ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 112,920 82.4 210,954 81.56 258,483 74.71 276,938 75.32
اوراق 14,217 10.37 33,849 13.08 56,743 16.4 71,361 19.41
وجه نقد 3,301 2.4 11,115 4.29 28,227 8.15 14,741 4
سایر دارایی ها 6,342 4.62 5,250 2.03 4,877 1.4 7,318 1.99
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 50,522 36.86 86,608 33.48 101,967 29.47 107,054 29.11
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد