صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۰۹ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۱.۵۲) (۱.۵) (۹۹.۶۳) (۹۹.۶)
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۱۴) (۲.۶۶) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۱۹ ۰.۱۳ ۱۰۰.۶۶ ۶۰.۲۴
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۴۳) (۰.۷۱) (۷۹.۱۹) (۹۲.۶)
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۶۸) (۱.۴۹) (۹۹.۷۹) (۹۹.۵۹)
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ (۰.۴) ۰ (۷۷.۱۶) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰.۴۲ ۰ ۳۶۰.۸۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۸.۸۷ ۱۴۲.۷۵
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۲۸ ۰.۵۴ ۱۷۲.۵۲ ۶۱۳.۶۹
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۴۹.۸۵ ۱۲۰.۹۸
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲.۷۶ ۲.۵۴ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۷۵ ۰.۸۱ ۱,۴۳۱.۵ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۵۴ ۰.۰۵ ۶۰۲.۲ ۲۰.۱
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ (۰.۰۳) ۰ (۹.۷۵) ۰