ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,590 82.72 106,485 86.53 110,302 83.67 116,536 83.76
اوراق 12,437 9.83 1,885 1.53 2,544 1.93 3,140 2.25
وجه نقد 2,551 2.01 5,006 4.06 7,789 5.9 11,596 8.33
سایر دارایی ها 5,967 4.71 10,926 8.87 14,860 11.27 15,044 10.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 43,201 34.16 42,866 34.83 27,621 20.95 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد