صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۱۲) (۰.۳) (۳۶.۴۹) (۶۶.۲۵)
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ (۰.۱۵) (۰.۳) (۴۱.۳) (۶۶.۴۴)
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ (۰.۱۹) ۰.۰۱ (۴۹.۷۸) ۳.۱۳
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۸.۲۴ ۹.۳۷
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۵۷ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ (۰.۰۵) ۰.۲۲ (۱۵.۹۴) ۱۲۶.۲۶
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۴ ۰.۴۲ ۳۲۵.۹۶ ۳۵۴.۷۵
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۵۶.۳ ۷۴.۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۳ (۰.۱۴) ۱۳.۲ (۴۰.۶۱)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۱۳) (۰.۱۴) (۳۸.۵۲) (۴۰.۰۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ ۰.۶۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۱۳ ۰.۱۸ ۵۸.۹۷ ۹۲.۸
۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ (۰.۰۷) (۰.۰۷) (۲۱.۸۴) (۲۱.۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۳۴ ۰.۲۸ ۲۴۵.۹۸ ۱۸۰.۲
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۳۹۶ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۱.۲۲) (۱.۴۵) (۹۸.۸۶) (۹۹.۵۲)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰