ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,480 82.56 109,228 93 101,910 92.53 99,739 89.27
اوراق 12,903 10.19 2,487 2.11 1,371 1.24 2,405 2.15
وجه نقد 2,434 1.92 2,327 1.98 1,659 1.5 2,269 2.03
سایر دارایی ها 5,735 4.53 3,397 2.89 5,189 4.71 7,312 6.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 43,237 34.16 51,599 43.93 49,457 44.9 49,921 44.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق