صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
3 دعوت به مجمع -تغییر کارمزد مدیر مورخ 1400.06.21 ۱۴۰۰/۰۶/۱۱
4 تصمیمات مجمع - جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
5 تصمیمات مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
6 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
7 دعوت به مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران- نصاب سرمایه گذاری- هزینه کاون ها، حسابرس و متولی مورخ 1400.04.07 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
8 تصمیمات مجمع امیدتوسعه-تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر حسابرس 99.09.17 ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
9 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه مورخ 99.09.17 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
10 دعوت به مجمع امیدتوسعه-تصویب صورت های مالی سلانه- تغییر حسابرس 99.09.17 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
سایز صفحه