صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۷,۷۸۰ ۸۱.۸۹ ۲۹۰,۵۹۸ ۷۵.۲۵ ۳۲۳,۳۲۱ ۷۴.۸ ۳۴۰,۲۸۸ ۷۵.۲۵
اوراق ۱۵,۵۳۱ ۱۰.۷۹ ۶۲,۴۰۱ ۱۶.۱۵ ۶۴,۲۳۶ ۱۴.۸۶ ۵۳,۱۰۵ ۱۱.۷۴
وجه نقد ۳,۹۱۰ ۲.۷۱ ۲۷,۸۹۲ ۷.۲۲ ۳۵,۰۲۳ ۸.۱ ۴۲,۶۳۹ ۹.۴۳
سایر دارایی ها ۶,۴۲۴ ۴.۴۶ ۷,۹۰۶ ۲.۰۴ ۱۲,۰۰۲ ۲.۷۷ ۱۶,۲۲۹ ۳.۵۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۱۸۵ ۳۶.۲۸ ۱۱۱,۹۲۲ ۲۸.۹۸ ۱۲۲,۸۸۹ ۲۸.۴۳ ۱۲۸,۱۲۱ ۲۸.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد