اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 85,026
تعداد واحدهای باقی مانده: 114,974
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 364,445,662,887
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,334,822
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,286,285
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,286,285
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 4,334,822 4,286,285 0 0 335,251 0 249,499 85,026 364,445,662,887
  2 1398/02/27 4,300,488 4,252,116 0 0 335,251 0 249,499 85,026 361,540,399,922
  3 1398/02/26 4,300,694 4,252,322 0 129 335,251 88 249,499 85,026 361,557,908,489
  4 1398/02/25 4,301,809 4,253,321 0 0 335,122 0 249,411 84,985 361,468,447,437
  5 1398/02/24 4,304,019 4,255,478 0 60 335,122 60 249,411 84,985 361,651,794,589
  6 1398/02/23 4,242,645 4,195,204 0 9 335,062 9 249,351 84,985 356,529,391,313
  7 1398/02/22 4,161,779 4,115,536 0 28 335,053 0 249,342 84,985 349,758,823,154
  8 1398/02/21 4,227,237 4,180,398 0 0 335,025 0 249,342 84,957 355,154,037,897
  9 1398/02/20 4,257,562 4,210,732 0 0 335,025 0 249,342 84,957 357,731,160,279
  10 1398/02/19 4,257,765 4,210,935 0 295 335,025 486 249,342 84,957 357,748,402,841
  11 1398/02/18 4,257,423 4,210,697 0 577 334,730 1 248,856 85,148 358,532,465,910
  12 1398/02/17 4,206,066 4,160,182 0 267 334,153 5 248,855 84,572 351,834,883,335
  13 1398/02/16 4,316,460 4,268,782 0 600 333,886 1 248,850 84,310 359,900,987,600
  14 1398/02/15 4,462,757 4,412,558 0 362 333,286 0 248,849 83,711 369,379,642,306
  15 1398/02/15 4,452,757 4,402,558 0 362 333,286 0 248,849 83,711 368,542,532,306
  16 1398/02/14 4,498,630 4,447,590 0 0 332,562 0 248,849 83,349 370,702,198,983
  17 1398/02/13 4,446,860 4,397,008 0 0 332,562 0 248,849 83,349 366,486,217,210
  18 1398/02/12 4,447,076 4,397,224 0 101 332,562 113 248,849 83,349 366,504,230,306
  19 1398/02/11 4,447,224 4,397,380 0 36 332,461 0 248,736 83,361 366,569,990,844
  20 1398/02/10 4,375,606 4,327,863 0 9,216 332,425 10 248,736 83,325 360,619,219,852