صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۳۰۸,۴۴۴ ۸۵.۰۲ ۱۷,۶۶۳,۱۷۴ ۸۳.۹۳ ۱۷,۸۶۸,۲۱۷ ۸۲.۶ ۱۷,۴۵۰,۶۷۰ ۸۳.۱۷
اوراق ۱۹۵,۷۶۳ ۵.۰۳ ۱,۲۰۷,۴۷۶ ۵.۷۴ ۱,۳۸۴,۷۷۷ ۶.۴ ۱,۳۵۸,۳۶۷ ۶.۴۷
وجه نقد ۲۷۶,۸۲۶ ۷.۱۱ ۱,۰۴۵,۲۲۳ ۴.۹۷ ۱,۲۱۴,۷۳۶ ۵.۶۲ ۱,۰۴۵,۸۹۶ ۴.۹۸
سایر دارایی‌ها ۱۰۹,۶۴۶ ۲.۸۲ ۱,۱۳۰,۲۸۶ ۵.۳۷ ۱,۱۶۴,۵۱۳ ۵.۳۸ ۱,۱۲۶,۹۰۶ ۵.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۱۴۹,۳۳۱ ۲۹.۵۳ ۶,۰۵۵,۲۷۰ ۲۸.۷۷ ۵,۸۷۱,۷۲۳ ۲۷.۱۴ ۵,۷۲۶,۲۹۲ ۲۷.۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد