صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۷۰۲,۲۳۴ ۸۴.۹۷ ۱۶,۷۲۷,۵۷۸ ۸۴.۷۲ ۱۶,۱۲۲,۱۰۹ ۸۴.۸۸ ۱۴,۸۵۴,۱۵۳ ۸۳.۸۲
اوراق ۲۲۶,۵۳۱ ۵.۲ ۱,۲۳۹,۷۵۸ ۶.۲۸ ۱,۱۸۶,۹۱۹ ۶.۲۵ ۱,۳۷۹,۳۲۲ ۷.۷۸
وجه نقد ۲۸۷,۷۵۸ ۶.۶ ۶۳۸,۲۷۰ ۳.۲۳ ۵۵۹,۵۶۹ ۲.۹۵ ۵۲۳,۹۴۴ ۲.۹۶
سایر دارایی‌ها ۱۳۹,۷۴۷ ۳.۲۱ ۱,۱۳۹,۸۸۹ ۵.۷۷ ۱,۱۲۵,۱۹۶ ۵.۹۲ ۹۶۵,۱۲۳ ۵.۴۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۲۸۱,۵۰۵ ۲۹.۴۱ ۵,۶۵۸,۳۰۷ ۲۸.۶۶ ۵,۶۸۲,۸۰۸ ۲۹.۹۲ ۵,۲۹۷,۹۷۹ ۲۹.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد