اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 63,111
تعداد واحدهای باقی مانده: 136,889
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 254,365,771,355
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,082,732
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,030,451
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,030,451
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 4,082,732 4,030,451 0 0 312,162 0 248,687 63,111 254,365,771,355
  2 1398/01/29 4,082,951 4,030,670 0 423 312,162 56 248,687 63,111 254,379,593,440
  3 1398/01/28 4,083,124 4,030,536 0 45 311,739 0 248,631 62,744 252,891,960,813
  4 1398/01/27 4,129,333 4,076,664 0 4,902 311,694 12 248,631 62,699 255,602,751,018
  5 1398/01/26 4,167,903 4,110,195 0 247 306,792 0 248,619 57,809 237,606,254,742
  6 1398/01/25 4,053,570 3,998,599 0 0 306,545 202 248,619 57,562 230,167,356,292
  7 1398/01/24 4,044,985 3,990,694 0 0 306,545 0 248,417 57,764 230,518,474,258
  8 1398/01/23 4,034,955 3,980,817 0 0 306,545 0 248,417 57,764 229,947,912,260
  9 1398/01/22 4,035,182 3,981,044 0 59 306,545 0 248,417 57,764 229,961,021,382
  10 1398/01/21 4,035,409 3,981,216 1- 19 306,486 0 248,417 57,705 229,736,041,286
  11 1398/01/20 3,945,094 3,892,175 0 7 306,467 0 248,417 57,686 224,523,997,485
  12 1398/01/19 3,925,035 3,872,399 0 20 306,460 76 248,417 57,679 223,356,087,268
  13 1398/01/18 3,927,968 3,875,340 0 2 306,440 18 248,341 57,735 223,742,777,299
  14 1398/01/17 3,903,655 3,851,393 0 0 306,438 0 248,323 57,751 222,421,814,887
  15 1398/01/16 3,884,836 3,832,843 0 0 306,438 0 248,323 57,751 221,350,509,969
  16 1398/01/15 3,895,054 3,843,061 0 0 306,438 0 248,323 57,751 221,940,638,994
  17 1398/01/15 3,885,054 3,833,061 0 0 306,438 0 248,323 57,751 221,363,128,994
  18 1398/01/14 3,895,273 3,843,280 0 0 306,438 0 248,323 57,751 221,953,261,187
  19 1398/01/13 3,895,491 3,843,499 0 0 306,438 0 248,323 57,751 221,965,884,737
  20 1398/01/12 3,895,710 3,843,717 0 12 306,438 0 248,323 57,751 221,978,509,635