صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۹,۲۹۰,۳۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۷۰۹,۶۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۱۱۸,۱۴۵,۰۳۸,۱۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۶,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۵,۴۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۵,۴۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۶۶,۶۴۸ ۱۶۵,۴۴۴ ۰ ۱,۸۴۵,۶۹۰ ۹۴,۲۴۷,۹۴۰ ۹۱,۲۶۵ ۱۴,۹۵۷,۶۲۹ ۷۹,۲۹۰,۳۱۱ ۱۳,۱۱۸,۱۴۵,۰۳۸,۱۵۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۶۳,۵۶۱ ۱۶۲,۳۶۰ ۰ ۳۴۸,۹۳۰ ۹۲,۴۰۲,۲۵۰ ۲۲۳,۳۰۳ ۱۴,۸۶۶,۳۶۴ ۷۷,۵۳۵,۸۸۶ ۱۲,۵۸۸,۷۲۳,۹۵۸,۲۰۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۶۳,۷۰۳ ۱۶۲,۵۲۰ ۰ ۰ ۹۲,۰۵۳,۳۲۰ ۰ ۱۴,۶۴۳,۰۶۱ ۷۷,۴۱۰,۲۵۹ ۱۲,۵۸۰,۶۹۴,۵۳۹,۹۵۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۵۸,۲۳۸ ۱۵۷,۰۹۹ ۰ ۰ ۹۲,۰۵۳,۳۲۰ ۰ ۱۴,۶۴۳,۰۶۱ ۷۷,۴۱۰,۲۵۹ ۱۲,۱۶۱,۰۴۸,۶۵۴,۲۱۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۵۸,۲۴۷ ۱۵۷,۱۰۷ ۰ ۱۷۶,۹۹۱ ۹۲,۰۵۳,۳۲۰ ۱,۵۳۱,۴۷۰ ۱۴,۶۴۳,۰۶۱ ۷۷,۴۱۰,۲۵۹ ۱۲,۱۶۱,۶۷۰,۳۳۵,۰۷۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۵۸,۲۳۲ ۱۵۷,۱۱۲ ۰ ۷۷۷,۸۳۰ ۹۱,۸۷۶,۳۲۹ ۶۸۱,۴۶۸ ۱۳,۱۱۱,۵۹۱ ۷۸,۷۶۴,۷۳۸ ۱۲,۳۷۴,۸۹۹,۴۳۲,۱۵۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۵۶,۴۴۷ ۱۵۵,۳۴۲ ۰ ۰ ۹۱,۰۹۸,۴۹۹ ۰ ۱۲,۴۳۰,۱۲۳ ۷۸,۶۶۸,۳۷۶ ۱۲,۲۲۰,۴۹۴,۳۳۹,۶۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۶۱,۶۳۱ ۱۶۰,۴۸۷ ۰ ۰ ۹۱,۰۹۸,۴۹۹ ۰ ۱۲,۴۳۰,۱۲۳ ۷۸,۶۶۸,۳۷۶ ۱۲,۶۲۵,۲۶۴,۳۵۱,۹۷۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۶۱,۶۴۰ ۱۶۰,۴۹۵ ۰ ۱,۲۲۹,۱۵۸ ۹۱,۰۹۸,۴۹۹ ۱۵۶,۸۴۳ ۱۲,۴۳۰,۱۲۳ ۷۸,۶۶۸,۳۷۶ ۱۲,۶۲۵,۹۰۰,۱۱۳,۷۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۶۱,۶۴۵ ۱۶۰,۴۸۵ ۰ ۰ ۸۹,۸۶۹,۳۴۱ ۰ ۱۲,۲۷۳,۲۸۰ ۷۷,۵۹۶,۰۶۱ ۱۲,۴۵۳,۰۱۹,۱۹۷,۱۶۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۶۴,۳۵۳ ۱۶۳,۱۷۲ ۰ ۰ ۸۹,۸۶۹,۳۴۱ ۰ ۱۲,۲۷۳,۲۸۰ ۷۷,۵۹۶,۰۶۱ ۱۲,۶۶۱,۵۳۹,۶۷۰,۷۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۶۴,۳۶۱ ۱۶۳,۱۸۱ ۰ ۱,۴۷۸,۸۶۶ ۸۹,۸۶۹,۳۴۱ ۹۲,۴۹۶ ۱۲,۲۷۳,۲۸۰ ۷۷,۵۹۶,۰۶۱ ۱۲,۶۶۲,۱۸۶,۵۹۸,۶۶۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۶۴,۳۷۰ ۱۶۳,۱۶۹ ۰ ۹۲۳,۱۹۸ ۸۸,۳۹۰,۴۷۵ ۲۱۴,۴۱۵ ۱۲,۱۸۰,۷۸۴ ۷۶,۲۰۹,۶۹۱ ۱۲,۴۳۵,۰۲۳,۳۶۴,۰۹۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۶۵,۸۵۲ ۱۶۴,۶۳۸ ۰ ۲۳۱,۳۸۱ ۸۷,۴۶۷,۲۷۷ ۵۶۴,۶۷۴ ۱۱,۹۶۶,۳۶۹ ۷۵,۵۰۰,۹۰۸ ۱۲,۴۳۰,۲۹۶,۰۴۲,۳۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۶۵,۲۸۰ ۱۶۴,۰۶۶ ۰ ۶۳۲,۵۵۲ ۸۷,۲۳۵,۸۹۶ ۳,۱۵۰,۷۴۹ ۱۱,۴۰۱,۶۹۵ ۷۵,۸۳۴,۲۰۱ ۱۲,۴۴۱,۷۸۴,۱۶۰,۶۹۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۶۱,۰۲۵ ۱۵۹,۹۱۰ ۰ ۷۴۶,۱۰۶ ۸۶,۶۰۳,۳۴۴ ۳۸۷,۴۷۲ ۸,۲۵۰,۹۴۶ ۷۸,۳۵۲,۳۹۸ ۱۲,۵۲۹,۳۰۱,۰۱۳,۶۸۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۶۳,۱۳۱ ۱۶۱,۹۷۳ ۰ ۰ ۸۵,۸۵۷,۲۳۸ ۰ ۷,۸۶۳,۴۷۴ ۷۷,۹۹۳,۷۶۴ ۱۲,۶۳۲,۸۵۲,۵۱۸,۰۴۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۶۷,۳۹۶ ۱۶۶,۲۱۱ ۰ ۰ ۸۵,۸۵۷,۲۳۸ ۰ ۷,۸۶۳,۴۷۴ ۷۷,۹۹۳,۷۶۴ ۱۲,۹۶۳,۳۹۶,۸۰۲,۵۵۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۶۷,۴۰۴ ۱۶۶,۲۱۹ ۰ ۹۴۸,۵۹۷ ۸۵,۸۵۷,۲۳۸ ۱,۳۳۳,۴۹۶ ۷,۸۶۳,۴۷۴ ۷۷,۹۹۳,۷۶۴ ۱۲,۹۶۴,۰۵۵,۸۸۳,۱۴۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۶۷,۳۹۲ ۱۶۶,۲۱۳ ۰ ۱,۰۷۳,۹۵۷ ۸۴,۹۰۸,۶۴۱ ۱۲۰,۲۹۱ ۶,۵۲۹,۹۷۸ ۷۸,۳۷۸,۶۶۳ ۱۳,۰۲۷,۵۷۲,۱۷۷,۹۹۶