صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۰,۷۳۵ ۸۰.۲۱ ۳۹۷,۲۶۹ ۷۱.۱۲ ۴۰۹,۲۱۶ ۶۸.۶۵ ۴۰۴,۷۴۶ ۷۱.۶
اوراق ۱۸,۸۳۶ ۱۱.۵۵ ۸۵,۳۱۷ ۱۵.۲۷ ۷۳,۸۹۵ ۱۲.۳۹ ۸۱,۴۸۱ ۱۴.۴۱
وجه نقد ۶,۲۸۵ ۳.۸۵ ۶۲,۳۳۰ ۱۱.۱۵ ۱۰۱,۷۷۴ ۱۷.۰۷ ۶۸,۱۸۰ ۱۲.۰۶
سایر دارایی ها ۷,۵۳۴ ۴.۶۲ ۲۷,۳۵۷ ۴.۸۹ ۲۱,۹۱۸ ۳.۶۷ ۲۰,۹۳۶ ۳.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۶,۳۴۷ ۳۴.۵۷ ۱۴۲,۱۱۵ ۲۵.۴۴ ۱۵۲,۹۴۶ ۲۵.۶۵ ۱۵۳,۶۲۳ ۲۷.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد