صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۸۱۷,۵۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲۱,۱۸۲,۴۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۵۴۸,۱۹۳,۵۱۱,۰۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۶,۶۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۵,۳۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۵,۳۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۲۳۶,۶۶۷ ۲۳۵,۳۳۱ ۲۳۵,۳۳۱ ۰ ۴,۴۸۲ ۲۴۷,۹۲۴,۹۱۳ ۲۰,۰۹۳ ۱۶۹,۱۰۷,۳۲۸ ۷۸,۸۱۷,۵۸۵ ۱۸,۵۴۸,۱۹۳,۵۱۱,۰۱۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۲۳۷,۲۵۳ ۲۳۵,۹۱۵ ۲۳۵,۹۱۵ ۰ ۳,۰۴۵ ۲۴۷,۹۲۰,۴۳۱ ۴۶,۳۰۲ ۱۶۹,۰۸۷,۲۳۵ ۷۸,۸۳۳,۱۹۶ ۱۸,۵۹۷,۹۰۴,۲۹۴,۰۶۸
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲۳۷,۷۳۱ ۲۳۶,۳۹۳ ۲۳۶,۳۹۳ ۰ ۶۹,۷۵۸ ۲۴۷,۹۱۷,۳۸۶ ۴۴,۲۷۹ ۱۶۹,۰۴۰,۹۳۳ ۷۸,۸۷۶,۴۵۳ ۱۸,۶۴۵,۸۱۷,۶۳۴,۹۲۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲۳۸,۲۶۸ ۲۳۶,۹۳۴ ۲۳۶,۹۳۴ ۰ ۰ ۲۴۷,۸۴۷,۶۲۸ ۰ ۱۶۸,۹۹۶,۶۵۴ ۷۸,۸۵۰,۹۷۴ ۱۸,۶۸۲,۴۶۲,۵۰۰,۰۶۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲۳۶,۴۷۴ ۲۳۵,۱۵۲ ۲۳۵,۱۵۲ ۰ ۰ ۲۴۷,۸۴۷,۶۲۸ ۰ ۱۶۸,۹۹۶,۶۵۴ ۷۸,۸۵۰,۹۷۴ ۱۸,۵۴۱,۹۸۱,۳۶۱,۶۷۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۲۳۶,۴۷۲ ۲۳۵,۱۵۰ ۲۳۵,۱۵۰ ۰ ۱۸۴,۸۲۷ ۲۴۷,۸۴۷,۶۲۸ ۴۴,۴۵۹ ۱۶۸,۹۹۶,۶۵۴ ۷۸,۸۵۰,۹۷۴ ۱۸,۵۴۱,۸۰۷,۴۹۷,۰۳۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۲۳۶,۴۶۹ ۲۳۵,۱۴۵ ۲۳۵,۱۴۵ ۰ ۳,۶۷۶ ۲۴۷,۶۶۲,۸۰۱ ۵۵,۷۹۳ ۱۶۸,۹۵۲,۱۹۵ ۷۸,۷۱۰,۶۰۶ ۱۸,۵۰۸,۳۷۶,۲۰۲,۹۶۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۲۳۶,۹۸۹ ۲۳۵,۶۶۷ ۲۳۵,۶۶۷ ۰ ۰ ۲۴۷,۶۵۹,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۸۹۶,۴۰۲ ۷۸,۷۶۲,۷۲۳ ۱۸,۵۶۱,۸۱۳,۹۰۸,۷۵۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۲۳۶,۱۹۳ ۲۳۴,۸۷۶ ۲۳۴,۸۷۶ ۰ ۰ ۲۴۷,۶۵۹,۱۲۵ ۰ ۱۶۸,۸۹۶,۴۰۲ ۷۸,۷۶۲,۷۲۳ ۱۸,۴۹۹,۵۰۶,۵۶۵,۱۱۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۲۳۶,۱۹۸ ۲۳۴,۸۸۲ ۲۳۴,۸۸۲ ۰ ۱,۸۰۳ ۲۴۷,۶۵۹,۱۲۵ ۱۱,۸۰۴ ۱۶۸,۸۹۶,۴۰۲ ۷۸,۷۶۲,۷۲۳ ۱۸,۴۹۹,۹۰۸,۸۴۳,۳۳۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۳۷,۱۲۶ ۲۳۵,۸۱۰ ۲۳۵,۸۱۰ ۰ ۰ ۲۴۷,۶۵۷,۳۲۲ ۰ ۱۶۸,۸۸۴,۵۹۸ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱۸,۵۷۵,۴۱۵,۲۲۰,۶۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۳۶,۱۲۶ ۲۳۴,۸۱۰ ۲۳۴,۸۱۰ ۰ ۰ ۲۴۷,۶۵۷,۳۲۲ ۰ ۱۶۸,۸۸۴,۵۹۸ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱۸,۴۹۶,۶۴۲,۴۹۶,۶۲۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲۳۶,۰۶۳ ۲۳۴,۷۵۴ ۲۳۴,۷۵۴ ۰ ۰ ۲۴۷,۶۵۷,۳۲۲ ۰ ۱۶۸,۸۸۴,۵۹۸ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱۸,۴۹۲,۲۰۳,۰۶۴,۳۸۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۳۶,۰۶۶ ۲۳۴,۷۵۷ ۲۳۴,۷۵۷ ۰ ۶,۱۸۲ ۲۴۷,۶۵۷,۳۲۲ ۷۴,۱۵۲ ۱۶۸,۸۸۴,۵۹۸ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱۸,۴۹۲,۴۲۶,۷۴۴,۷۷۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۳۶,۰۱۴ ۲۳۴,۷۰۶ ۲۳۴,۷۰۶ ۰ ۴۳,۵۴۳ ۲۴۷,۶۵۱,۱۴۰ ۳۴,۹۴۸ ۱۶۸,۸۱۰,۴۴۶ ۷۸,۸۴۰,۶۹۴ ۱۸,۵۰۴,۳۵۲,۵۳۵,۵۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۲۳۵,۴۴۰ ۲۳۴,۰۸۷ ۲۳۴,۰۸۷ ۰ ۳,۶۲۱ ۲۴۷,۶۰۷,۵۹۷ ۴۷,۰۸۶ ۱۶۸,۷۷۵,۴۹۸ ۷۸,۸۳۲,۰۹۹ ۱۸,۴۵۳,۵۴۳,۹۴۱,۶۶۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۳۵,۰۶۶ ۲۳۳,۷۰۱ ۲۳۳,۷۰۱ ۰ ۴۳,۹۹۸ ۲۴۷,۶۰۳,۹۷۶ ۳۳,۹۰۱ ۱۶۸,۷۲۸,۴۱۲ ۷۸,۸۷۵,۵۶۴ ۱۸,۴۳۳,۲۹۴,۱۴۰,۳۶۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۳۴,۸۴۰ ۲۳۳,۴۷۶ ۲۳۳,۴۷۶ ۰ ۴,۱۴۶ ۲۴۷,۵۵۹,۹۷۸ ۱۲۷,۲۰۵ ۱۶۸,۶۹۴,۵۱۱ ۷۸,۸۶۵,۴۶۷ ۱۸,۴۱۳,۲۰۴,۶۵۸,۱۶۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۳۷,۶۸۳ ۲۳۶,۳۰۲ ۲۳۶,۳۰۲ ۰ ۰ ۲۴۷,۵۵۵,۸۳۲ ۰ ۱۶۸,۵۶۷,۳۰۶ ۷۸,۹۸۸,۵۲۶ ۱۸,۶۶۵,۱۴۳,۷۷۳,۴۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۲۳۶,۳۲۴ ۲۳۴,۹۵۳ ۲۳۴,۹۵۳ ۰ ۰ ۲۴۷,۵۵۵,۸۳۲ ۰ ۱۶۸,۵۶۷,۳۰۶ ۷۸,۹۸۸,۵۲۶ ۱۸,۵۵۸,۵۸۹,۳۵۹,۰۶۷
  مشاهده همه