صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۴۳) (۰.۷۱) (۷۹.۲۲) (۹۲.۶)
۶۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۶۸) (۱.۴۹) (۹۹.۷۹) (۹۹.۵۹)
۶۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ (۰.۴) ۰ (۷۷.۱۶) ۰
۶۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰.۴۲ ۰ ۳۶۱.۵۱ ۰
۶۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۰۲ ۰.۲۴ ۸.۷۱ ۱۴۲.۷۵
۶۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۵ ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۲۸ ۰.۵۴ ۱۷۲.۵۱ ۶۱۳.۶۹
۶۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۵۰.۰۶ ۱۲۰.۹۸
۶۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲.۷۶ ۲.۵۴ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۷۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۷۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰.۷۵ ۰.۸۱ ۱,۴۳۱.۳۶ ۱,۷۹۵.۸۳
۷۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۵۴ ۰.۰۵ ۶۰۲.۱۵ ۲۰.۱
۷۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ (۰.۰۳) ۰ (۹.۷۵) ۰
۷۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰.۴۳ ۰.۱۸ ۳۸۴.۲۱ ۹۵.۴۷
۷۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۲.۵۸ ۲.۵۷ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۷۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۷۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۸۵ ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (۰.۰۵) (۰.۳۴) (۱۶.۰۶) (۷۱.۵۷)