ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 109,604 82.49 150,112 78.24 165,001 83.6 196,431 90.39
اوراق 13,600 10.23 31,392 16.36 28,518 14.45 15,619 7.18
وجه نقد 2,950 2.22 6,512 3.39 1,091 0.55 2,595 1.19
سایر دارایی ها 6,374 4.79 7,479 3.89 5,380 2.72 5,316 2.44
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 49,333 37.13 133,946 69.81 72,050 36.5 80,339 36.96
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد