صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷,۲۳۸,۰۸۵ ۹۳.۱۰ ۷,۲۳۸,۰۸۵ ۳۰.۶۹ ۷,۲۷۹,۶۹۶ ۳۰.۳۳ ۷,۱۷۷,۸۰۲ ۳۰.۲۹
سایر سهام ۱۵,۷۷۵,۰۰۲ ۲۰۲.۹۱ ۱۵,۷۷۵,۰۰۲ ۶۶.۸۸ ۱۵,۸۵۳,۷۵۱ ۶۶.۰۵ ۱۵,۳۹۸,۹۹۰ ۶۴.۹۸
اوراق مشارکت ۴۲۹,۸۵۲ ۵.۵۳ ۱۴۸,۴۶۱ ۰.۶۳ ۷۹,۳۱۰ ۰.۳۳ ۸۰,۵۱۶ ۰.۳۴
اوراق سپرده ۴۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۸۸,۱۴۵ ۳.۷۱ ۹۶,۰۷۴ ۰.۴۱ ۹۳,۲۶۳ ۰.۳۹ ۴۳۷,۲۴۳ ۱.۸۵
سایر دارایی‌ها ۲۲۴,۵۷۹ ۲.۸۹ ۶۳۵,۴۴۴ ۲.۶۹ ۶۹۵,۰۲۳ ۲.۹ ۶۰۳,۲۸۸ ۲.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد