صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴ ۱,۰۰۰ ۷۸,۷۷۲,۷۲۴,۰۰۰ (۳۲.۵۶)
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶ ۱,۰۰۰ ۷۹,۴۸۵,۴۸۶,۰۰۰ (۲۶.۲۴)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶ ۱,۰۰۰ ۸۰,۹۳۴,۵۷۶,۰۰۰ ۵۳.۴۱
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵ ۱,۰۰۰ ۸۱,۲۶۳,۰۳۵,۰۰۰ ۶۶.۷۳
۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۸۱,۵۹۱,۰۴۱ ۱,۰۰۰ ۸۱,۵۹۱,۰۴۱,۰۰۰ ۲۶۸.۱۴
۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۸۲,۱۲۷,۱۳۲ ۱,۰۰۰ ۸۲,۱۲۷,۱۳۲,۰۰۰ ۱۰.۲
۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۸۳,۲۷۳,۹۲۰ ۱,۰۰۰ ۸۳,۲۷۳,۹۲۰,۰۰۰ (۴۹.۸۶)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۸۴,۲۶۹,۹۲۹ ۱,۰۰۰ ۸۴,۲۶۹,۹۲۹,۰۰۰ ۲۰.۳۱
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷ ۱,۰۰۰ ۸۵,۴۰۴,۸۱۷,۰۰۰ (۵۵.۱۳)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۸۷,۲۵۷,۹۸۱ ۱,۰۰۰ ۸۷,۲۵۷,۹۸۱,۰۰۰ ۱۳۷,۹۴۰,۹۸۳,۸۲۸,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«12345678910...»