صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ (۱.۳۹) (۱.۳۱) (۹۹.۴) (۹۹.۱۹)
۴۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۴۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۴۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰.۵۷ ۰.۶۹ ۶۸۳.۴۸ ۱,۱۱۶.۱۹
۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۰.۲ ۰.۰۲ ۱۰۵.۵۹ ۸.۷۶
۴۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ (۱.۹۵) (۱.۶۸) (۹۹.۹۲) (۹۹.۷۹)
۴۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۶۹ ۰
۴۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۱.۹۷) (۱.۹۹) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۴)
۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۰.۷۵) (۰.۹۱) (۹۳.۶۸) (۹۶.۴)
۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۸۶ ۰.۸۸ ۲,۱۶۸.۸۵ ۲,۳۰۸.۷۲
۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۳۰.۹۱ ۲۲.۷۵
۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۱۲) (۰.۰۹) (۳۵.۲۲) (۲۹.۱۳)
۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۲.۹ ۲.۸۷ ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۷۶ ۰
۵۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۱.۵۱) (۱.۵) (۹۹.۶۲) (۹۹.۶)
۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۱۴) (۲.۶۶) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۶۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۱۹ ۰.۱۳ ۱۰۰.۹۶ ۶۰.۲۴