صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱.۸۸) (۲.۳۳) (۹۹.۹) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۲۵) (۰.۳۳) (۶۰.۲) (۷۰.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (۰.۹۵) (۰.۸۹) (۹۶.۹۲) (۹۶.۱۷)
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۷۵) (۰.۸۸) (۹۳.۴۸) (۹۵.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ (۰.۱۷) ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۱۲) (۰.۰۳) (۳۴.۵۴) (۱۱.۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۱۶.۱۹ ۷۰.۴۲
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۵۴) (۰.۳) (۸۶.۲۳) (۶۷.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۱.۸۳) (۱.۸۸) (۹۹.۸۸) (۹۹.۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۱۴) (۰.۰۵) (۳۹.۴۲) (۱۵.۷)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۰.۴۴) ۰ (۸۰.۲۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۳۸ ۰.۰۲ ۲۹۷.۷۸ ۷.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۱.۰۱) (۰.۹۶) (۹۷.۵۵) (۹۷.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۲) (۰.۲۲) (۵۱.۸۷) (۵۴.۷۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۰۲) ۰.۰۲ (۶.۶۴) ۷.۲۳
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۹۳) (۱.۳۳) (۹۶.۶۷) (۹۹.۲۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰