صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۵,۳۸۱,۲۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۲۴,۶۱۸,۷۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۲۲۷,۷۷۸,۷۳۳,۲۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۱۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۹۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۹۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۳۳,۱۲۹ ۳۲,۹۱۱ ۳۲,۹۱۱ ۰ ۷۲,۷۸۱ ۹۴۲,۷۸۵,۲۰۲ ۷۶۵,۰۹۹ ۲۶۷,۴۰۳,۹۵۵ ۶۷۵,۳۸۱,۲۴۷ ۲۲,۲۲۷,۷۷۸,۷۳۳,۲۲۰
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۳۳,۱۴۱ ۳۲,۹۲۳ ۳۲,۹۲۳ ۰ ۰ ۹۴۲,۷۱۲,۴۲۱ ۰ ۲۶۶,۶۳۸,۸۸۵ ۶۷۶,۰۷۳,۵۶۵ ۲۲,۲۵۸,۲۹۸,۸۳۳,۹۱۶
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۳۳,۴۰۳ ۳۳,۱۸۴ ۳۳,۱۸۴ ۰ ۱۵۹,۴۵۲ ۹۴۲,۷۱۲,۴۲۱ ۱,۶۸۱,۲۸۲ ۲۶۶,۶۳۸,۸۸۵ ۶۷۶,۰۷۳,۵۶۵ ۲۲,۴۳۴,۵۸۲,۳۴۳,۶۵۲
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۳۳,۳۹۰ ۳۳,۱۷۱ ۳۳,۱۷۱ ۰ ۰ ۹۴۲,۵۵۲,۹۶۹ ۰ ۲۶۴,۹۵۷,۶۰۳ ۶۷۷,۵۹۵,۳۹۵ ۲۲,۴۷۶,۳۸۹,۰۳۱,۴۳۸
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۳۳,۵۲۸ ۳۳,۳۰۴ ۳۳,۳۰۴ ۰ ۰ ۹۴۲,۵۵۲,۹۶۹ ۰ ۲۶۴,۹۵۷,۶۰۳ ۶۷۷,۵۹۵,۳۹۵ ۲۲,۵۶۶,۴۴۰,۹۶۶,۸۶۳
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۳۳,۵۲۹ ۳۳,۳۰۵ ۳۳,۳۰۵ ۰ ۱۵۴,۵۴۴ ۹۴۲,۵۵۲,۹۶۹ ۳۹۹,۰۷۴ ۲۶۴,۹۵۷,۶۰۳ ۶۷۷,۵۹۵,۳۹۵ ۲۲,۵۶۷,۱۴۵,۹۵۰,۲۲۵
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۳۳,۵۲۸ ۳۳,۳۰۴ ۳۳,۳۰۴ ۰ ۱۳۶,۲۵۴ ۹۴۲,۳۹۸,۴۲۵ ۱۹۴,۵۳۲ ۲۶۴,۵۵۸,۵۲۹ ۶۷۷,۸۳۹,۹۲۵ ۲۲,۵۷۴,۷۶۵,۴۰۱,۳۲۸
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۳۳,۵۴۶ ۳۳,۳۲۱ ۳۳,۳۲۱ ۰ ۱۱۸,۵۴۷ ۹۴۲,۲۶۲,۱۷۱ ۲,۷۲۹,۷۰۸ ۲۶۴,۳۶۳,۹۹۷ ۶۷۷,۸۹۸,۲۰۳ ۲۲,۵۸۸,۱۶۰,۴۱۱,۷۰۵
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۳۳,۵۴۹ ۳۳,۳۲۵ ۳۳,۳۲۵ ۰ ۶۵,۴۵۳ ۹۴۲,۱۴۳,۶۲۴ ۵۶۲,۰۸۸ ۲۶۱,۶۳۴,۲۸۹ ۶۸۰,۵۰۹,۳۶۴ ۲۲,۶۷۷,۶۹۲,۳۷۸,۶۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۳۳,۴۴۴ ۳۳,۲۲۱ ۳۳,۲۲۱ ۰ ۱۲۵,۶۹۴ ۹۴۲,۰۷۸,۱۷۱ ۲,۳۳۸,۶۴۱ ۲۶۱,۰۷۲,۲۰۱ ۶۸۱,۰۰۵,۹۹۹ ۲۲,۶۲۳,۴۴۸,۴۵۲,۶۷۱
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۳۳,۳۱۸ ۳۳,۰۹۵ ۳۳,۰۹۵ ۰ ۰ ۹۴۱,۹۵۲,۴۷۷ ۰ ۲۵۸,۷۳۳,۵۶۰ ۶۸۳,۲۱۸,۹۴۶ ۲۲,۶۱۰,۸۰۳,۷۳۹,۸۲۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۳۳,۵۸۹ ۳۳,۳۶۲ ۳۳,۳۶۲ ۰ ۰ ۹۴۱,۹۵۲,۴۷۷ ۰ ۲۵۸,۷۳۳,۵۶۰ ۶۸۳,۲۱۸,۹۴۶ ۲۲,۷۹۳,۲۹۲,۷۹۹,۴۹۱
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۳۳,۵۹۲ ۳۳,۳۶۵ ۳۳,۳۶۵ ۰ ۷۰,۵۹۴ ۹۴۱,۹۵۲,۴۷۷ ۱,۱۵۹,۵۱۳ ۲۵۸,۷۳۳,۵۶۰ ۶۸۳,۲۱۸,۹۴۶ ۲۲,۷۹۵,۲۷۰,۱۲۶,۱۱۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۳۳,۵۷۲ ۳۳,۳۴۵ ۳۳,۳۴۵ ۰ ۱۲۱,۱۴۸ ۹۴۱,۸۸۱,۸۸۳ ۶۹۸,۶۱۸ ۲۵۷,۵۷۴,۰۴۷ ۶۸۴,۳۰۷,۸۶۵ ۲۲,۸۱۸,۱۹۷,۶۲۱,۸۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۳۳,۷۷۸ ۳۳,۵۵۰ ۳۳,۵۵۰ ۰ ۸۰,۵۷۶ ۹۴۱,۷۶۰,۷۳۵ ۵۳۸,۹۸۱ ۲۵۶,۸۷۵,۴۲۹ ۶۸۴,۸۸۵,۳۳۵ ۲۲,۹۷۷,۶۳۶,۴۶۸,۷۸۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۳۳,۷۸۱ ۳۳,۵۵۲ ۳۳,۵۵۲ ۰ ۰ ۹۴۱,۶۸۰,۱۵۹ ۰ ۲۵۶,۳۳۶,۴۴۸ ۶۸۵,۳۴۳,۷۴۰ ۲۲,۹۹۴,۷۶۹,۲۹۲,۵۱۸
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۳۳,۹۱۸ ۳۳,۶۸۸ ۳۳,۶۸۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۹۴۱,۶۸۰,۱۵۹ ۳۱۱,۹۱۶ ۲۵۶,۳۳۶,۴۴۸ ۶۸۵,۳۴۳,۷۴۰ ۲۳,۰۸۸,۰۴۱,۰۸۷,۴۶۷
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۳۳,۹۱۷ ۳۳,۶۸۷ ۳۳,۶۸۷ ۰ ۰ ۹۴۱,۵۹۲,۲۹۹ ۰ ۲۵۶,۰۲۴,۵۳۲ ۶۸۵,۵۶۷,۷۹۶ ۲۳,۰۹۴,۸۹۹,۴۸۴,۹۱۴
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۳۳,۹۳۶ ۳۳,۷۰۷ ۳۳,۷۰۷ ۰ ۰ ۹۴۱,۵۹۲,۲۹۹ ۰ ۲۵۶,۰۲۴,۵۳۲ ۶۸۵,۵۶۷,۷۹۶ ۲۳,۱۰۸,۲۵۱,۰۴۹,۳۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۳۳,۹۳۷ ۳۳,۷۰۷ ۳۳,۷۰۷ ۰ ۷۳,۵۸۳ ۹۴۱,۵۹۲,۲۹۹ ۳۹۲,۴۳۸ ۲۵۶,۰۲۴,۵۳۲ ۶۸۵,۵۶۷,۷۹۶ ۲۳,۱۰۸,۵۳۰,۴۸۵,۵۹۰
  مشاهده همه