صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۱۶۹,۵۳۹ ۳۰.۱۵ ۷,۰۸۸,۸۶۷ ۳۰.۷۴ ۷,۳۴۷,۷۴۰ ۳۲.۶۲ ۷,۴۵۶,۹۴۸ ۳۲.۹۴
سایر سهام ۴,۰۸۴,۰۵۹ ۵۶.۷۴ ۱۴,۲۰۲,۸۹۲ ۶۱.۵۹ ۱۳,۹۹۸,۰۳۳ ۶۲.۱۴ ۱۳,۹۹۹,۶۴۳ ۶۱.۸۳
اوراق مشارکت ۴۳۵,۵۷۷ ۶.۰۵ ۸۴۷,۰۷۶ ۳.۶۷ ۴۷۱,۰۴۷ ۲.۰۹ ۴۰۳,۴۱۶ ۱.۷۸
اوراق سپرده ۴۳۲ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۹۴,۱۵۳ ۴.۰۹ ۲۷۶,۴۲۶ ۱.۲ ۲۲۰,۱۴۰ ۰.۹۸ ۴۱۲,۷۳۶ ۱.۸۲
سایر دارایی‌ها ۲۱۲,۹۳۰ ۲.۹۶ ۶۴۴,۹۷۷ ۲.۸ ۴۸۹,۲۱۴ ۲.۱۷ ۳۶۷,۳۲۸ ۱.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد