صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۸۲۴,۰۳۰ ۳۰.۰۶ ۶,۸۵۷,۳۸۵ ۳۳.۹۸ ۷,۵۱۳,۹۷۴ ۳۴.۹۸ ۸,۱۹۷,۲۵۶ ۳۵.۷
سایر سهام ۳,۳۵۱,۰۲۰ ۵۵.۲۳ ۱۱,۹۶۳,۸۹۴ ۵۹.۲۷ ۱۲,۹۴۸,۱۷۶ ۶۰.۲۷ ۱۳,۵۸۸,۵۲۷ ۵۹.۱۹
اوراق مشارکت ۴۰۹,۱۷۵ ۶.۷۴ ۸۶۳,۳۰۶ ۴.۲۸ ۴۷۱,۴۶۴ ۲.۱۹ ۴۷۷,۵۷۲ ۲.۰۸
اوراق سپرده ۴۶۰ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۹۴,۹۸۰ ۴.۸۶ ۱۶۰,۱۴۷ ۰.۷۹ ۲۰۰,۶۰۶ ۰.۹۳ ۳۶۸,۰۹۸ ۱.۶
سایر دارایی‌ها ۱۸۷,۵۳۰ ۳.۰۹ ۳۳۸,۱۲۱ ۱.۶۸ ۳۴۷,۶۵۱ ۱.۶۲ ۳۲۸,۴۷۰ ۱.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد