صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۱,۲۵۲,۶۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱۸,۷۴۷,۳۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۷۵۰,۱۵۰,۸۴۴,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۶,۹۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۵,۳۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵۵,۳۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۵۶,۹۰۵ ۲۵۵,۳۷۸ ۲۵۵,۳۷۸ ۰ ۸۹,۷۳۹ ۲۴۵,۱۹۴,۹۳۸ ۸۳,۶۰۴ ۱۶۳,۹۴۲,۳۱۱ ۸۱,۲۵۲,۶۲۷ ۲۰,۷۵۰,۱۵۰,۸۴۴,۴۰۳
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۲۵۷,۴۵۴ ۲۵۵,۹۲۵ ۲۵۵,۹۲۵ ۰ ۶۰,۸۰۴ ۲۴۵,۱۰۵,۱۹۹ ۱۴۰,۹۰۴ ۱۶۳,۸۵۸,۷۰۷ ۸۱,۲۴۶,۴۹۲ ۲۰,۷۹۲,۹۹۰,۲۶۸,۹۸۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۲۶۰,۷۳۳ ۲۵۹,۱۸۴ ۲۵۹,۱۸۴ ۰ ۶۷,۸۴۹ ۲۴۵,۰۴۴,۳۹۵ ۵۴,۲۲۹ ۱۶۳,۷۱۷,۸۰۳ ۸۱,۳۲۶,۵۹۲ ۲۱,۰۷۸,۵۴۶,۸۸۴,۴۸۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۲۶۰,۳۰۱ ۲۵۸,۷۵۶ ۲۵۸,۷۵۶ ۰ ۰ ۲۴۴,۹۷۶,۵۴۶ ۰ ۱۶۳,۶۶۳,۵۷۴ ۸۱,۳۱۲,۹۷۲ ۲۱,۰۴۰,۱۹۸,۷۸۸,۴۱۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۶۱,۴۷۰ ۲۵۹,۹۱۸ ۲۵۹,۹۱۸ ۰ ۰ ۲۴۴,۹۷۶,۵۴۶ ۰ ۱۶۳,۶۶۳,۵۷۴ ۸۱,۳۱۲,۹۷۲ ۲۱,۱۳۴,۶۸۰,۵۸۱,۲۷۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۶۱,۴۷۰ ۲۵۹,۹۱۸ ۲۵۹,۹۱۸ ۰ ۶۶,۳۸۰ ۲۴۴,۹۷۶,۵۴۶ ۷۴,۸۵۶ ۱۶۳,۶۶۳,۵۷۴ ۸۱,۳۱۲,۹۷۲ ۲۱,۱۳۴,۷۰۰,۲۱۶,۳۶۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۶۱,۵۱۸ ۲۵۹,۹۶۲ ۲۵۹,۹۶۲ ۰ ۱۹۹,۸۷۳ ۲۴۴,۹۱۰,۱۶۶ ۶۵,۴۴۷ ۱۶۳,۵۸۸,۷۱۸ ۸۱,۳۲۱,۴۴۸ ۲۱,۱۴۰,۴۸۷,۴۵۳,۴۰۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۲۶۳,۶۰۷ ۲۶۲,۰۳۵ ۲۶۲,۰۳۵ ۰ ۸۵,۲۸۴ ۲۴۴,۷۱۰,۲۹۳ ۶۹,۴۶۷ ۱۶۳,۵۲۳,۲۷۱ ۸۱,۱۸۷,۰۲۲ ۲۱,۲۷۳,۸۰۴,۸۱۵,۷۸۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۲۶۱,۲۸۲ ۲۵۹,۷۱۸ ۲۵۹,۷۱۸ ۰ ۲۷,۸۹۹ ۲۴۴,۶۲۵,۰۰۹ ۷۴,۴۶۴ ۱۶۳,۴۵۳,۸۰۴ ۸۱,۱۷۱,۲۰۵ ۲۱,۰۸۱,۶۶۳,۲۵۳,۳۲۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۲۵۹,۵۶۰ ۲۵۸,۰۱۴ ۲۵۸,۰۱۴ ۰ ۱۱,۲۴۴ ۲۴۴,۵۹۷,۱۱۰ ۴۳,۱۵۰ ۱۶۳,۳۷۹,۳۴۰ ۸۱,۲۱۷,۷۷۰ ۲۰,۹۵۵,۲۹۲,۸۴۶,۲۷۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲۶۰,۴۴۵ ۲۵۸,۸۹۳ ۲۵۸,۸۹۳ ۰ ۰ ۲۴۴,۵۸۵,۸۶۶ ۰ ۱۶۳,۳۳۶,۱۹۰ ۸۱,۲۴۹,۶۷۶ ۲۱,۰۳۴,۹۳۷,۵۰۵,۲۶۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۲۵۷,۳۱۸ ۲۵۵,۷۸۵ ۲۵۵,۷۸۵ ۰ ۰ ۲۴۴,۵۸۵,۸۶۶ ۰ ۱۶۳,۳۳۶,۱۹۰ ۸۱,۲۴۹,۶۷۶ ۲۰,۷۸۲,۴۳۹,۴۲۰,۶۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۲۵۷,۳۰۳ ۲۵۵,۷۷۰ ۲۵۵,۷۷۰ ۰ ۳۴,۶۴۳ ۲۴۴,۵۸۵,۸۶۶ ۷۱,۰۳۵ ۱۶۳,۳۳۶,۱۹۰ ۸۱,۲۴۹,۶۷۶ ۲۰,۷۸۱,۲۳۴,۸۴۰,۵۸۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲۵۷,۵۰۱ ۲۵۵,۹۶۹ ۲۵۵,۹۶۹ ۰ ۳۹,۹۵۲ ۲۴۴,۵۵۱,۲۲۳ ۸۰,۵۵۹ ۱۶۳,۲۶۵,۱۵۵ ۸۱,۲۸۶,۰۶۸ ۲۰,۸۰۶,۶۷۵,۸۲۰,۳۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۲۵۱,۷۶۰ ۲۵۰,۲۶۸ ۲۵۰,۲۶۸ ۰ ۴۳,۲۹۶ ۲۴۴,۵۱۱,۲۷۱ ۵۰,۱۹۰ ۱۶۳,۱۸۴,۵۹۶ ۸۱,۳۲۶,۶۷۵ ۲۰,۳۵۳,۴۹۰,۵۸۲,۶۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۲۵۱,۰۵۷ ۲۴۹,۵۷۲ ۲۴۹,۵۷۲ ۰ ۱۸۹,۲۳۷ ۲۴۴,۴۶۷,۹۷۵ ۱۰۷,۶۵۷ ۱۶۳,۱۳۴,۴۰۶ ۸۱,۳۳۳,۵۶۹ ۲۰,۲۹۸,۶۰۶,۸۸۵,۳۹۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۲۵۰,۶۳۵ ۲۴۹,۱۵۲ ۲۴۹,۱۵۲ ۰ ۱۱,۲۰۹ ۲۴۴,۲۷۸,۷۳۸ ۲۲,۲۵۵ ۱۶۳,۰۲۶,۷۴۹ ۸۱,۲۵۱,۹۸۹ ۲۰,۲۴۴,۱۱۹,۱۷۶,۴۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۲۴۸,۰۲۷ ۲۴۶,۵۵۶ ۲۴۶,۵۵۶ ۰ ۰ ۲۴۴,۲۶۷,۵۲۹ ۰ ۱۶۳,۰۰۴,۴۹۴ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵ ۲۰,۰۳۵,۸۹۴,۲۷۹,۷۱۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۲۴۴,۶۹۶ ۲۴۳,۲۴۸ ۲۴۳,۲۴۸ ۰ ۰ ۲۴۴,۲۶۷,۵۲۹ ۰ ۱۶۳,۰۰۴,۴۹۴ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵ ۱۹,۷۶۷,۰۹۲,۸۲۶,۶۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۲۴۵,۶۸۸ ۲۴۴,۲۴۱ ۲۴۴,۲۴۱ ۰ ۰ ۲۴۴,۲۶۷,۵۲۹ ۰ ۱۶۳,۰۰۴,۴۹۴ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵ ۱۹,۸۴۷,۷۳۵,۸۸۶,۲۳۹
  مشاهده همه