ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,234 82.08 115,007 88.06 120,002 90.64 121,284 89.51
اوراق 13,426 10.57 10,243 7.84 7,159 5.4 6,483 4.78
وجه نقد 2,440 1.92 1,916 1.46 2,266 1.71 5,994 4.42
سایر دارایی ها 5,854 4.61 3,426 2.62 2,957 2.23 1,731 1.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 42,816 33.71 45,270 34.66 46,183 34.88 50,811 37.5
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق