ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 107,820 82.77 170,829 82.85 155,077 78.45 145,502 75.66
اوراق 12,820 9.84 23,519 11.4 30,681 15.52 26,511 13.78
وجه نقد 2,778 2.13 5,197 2.52 6,628 3.35 13,250 6.89
سایر دارایی ها 6,321 4.85 12,345 5.98 10,050 5.08 12,041 6.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 40,793 31.31 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد