صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۴۹۱,۳۳۶ ۲۹.۴۴ ۵,۹۴۸,۸۱۴ ۲۹.۴۴ ۵,۸۴۱,۰۴۵ ۲۸.۹ ۵,۴۳۰,۲۴۵ ۲۷.۸۹
سایر سهام ۲,۸۰۳,۸۸۵ ۵۵.۳۴ ۱۱,۱۷۷,۶۶۹ ۵۵.۳۱ ۱۱,۳۰۶,۲۷۰ ۵۵.۹۴ ۱۱,۱۹۵,۰۹۷ ۵۷.۴۹
اوراق مشارکت ۳۰۵,۳۴۷ ۶.۰۳ ۲,۰۶۵,۹۱۱ ۱۰.۲۲ ۲,۳۵۹,۸۰۱ ۱۱.۶۸ ۲,۳۲۵,۲۵۵ ۱۱.۹۴
اوراق سپرده ۴۹۷ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۰۱,۶۸۸ ۵.۹۵ ۵۱۶,۵۴۷ ۲.۵۶ ۲۹۵,۱۶۶ ۱.۴۶ ۱۷۷,۶۰۹ ۰.۹۱
سایر دارایی‌ها ۱۶۳,۳۶۶ ۳.۲۲ ۵۰۰,۴۷۶ ۲.۴۸ ۴۰۹,۱۶۴ ۲.۰۲ ۳۴۳,۵۱۵ ۱.۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد