اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 58,862
تعداد واحدهای باقی مانده: 141,138
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 190,952,076,375
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,270,528
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,244,064
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,244,064
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/23 3,270,528 3,244,064 0 0 305,889 0 246,664 58,862 190,952,076,375
  2 1397/09/22 3,270,597 3,244,133 1- 0 305,889 0 246,664 58,862 190,956,128,628
  3 1397/09/21 3,270,666 3,244,201 0 0 305,889 0 246,664 58,862 190,960,186,627
  4 1397/09/20 3,288,576 3,261,662 0 1 305,889 0 246,664 58,862 191,987,930,707
  5 1397/09/19 3,306,152 3,278,748 0 4 305,888 0 246,664 58,861 192,990,383,363
  6 1397/09/18 3,311,426 3,283,965 0 0 305,884 0 246,664 58,857 193,284,304,172
  7 1397/09/17 3,324,428 3,296,830 0 0 305,884 0 246,664 58,857 194,041,536,262
  8 1397/09/16 3,329,096 3,301,447 0 0 305,884 0 246,664 58,857 194,313,272,381
  9 1397/09/15 3,339,202 3,311,553 0 0 305,884 0 246,664 58,857 194,908,063,794
  10 1397/09/15 3,329,202 3,301,553 0 0 305,884 0 246,664 58,857 194,319,493,794
  11 1397/09/14 3,339,308 3,311,659 0 4 305,884 0 246,664 58,857 194,914,294,977
  12 1397/09/13 3,334,444 3,306,841 0 0 305,880 153 246,664 58,853 194,617,493,563
  13 1397/09/12 3,329,347 3,301,865 0 0 305,880 0 246,511 59,006 194,829,841,176
  14 1397/09/11 3,257,196 3,230,457 1- 0 305,880 28 246,511 59,006 190,616,317,617
  15 1397/09/10 3,198,684 3,172,495 0 0 305,880 0 246,483 59,034 187,285,088,111
  16 1397/09/09 3,260,035 3,233,212 0 0 305,880 0 246,483 59,034 190,869,429,010
  17 1397/09/08 3,260,143 3,233,320 0 0 305,880 28 246,483 59,034 190,875,841,506
  18 1397/09/07 3,260,239 3,233,429 0 152 305,880 80 246,455 59,062 190,972,794,620
  19 1397/09/06 3,304,882 3,277,666 0 1 305,728 1 246,375 58,990 193,349,526,148
  20 1397/09/05 3,291,230 3,263,251 0 0 305,727 0 246,374 58,990 192,499,184,760