صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تصمیمات مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تصمیمیات مجمع -امیدتوسعه-اساسنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی ۹۸.۱۱.۲۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ امیدتوسعه تغییر اساسنامه-تجزیه واحد ۹۸.۰۹.۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ افزایش سقف سرمایه گذاری و افزایش زمان صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه