صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۶۷۲,۱۱۱ ۲۹.۶۳ ۵,۶۴۱,۴۲۵ ۳۱.۹۱ ۶,۰۹۴,۹۱۳ ۳۳.۵۴ ۶,۰۲۴,۹۸۶ ۳۳.۳۸
سایر سهام ۳,۰۹۶,۹۰۶ ۵۴.۸۸ ۹,۰۹۲,۶۶۱ ۵۱.۴۴ ۹,۶۴۱,۹۷۰ ۵۳.۰۶ ۹,۶۰۳,۲۵۴ ۵۳.۲
اوراق مشارکت ۳۹۰,۵۵۸ ۶.۹۲ ۲,۲۱۶,۴۷۴ ۱۲.۵۴ ۱,۹۱۲,۴۷۵ ۱۰.۵۲ ۲,۰۲۱,۶۸۱ ۱۱.۲
اوراق سپرده ۴۷۵ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۹۹,۵۰۴ ۵.۳۱ ۳۱۳,۶۶۷ ۱.۷۷ ۲۱۱,۳۵۱ ۱.۱۶ ۱۵۶,۶۲۲ ۰.۸۷
سایر دارایی‌ها ۱۸۳,۱۷۷ ۳.۲۵ ۴۱۴,۰۵۵ ۲.۳۴ ۳۱۱,۷۵۰ ۱.۷۲ ۲۴۴,۲۴۷ ۱.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد