اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 58,791
تعداد واحدهای باقی مانده: 141,209
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 190,375,958,865
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,269,475
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,238,182
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,238,178
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 3,269,475 3,238,182 4- 3 303,506 600 244,425 58,791 190,375,958,865
  2 1397/06/31 3,174,636 3,144,639 4- 0 303,503 0 243,825 59,388 186,753,815,038
  3 1397/06/30 3,109,449 3,080,337 1 0 303,503 0 243,825 59,388 182,935,079,290
  4 1397/06/29 3,109,540 3,080,428 1 0 303,503 0 243,825 59,388 182,940,477,123
  5 1397/06/28 3,109,631 3,080,519 1 1 303,503 0 243,825 59,388 182,945,881,583
  6 1397/06/27 3,109,722 3,080,610 1 86 303,502 0 243,825 59,387 182,948,182,934
  7 1397/06/26 3,103,411 3,074,320 4- 18 303,416 0 243,825 59,301 182,310,244,855
  8 1397/06/25 3,044,642 3,016,357 4- 5 303,398 0 243,825 59,283 178,818,700,518
  9 1397/06/24 3,078,117 3,049,877 4- 0 303,393 0 243,825 59,278 180,790,628,958
  10 1397/06/23 3,058,574 3,030,258 4- 0 303,393 0 243,825 59,278 179,627,633,507
  11 1397/06/22 3,058,652 3,030,336 4- 324 303,393 0 243,825 59,278 179,632,255,966
  12 1397/06/21 3,058,759 3,030,287 3- 211 303,069 0 243,825 58,954 178,647,564,837
  13 1397/06/20 2,947,684 2,920,190 3- 40 302,858 20 243,825 58,743 171,540,726,403
  14 1397/06/19 2,923,619 2,896,656 3- 3,626 302,818 0 243,805 58,723 170,100,359,043
  15 1397/06/18 2,828,567 2,801,451 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 154,351,555,011
  16 1397/06/17 2,789,249 2,762,993 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 152,232,613,155
  17 1397/06/16 2,744,278 2,718,487 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 149,780,472,439
  18 1397/06/15 2,754,330 2,728,539 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 150,334,301,740
  19 1397/06/15 2,744,330 2,718,539 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 149,783,331,740
  20 1397/06/14 2,754,382 2,728,591 4- 0 299,192 0 243,805 55,097 150,337,170,193