صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۶۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۰۰,۷۱۹,۲۵۳,۲۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۹۶,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۳۸,۶۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۳۸,۶۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵,۷۹۶,۵۵۴ ۵,۷۳۸,۶۲۵ ۰ ۱۷۸ ۳۶۷,۲۸۲ ۳۷ ۲۶۱,۷۰۴ ۱۰۴,۶۸۰ ۶۰۰,۷۱۹,۲۵۳,۲۲۷
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۵,۹۲۶,۱۸۱ ۵,۸۶۶,۴۳۹ ۰ ۱۹ ۳۶۷,۱۰۴ ۰ ۲۶۱,۶۶۷ ۱۰۴,۵۳۹ ۶۱۳,۲۷۱,۶۹۹,۱۹۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶,۰۰۰,۴۴۴ ۵,۹۳۸,۵۴۱ ۰ ۲۶۱ ۳۶۷,۰۸۵ ۰ ۲۶۱,۶۶۷ ۱۰۴,۵۲۰ ۶۲۰,۶۹۶,۲۸۶,۷۵۹
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۹۴۱,۲۴۰ ۵,۸۷۹,۴۲۳ ۰ ۰ ۳۶۶,۸۲۴ ۰ ۲۶۱,۶۶۷ ۱۰۴,۲۵۹ ۶۱۲,۹۸۲,۸۱۴,۲۶۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۵,۸۲۱,۴۳۲ ۵,۷۶۱,۳۱۷ ۰ ۰ ۳۶۶,۸۲۴ ۰ ۲۶۱,۶۶۷ ۱۰۴,۲۵۹ ۶۰۰,۶۶۹,۱۲۲,۲۱۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵,۸۲۱,۶۳۸ ۵,۷۶۱,۵۲۳ ۰ ۳۱۲ ۳۶۶,۸۲۴ ۲ ۲۶۱,۶۶۷ ۱۰۴,۲۵۹ ۶۰۰,۶۹۰,۶۴۶,۱۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۵,۸۲۱,۸۴۴ ۵,۷۶۱,۵۴۹ ۰ ۴۰۶ ۳۶۶,۵۱۲ ۱۳ ۲۶۱,۶۶۵ ۱۰۳,۹۴۹ ۵۹۸,۹۰۷,۲۸۴,۰۵۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۵,۸۳۹,۹۶۰ ۵,۷۷۹,۰۸۵ ۰ ۱۱۴ ۳۶۶,۱۰۶ ۰ ۲۶۱,۶۵۲ ۱۰۳,۵۵۶ ۵۹۸,۴۵۸,۸۹۲,۷۷۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۵,۹۸۰,۹۳۱ ۵,۹۱۷,۷۲۲ ۰ ۳۰۱ ۳۶۵,۹۹۲ ۲۸۲ ۲۶۱,۶۵۲ ۱۰۳,۴۴۲ ۶۱۲,۱۴۱,۰۴۴,۱۱۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۵,۹۵۰,۹۳۱ ۵,۸۸۷,۷۲۲ ۰ ۳۰۱ ۳۶۵,۹۹۲ ۲۸۲ ۲۶۱,۶۵۲ ۱۰۳,۴۴۲ ۶۰۹,۰۳۷,۷۸۴,۱۱۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۵,۹۶۶,۴۲۳ ۵,۹۰۳,۶۸۷ ۰ ۲۱۸ ۳۶۵,۳۹۰ ۰ ۲۶۱,۰۸۸ ۱۰۳,۴۲۳ ۶۱۰,۵۷۶,۹۹۸,۸۲۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۶,۰۶۱,۲۱۴ ۵,۹۹۶,۹۶۵ ۰ ۰ ۳۶۵,۱۷۲ ۰ ۲۶۱,۰۸۸ ۱۰۳,۲۰۵ ۶۱۸,۹۱۶,۷۹۹,۴۸۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۶,۰۴۱,۷۵۷ ۵,۹۷۷,۷۸۰ ۰ ۰ ۳۶۵,۱۷۲ ۰ ۲۶۱,۰۸۸ ۱۰۳,۲۰۵ ۶۱۶,۹۳۶,۷۹۰,۲۹۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۶,۰۴۱,۹۶۲ ۵,۹۷۷,۹۸۵ ۰ ۸۸ ۳۶۵,۱۷۲ ۸۲ ۲۶۱,۰۸۸ ۱۰۳,۲۰۵ ۶۱۶,۹۵۷,۹۴۶,۴۷۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۶,۰۴۲,۱۱۷ ۵,۹۷۸,۱۳۶ ۰ ۱۳۲ ۳۶۵,۰۸۴ ۴ ۲۶۱,۰۰۶ ۱۰۳,۱۹۹ ۶۱۶,۹۳۷,۶۱۸,۴۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۵,۹۹۹,۹۲۷ ۵,۹۳۵,۸۲۷ ۰ ۹۱۷ ۳۶۴,۹۵۲ ۱ ۲۶۱,۰۰۲ ۱۰۳,۰۷۱ ۶۱۱,۸۱۱,۶۲۴,۰۵۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۶,۰۰۰,۳۸۸ ۵,۹۳۶,۶۶۷ ۰ ۱۰۶ ۳۶۴,۰۳۵ ۰ ۲۶۱,۰۰۱ ۱۰۲,۱۵۵ ۶۰۶,۴۶۰,۲۲۵,۹۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۵,۹۳۸,۳۳۱ ۵,۸۷۵,۴۳۷ ۰ ۱۶۵ ۳۶۳,۹۲۹ ۶۲ ۲۶۱,۰۰۱ ۱۰۲,۰۴۹ ۵۹۹,۵۸۲,۵۱۴,۱۲۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۵,۹۹۳,۸۳۹ ۵,۹۳۰,۰۸۵ ۰ ۰ ۳۶۳,۷۶۴ ۰ ۲۶۰,۹۳۹ ۱۰۱,۹۴۶ ۶۰۴,۵۴۸,۴۹۵,۶۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۵,۹۱۴,۴۴۵ ۵,۸۵۱,۸۲۳ ۰ ۰ ۳۶۳,۷۶۴ ۰ ۲۶۰,۹۳۹ ۱۰۱,۹۴۶ ۵۹۶,۵۶۹,۹۴۸,۲۰۸