صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۱.۲۲۸ %۱.۵۱
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۲.۴۶۲ %۳.۳۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۱۳.۳۲۱ %۱۶.۴۷۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۲۲.۸۹۳ %۲۷.۸۰۶
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۵۷.۴۵۷ %۷۳.۰۸۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۹۲.۹۱۵ %۹۶.۳۴۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ %۵۵۱.۹۴۲ %۷۱۵.۱۴۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۰۳۴۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۱۳)% (۹۴.۵)%