صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
2 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
3 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
4 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
5 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
6 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401/09/19 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
7 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
8 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
9 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
10 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/15 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
سایز صفحه