مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع امیدتوسعه- سالانه- تغییر متولی- تغییر سهامدار ممتاز 96.09.12 دریافت خبر 1396/10/05
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1396/09/12 دریافت خبر 1396/09/12
3 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مورخ 96.09.12 دریافت خبر 1396/08/29
4 تغییر مدیر و متولی صندوق دریافت خبر 1395/12/24
5 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه دریافت خبر 1395/11/09
6 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1395.08.24 دریافت خبر 1395/09/23
7 حذف رکن ضامن نقدشوندگی و اضافه شدن رکن مدیر ثبت- مجمع 95.07.28 دریافت خبر 1395/09/13
8 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه دریافت خبر 1395/08/12
9 تغییر بند 9-3 امیدنامه دریافت خبر 1395/02/25
10 تمدید دوره فعالیت امید توسعه-تغییر متولی- مجمع 94.10.29 دریافت خبر 1394/12/17
11 تغییر سقف خرید سهم - مجمع 93.09.04 دریافت خبر 1394/11/26
12 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1394.09.30 دریافت خبر 1394/10/29
13 نامه دعوت به مجمع سالانه مورخ 1394.09.30 دریافت خبر 1394/10/29
14 دعوت به مجمع مورخ 1394/08/25 در مورد تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1394/10/29
15 تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 1394.09.30 دریافت خبر 1394/10/28
16 افزایش حق الزحمه حسابرس مجمع مورخ 1394/06/17 دریافت خبر 1394/08/20
17 دعوت به مجمع مورخ 1394/06/17جهت افزایش سقف هزینه ها در امیدنامه دریافت خبر 1394/06/08
18 افزایش سقف هزینه های نرم افزار ،مجمع مورخ 93.10.21 دریافت خبر 1393/11/12
19 تغییر در حد نصاب دارایی های صندوق دریافت خبر 1393/10/01
20 مجمع عمومی سالیانه امید توسعه دریافت خبر 1393/10/01
21 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/09/16
22 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه مورخ 10 اسفندماه 1392 دریافت خبر 1392/12/20
23 صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه-سالانه دریافت خبر 1392/09/02
24 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
25 صورتجلسه مجمع امید توسعه - افزایش سقف دریافت خبر 1392/06/16
26 صورتجلسه موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه دریافت خبر 1392/02/03