ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 108,348 82.63 157,448 78.7 143,332 75.91 145,345 76.13
اوراق 13,031 9.93 28,323 14.15 27,021 14.31 33,428 17.5
وجه نقد 2,937 2.24 8,738 4.36 13,460 7.12 6,906 3.61
سایر دارایی ها 6,374 4.86 10,723 5.36 9,792 5.18 9,834 5.15
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 48,814 37.22 144,534 72.25 263,220 139.41 65,453 34.28
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد