صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۳,۷۳۴ ۸۱.۱۵ ۳۴۰,۲۳۸ ۷۳.۴ ۳۶۶,۲۶۶ ۷۳.۵۲ ۳۹۶,۳۷۵ ۷۴.۱۱
اوراق ۱۷,۲۰۸ ۱۱.۲۸ ۷۵,۰۱۴ ۱۶.۱۸ ۸۶,۴۰۷ ۱۷.۳۴ ۸۸,۶۴۸ ۱۶.۵۷
وجه نقد ۴,۳۳۸ ۲.۸۴ ۲۵,۱۵۱ ۵.۴۲ ۲۰,۴۳۱ ۴.۱ ۳۵,۱۴۷ ۶.۵۷
سایر دارایی ها ۷,۱۱۶ ۴.۶۶ ۲۶,۴۷۹ ۵.۷۱ ۳۲,۷۱۱ ۶.۵۶ ۲۸,۳۸۳ ۵.۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴,۰۲۹ ۳۵.۴۳ ۱۲۳,۴۰۹ ۲۶.۶۲ ۱۲۷,۳۲۴ ۲۵.۵۵ ۱۳۹,۲۷۶ ۲۶.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد