صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰.۵۲ ۰.۴۲ ۵۶۸.۳۲ ۳۶۵.۷۸
۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۵۴.۲۸ ۱۲۰.۰۳
۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ (۲.۷۱) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ (۰.۴۷) (۰.۸۲) (۸۲.۲۶) (۹۴.۹۶)
۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰.۲۵ ۰.۱۱ ۱۴۶.۵ ۴۷.۷۳
۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ (۰.۰۸) ۰.۰۲ (۲۶.۵۳) ۶.۸۱
۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ (۰.۷۹) (۰.۸۳) (۹۴.۴۷) (۹۵.۲۸)
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ (۰.۵۵) (۰.۶۴) (۸۶.۴) (۹۰.۴۳)
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ (۰.۵۴) ۰
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ (۰.۰۶) ۰.۰۱ (۲۱.۰۷) ۴.۴۴
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ (۰.۱۵) (۰.۱۶) (۴۲.۰۴) (۴۳.۷۴)
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ (۰.۷۳) (۰.۸۲) (۹۳.۲۱) (۹۵)
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۳) ۰
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۱۴) (۵۷.۹۸) (۳۸.۹۶)
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰