اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 58,228
تعداد واحدهای باقی مانده: 141,772
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 189,264,680,422
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,277,303
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,250,407
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,250,407
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,محمدرضا گل دوست ,رضا ابراهیمی قلعه حسن
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/06
نوع صندوق : سهامی با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 3,277,303 3,250,407 0 0 305,989 3 247,398 58,228 189,264,680,422
  2 1397/10/24 3,264,293 3,237,400 0 1 305,989 0 247,395 58,231 188,517,017,091
  3 1397/10/23 3,268,893 3,241,953 0 0 305,988 184 247,395 58,230 188,778,936,984
  4 1397/10/22 3,278,677 3,251,717 0 0 305,988 0 247,211 58,414 189,945,822,827
  5 1397/10/21 3,290,798 3,263,716 0 0 305,988 0 247,211 58,414 190,646,688,209
  6 1397/10/20 3,290,923 3,263,841 0 0 305,988 0 247,211 58,414 190,654,004,947
  7 1397/10/19 3,291,052 3,263,958 0 45 305,988 0 247,211 58,414 190,660,829,255
  8 1397/10/18 3,288,877 3,261,161 0 7 305,943 0 247,211 58,369 190,350,695,197
  9 1397/10/17 3,245,831 3,218,782 0 1 305,936 0 247,211 58,362 187,854,548,301
  10 1397/10/16 3,215,563 3,188,818 0 3 305,935 7 247,211 58,361 186,102,624,259
  11 1397/10/15 3,217,418 3,190,870 0 0 305,932 0 247,204 58,365 186,235,127,441
  12 1397/10/15 3,207,418 3,180,870 0 0 305,932 0 247,204 58,365 185,651,477,441
  13 1397/10/14 3,226,285 3,199,640 0 0 305,932 0 247,204 58,365 186,747,013,168
  14 1397/10/13 3,226,383 3,199,739 0 0 305,932 0 247,204 58,365 186,752,754,920
  15 1397/10/12 3,226,482 3,199,837 0 23 305,932 0 247,204 58,365 186,758,500,932
  16 1397/10/11 3,253,236 3,226,316 0 0 305,909 1 247,204 58,342 188,229,716,213
  17 1397/10/10 3,264,563 3,237,779 0 0 305,909 0 247,203 58,343 188,901,767,117
  18 1397/10/09 3,260,663 3,233,842 0 0 305,909 0 247,203 58,343 188,672,053,421
  19 1397/10/08 3,243,217 3,216,791 0 0 305,909 0 247,203 58,343 187,677,260,308
  20 1397/10/07 3,199,085 3,173,112 0 0 305,909 0 247,203 58,343 185,128,872,864