صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۱.۲۹۴ %۰.۹۸۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۹.۰۱۹ %۱۰.۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۱۱.۷۳۱ %۱۵.۰۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۲۳.۶۲۸ %۲۷.۸۶۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۴۹.۸۰۵ %۶۰.۴۲۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۱۲۴.۹۲۸ %۱۴۰.۳۸۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ %۶۹۸.۹۳۸ %۹۵۹.۹۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۹۶۰۵ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۷۴)% (۹۹.۴۸)%