰ ۳۷۰,۱۸۴ ۰ ۲۷۱,۰۵۱ ۹۸,۴۵۱ ۵۶۱,۲۶۹,۷۴۳,۶۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵,۷۹۱,۹۲۲ ۵,۷۳۱,۲۱۷ ۰ ۸ ۳۷۰,۱۸۴ ۲۲۴ ۲۷۱,۰۵۱ ۹۸,۴۵۱ ۵۶۴,۲۴۴,۰۳۸,۰۷۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵,۷۶۱,۹۲۲ ۵,۷۰۱,۲۱۷ ۰ ۸ ۳۷۰,۱۸۴ ۲۲۴ ۲۷۱,۰۵۱ ۹۸,۴۵۱ ۵۶۱,۲۹۰,۵۰۸,۰۷۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۷۹۱,۹۹۶ ۵,۷۳۱,۴۲۳ ۰ ۲۵۹ ۳۷۰,۱۶۸ ۵,۴۶۹ ۲۷۰,۶۰۳ ۹۸,۶۶۷ ۵۶۵,۵۰۲,۳۳۴,۴۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۷۶۱,۶۰۹ ۵,۷۰۴,۳۳۹ ۰ ۷۰۸ ۳۶۹,۹۰۹ ۱۰ ۲۶۵,۱۳۴ ۱۰۳,۸۷۷ ۵۹۲,۵۴۹,۵۸۰,۶۱۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵,۸۱۰,۵۰۱ ۵,۷۵۲,۲۲۸ ۰ ۱۲۰ ۳۶۹,۲۰۱ ۲۷ ۲۶۵,۱۲۴ ۱۰۳,۱۷۹ ۵۹۳,۵۰۹,۱۸۳,۰۹۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۵,۸۱۲,۳۴۵ ۵,۷۵۳,۹۹۱ ۰ ۰ ۳۶۹,۰۸۱ ۰ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۸۶ ۵۹۳,۱۵۵,۹۲۶,۳۲۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۵,۸۴۷,۱۷۱ ۵,۷۸۸,۳۰۴ ۰ ۰ ۳۶۹,۰۸۱ ۰ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۸۶ ۵۹۶,۶۹۳,۱۵۵,۴۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۵,۸۴۷,۳۷۲ ۵,۷۸۸,۵۰۵ ۰ ۷ ۳۶۹,۰۸۱ ۰ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۸۶ ۵۹۶,۷۱۳,۸۴۸,۳۴۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۵,۸۴۷,۵۷۲ ۵,۷۸۸,۷۰۲ ۰ ۰ ۳۶۹,۰۷۴ ۰ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۷۹ ۵۹۶,۶۹۳,۶۱۸,۶۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۵,۷۸۵,۳۹۸ ۵,۷۲۷,۴۰۹ ۰ ۱۳ ۳۶۹,۰۷۴ ۰ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۷۹ ۵۹۰,۳۷۵,۵۹۱,۹۷۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۵,۷۸۵,۵۹۶ ۵,۷۲۷,۵۹۹ ۰ ۰ ۳۶۹,۰۶۱ ۰ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۶۶ ۵۹۰,۳۲۰,۷۳۴,۷۳۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۵,۷۳۴,۳۷۴ ۵,۶۷۷,۰۹۶ ۰ ۶۱ ۳۶۹,۰۶۱ ۳۵۴ ۲۶۵,۰۹۷ ۱۰۳,۰۶۶ ۵۸۵,۱۱۵,۵۸۷,۴۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۵,۷۳۴,۳۷۳ ۵,۶۷۷,۲۵۷ ۰ ۰ ۳۶۹,۰۰۰ ۰ ۲۶۴,۷۴۳ ۱۰۳,۳۵۹ ۵۸۶,۷۹۵,۶۱۷,۰۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۵,۷۵۰,۵۲۳ ۵,۶۹۳,۱۶۲ ۱ ۰ ۳۶۹,۰۰۰ ۰ ۲۶۴,۷۴۳ ۱۰۳,۳۵۹ ۵۸۸,۴۳۹,۵۸۲,۸۲۴