صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷,۰۲۱,۷۳۹ ۸۶.۶۹ ۶,۹۲۷,۷۹۴ ۳۱.۳۲ ۶,۹۸۵,۷۰۳ ۳۱.۹۶ ۷,۱۵۸,۲۱۹ ۳۱.۶۸
سایر سهام ۱۴,۷۵۱,۷۱۸ ۱۸۲.۱۳ ۱۴,۳۱۹,۲۵۰ ۶۴.۷۳ ۱۳,۷۳۱,۳۱۰ ۶۲.۸۳ ۱۳,۶۵۹,۰۷۰ ۶۰.۴۶
اوراق مشارکت ۴۲۱,۵۶۰ ۵.۲۰ ۶۱,۸۰۴ ۰.۲۸ ۳۹,۷۰۹ ۰.۱۸ ۳۹,۹۸۷ ۰.۱۸
اوراق سپرده ۴۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۸۶,۴۳۱ ۳.۵۴ ۲۰۶,۴۱۴ ۰.۹۳ ۲۷۹,۳۲۹ ۱.۲۸ ۵۸۴,۸۰۶ ۲.۵۹
سایر دارایی‌ها ۲۳۳,۱۵۸ ۲.۸۸ ۶۰۴,۷۲۸ ۲.۷۳ ۸۱۹,۱۴۶ ۳.۷۵ ۱,۱۵۰,۰۸۹ ۵.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد