صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۱-۱۲-۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده، دوره۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ماهه منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد سالانهمنتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۳۱شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ پرنفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به آبان ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به مهر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ پرتفوی ماهانه منتهی به بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ پرتفوی ماهانه منتهی به دی ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ پرتفوی ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ عملکرد نه ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مالی نه ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۲.۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ عملکرد نه ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ صورتهای مالی نه ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ عملکرد شش ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ عملکرد نه ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده نه ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ عملکرد شش ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه امید توسعه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آذز ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذز ماه ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ Omid tose ۹ mahe -۱۳۹۳.۰۳.۳۱ amalkard دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ Omidtose ۶ mahe ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ hesabresi shodeh دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ Omidtose ۶ mahe -۱۳۹۲.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ Omid tose ۶ mahe -۱۳۹۲.۱۲.۲۹ amalkard دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ Omid tose ۳ mahe-۱۳۹۲.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ Omid tose ۳ mahe-۱۳۹۲.۰۹.۳۰ amalkard دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ Omidtose ۱ sale-۱۳۹۲.۰۶.۳۱ hesabresi shodeh دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ Omid tose ۱sale-۱۳۹۲.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ Omid tose ۱sale-۱۳۹۲.۰۶.۳۱ amalkard دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ امیدتوسعه-سه ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲-عملکرد دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ امیدتوسعه-سه ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ امید توسعه-۲۵روزه منتهی به ۳۰ اسفند -حسابرسی شده۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ امید توسعه-۲۵روزه منتهی به ۳۰ اسفند-عملکرد دانلود