صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۲,۲۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷,۷۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹۶,۱۷۵,۲۵۳,۷۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۰۹۳,۸۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۰۰۱,۸۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۰۰۱,۸۰۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۷,۰۹۳,۸۱۲ ۷,۰۰۱,۸۰۸ ۰ ۱,۷۹۵ ۴۲۶,۴۷۵ ۴۱۴ ۲۸۲,۷۰۲ ۱۴۲,۲۷۴ ۹۹۶,۱۷۵,۲۵۳,۷۲۱
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۷,۰۰۳,۳۴۲ ۶,۹۱۲,۳۶۰ ۰ ۵,۲۶۷ ۴۲۴,۶۸۰ ۳ ۲۸۲,۲۸۸ ۱۴۰,۸۹۳ ۹۷۳,۹۰۳,۱۱۴,۸۳۴
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۶,۷۶۰,۳۲۶ ۶,۶۷۳,۷۰۷ ۰ ۱۴۰ ۴۱۹,۴۱۳ ۵۳۱ ۲۸۲,۲۸۵ ۱۳۵,۶۲۹ ۹۰۵,۱۴۸,۲۴۸,۱۳۴
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۶,۵۱۳,۴۵۵ ۶,۴۳۲,۱۶۷ ۰ ۰ ۴۱۹,۲۷۳ ۰ ۲۸۱,۷۵۴ ۱۳۶,۰۲۰ ۸۷۴,۹۰۳,۳۴۸,۸۵۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۶,۴۱۶,۴۱۳ ۶,۳۳۶,۵۱۹ ۰ ۰ ۴۱۹,۲۷۳ ۰ ۲۸۱,۷۵۴ ۱۳۶,۰۲۰ ۸۶۱,۸۹۳,۲۹۹,۸۹۳
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۶,۴۱۶,۷۲۳ ۶,۳۳۶,۸۲۹ ۰ ۲۸۶ ۴۱۹,۲۷۳ ۵۵۵ ۲۸۱,۷۵۴ ۱۳۶,۰۲۰ ۸۶۱,۹۳۵,۴۷۱,۸۶۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۴۱۶,۷۰۸ ۶,۳۳۶,۹۷۱ ۰ ۰ ۴۱۸,۹۸۷ ۰ ۲۸۱,۱۹۹ ۱۳۶,۲۸۹ ۸۶۳,۶۵۹,۵۰۶,۷۹۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۶,۵۰۳,۵۱۹ ۶,۴۲۲,۵۵۴ ۰ ۴۹ ۴۱۸,۹۸۷ ۲۶ ۲۸۱,۱۹۹ ۱۳۶,۲۸۹ ۸۷۵,۳۲۳,۴۳۹,۴۳۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۶,۶۶۱,۳۲۵ ۶,۵۷۸,۰۱۳ ۰ ۹۲ ۴۱۸,۹۳۸ ۱,۳۵۷ ۲۸۱,۱۷۳ ۱۳۶,۲۶۶ ۸۹۶,۳۵۹,۴۸۱,۱۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۶,۶۹۰,۷۳۷ ۶,۶۰۸,۱۹۱ ۰ ۸۱۹ ۴۱۸,۸۴۶ ۲ ۲۷۹,۸۱۶ ۱۳۷,۵۳۱ ۹۰۸,۸۳۱,۰۹۹,۳۱۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۶,۶۶۰,۷۳۷ ۶,۵۷۸,۱۹۱ ۰ ۸۱۹ ۴۱۸,۸۴۶ ۲ ۲۷۹,۸۱۶ ۱۳۷,۵۳۱ ۹۰۴,۷۰۵,۱۶۹,۳۱۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۶,۷۴۰,۸۱۴ ۶,۶۵۷,۵۱۶ ۰ ۰ ۴۱۷,۲۰۸ ۰ ۲۷۹,۸۱۲ ۱۳۶,۷۱۴ ۹۱۰,۱۷۵,۶۶۲,۹۳۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۷,۰۰۷,۷۲۲ ۶,۹۲۱,۵۹۰ ۰ ۰ ۴۱۷,۲۰۸ ۰ ۲۷۹,۸۱۲ ۱۳۶,۷۱۴ ۹۴۶,۲۷۸,۲۶۴,۱۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۷,۰۰۸,۰۵۶ ۶,۹۲۱,۹۲۴ ۰ ۲,۵۱۳ ۴۱۷,۲۰۸ ۰ ۲۷۹,۸۱۲ ۱۳۶,۷۱۴ ۹۴۶,۳۲۳,۹۳۷,۲۵۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۷,۰۰۸,۳۷۶ ۶,۹۲۰,۶۳۲ ۰ ۶۸۶ ۴۱۴,۶۹۵ ۰ ۲۷۹,۸۱۲ ۱۳۴,۲۰۱ ۹۲۸,۷۵۵,۷۳۴,۶۱۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۶,۸۷۳,۱۹۹ ۶,۷۸۸,۴۸۳ ۰ ۲,۰۵۵ ۴۱۴,۰۰۹ ۵ ۲۷۹,۸۱۲ ۱۳۳,۵۱۵ ۹۰۶,۳۶۴,۳۳۲,۳۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۶,۸۵۰,۶۵۱ ۶,۷۶۷,۰۵۸ ۰ ۲۲,۶۸۲ ۴۱۱,۹۵۴ ۶۸۰ ۲۷۹,۸۰۷ ۱۳۱,۴۶۵ ۸۸۹,۶۳۱,۲۵۲,۴۳۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۶,۷۵۹,۴۶۶ ۶,۶۶۶,۹۶۱ ۰ ۶۴۷ ۳۸۹,۲۷۲ ۱۳۰ ۲۷۹,۱۲۷ ۱۰۹,۴۶۳ ۷۲۹,۷۸۵,۵۰۹,۶۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۶,۷۲۲,۱۰۱ ۶,۶۴۹,۶۰۱ ۰ ۰ ۳۸۸,۶۲۵ ۰ ۲۷۸,۹۹۷ ۱۰۸,۹۴۶ ۷۲۴,۴۴۷,۴۴۴,۹۴۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۶,۶۰۲,۲۹۸ ۶,۵۳۱,۴۹۹ ۰ ۰ ۳۸۸,۶۲۵ ۰ ۲۷۸,۹۹۷ ۱۰۸,۹۴۶ ۷۱۱,۵۸۰,۷۲۹,۸۵۲