صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۵۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۴۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۴,۳۱۰,۲۰۲,۰۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۶۳,۸۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۹۳,۴۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۹۳,۴۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۶,۳۶۳,۸۴۹ ۶,۲۹۳,۴۹۸ ۰ ۹۶۰ ۳۸۰,۰۸۴ ۱۶ ۲۷۳,۸۴۷ ۱۰۵,۵۵۵ ۶۶۴,۳۱۰,۲۰۲,۰۰۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۶,۳۵۴,۹۷۲ ۶,۲۸۳,۹۳۹ ۰ ۰ ۳۷۹,۱۲۴ ۰ ۲۷۳,۸۳۱ ۱۰۴,۶۱۱ ۶۵۷,۳۶۹,۱۲۰,۳۹۳
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۶,۳۰۹,۸۸۱ ۶,۲۴۰,۱۰۲ ۰ ۰ ۳۷۹,۱۲۴ ۰ ۲۷۳,۸۳۱ ۱۰۴,۶۱۱ ۶۵۲,۷۸۳,۲۹۹,۳۹۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۶,۳۱۰,۱۲۹ ۶,۲۴۰,۳۵۰ ۰ ۳,۳۹۵ ۳۷۹,۱۲۴ ۷ ۲۷۳,۸۳۱ ۱۰۴,۶۱۱ ۶۵۲,۸۰۹,۲۵۱,۴۷۸
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۶,۳۱۰,۳۷۱ ۶,۲۳۸,۲۵۷ ۰ ۱,۷۹۱ ۳۷۵,۷۲۹ ۰ ۲۷۳,۸۲۴ ۱۰۱,۲۲۳ ۶۳۱,۴۵۵,۱۰۵,۹۸۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۶,۳۱۱,۳۵۲ ۶,۲۳۸,۳۹۰ ۰ ۱۸۷ ۳۷۳,۹۳۸ ۲۹۴ ۲۷۳,۸۲۴ ۹۹,۴۳۲ ۶۲۰,۲۹۵,۵۹۴,۹۰۷
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۶,۲۴۷,۸۵۴ ۶,۱۷۶,۷۹۵ ۰ ۳۴۹ ۳۷۳,۷۵۱ ۴۶ ۲۷۳,۵۳۰ ۹۹,۵۳۹ ۶۱۴,۸۳۱,۹۵۰,۱۴۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۶,۲۰۲,۳۹۸ ۶,۱۳۱,۹۷۷ ۰ ۱۷۳ ۳۷۳,۴۰۲ ۰ ۲۷۳,۴۸۴ ۹۹,۲۳۶ ۶۰۸,۵۱۲,۸۴۷,۴۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶,۱۰۸,۸۰۱ ۶,۰۴۰,۲۸۹ ۰ ۰ ۳۷۳,۲۲۹ ۰ ۲۷۳,۴۸۴ ۹۹,۰۶۳ ۵۹۸,۳۶۹,۱۹۵,۹۳۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶,۰۴۶,۳۲۴ ۵,۹۷۹,۶۴۲ ۰ ۰ ۳۷۳,۲۲۹ ۰ ۲۷۳,۴۸۴ ۹۹,۰۶۳ ۵۹۲,۳۶۱,۲۳۳,۳۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶,۰۱۶,۳۲۴ ۵,۹۴۹,۶۴۲ ۰ ۰ ۳۷۳,۲۲۹ ۰ ۲۷۳,۴۸۴ ۹۹,۰۶۳ ۵۸۹,۳۸۹,۳۴۳,۳۶۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۶,۰۴۶,۵۵۸ ۵,۹۷۹,۸۷۶ ۰ ۲۷۷ ۳۷۳,۲۲۹ ۱۰ ۲۷۳,۴۸۴ ۹۹,۰۶۳ ۵۹۲,۳۸۴,۴۴۱,۴۷۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۶,۰۴۶,۷۸۶ ۵,۹۷۹,۹۲۳ ۰ ۱۲۳ ۳۷۲,۹۵۲ ۰ ۲۷۳,۴۷۴ ۹۸,۷۹۶ ۵۹۰,۷۹۲,۴۹۰,۸۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶,۰۱۴,۸۱۱ ۵,۹۴۸,۳۷۳ ۰ ۲۶۱ ۳۷۲,۸۲۹ ۰ ۲۷۳,۴۷۴ ۹۸,۶۷۳ ۵۸۶,۹۴۳,۸۰۴,۰۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶,۰۰۹,۶۱۱ ۵,۹۴۳,۰۶۶ ۰ ۱,۱۶۸ ۳۷۲,۵۶۸ ۵۹ ۲۷۳,۴۷۴ ۹۸,۴۱۲ ۵۸۴,۸۶۸,۹۸۸,۶۲۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۵,۹۷۱,۱۵۷ ۵,۹۰۴,۸۱۶ ۰ ۱۲۲ ۳۷۱,۴۰۰ ۰ ۲۷۳,۴۱۵ ۹۷,۳۰۳ ۵۷۴,۵۵۶,۳۰۶,۳۳۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۵,۹۱۷,۵۲۰ ۵,۸۵۲,۳۷۴ ۰ ۰ ۳۷۱,۲۷۸ ۰ ۲۷۳,۴۱۵ ۹۷,۱۸۱ ۵۶۸,۷۳۹,۵۷۲,۷۲۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۵,۸۸۷,۲۱۵ ۵,۸۲۲,۷۴۳ ۰ ۰ ۳۷۱,۲۷۸ ۰ ۲۷۳,۴۱۵ ۹۷,۱۸۱ ۵۶۵,۸۶۰,۰۱۳,۱۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۵,۸۸۷,۴۴۰ ۵,۸۲۲,۹۶۸ ۰ ۳۸ ۳۷۱,۲۷۸ ۱۲۵ ۲۷۳,۴۱۵ ۹۷,۱۸۱ ۵۶۵,۸۸۱,۸۷۸,۸۸۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۵,۸۸۷,۵۸۲ ۵,۸۲۳,۱۶۸ ۰ ۱۰۰ ۳۷۱,۲۴۰ ۰ ۲۷۳,۲۹۰ ۹۷,۲۶۸ ۵۶۶,۴۰۷,۹۲۶,۹۷۰