دارندگان واحدهای ممتاز

 

رديف

نام

تعداد

1

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

3960

2

شرکت کارگزاری مفید

40