صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۱,۰۳۵ ۷۹.۶۸ ۵۰۲,۷۸۳ ۷۳.۳ ۶۵۹,۳۷۱ ۷۶.۷۶ ۸۹۳,۴۷۷ ۸۴.۸
اوراق ۲۱,۵۰۳ ۱۲.۱۵ ۱۱۰,۰۳۷ ۱۶.۰۴ ۱۳۰,۷۶۴ ۱۵.۲۲ ۱۱۹,۳۱۸ ۱۱.۳۲
وجه نقد ۷,۲۵۰ ۴.۱ ۶۲,۶۵۱ ۹.۱۳ ۵۸,۰۹۵ ۶.۷۶ ۳۱,۲۷۹ ۲.۹۷
سایر دارایی ها ۶,۲۶۷ ۳.۵۴ ۱۰,۴۹۱ ۱.۵۳ ۱۰,۸۲۵ ۱.۲۶ ۹,۵۹۲ ۰.۹۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۹,۵۲۲ ۳۳.۶۳ ۱۷۵,۶۷۸ ۲۵.۶۱ ۲۱۲,۵۵۱ ۲۴.۷۴ ۲۷۷,۲۹۴ ۲۶.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد