صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۵ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۰.۳۲ ۰.۴۶ ۲۱۷.۱۷ ۴۳۳.۷۴
۱۸۳ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱.۲۱ ۰.۵۲ ۷,۸۴۶.۵۱ ۵۶۸.۹۵
۱۸۴ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱.۸۱ ۱.۵۹ ۶۸,۹۰۳.۴۶ ۳۲,۰۰۲.۶۲
۱۸۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۲.۶۲ ۲.۹۳ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷
۱۸۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۲.۱۴ ۲.۳۹ ۲۲۴,۹۱۲.۷۲ ۵۵۲,۴۷۹.۹۹
۱۸۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۸۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۹ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۰.۳ ۰.۴۳ ۱۹۴.۲۷ ۳۷۹.۳۴
۱۹۰ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (۰.۸) (۰.۹۳) (۹۴.۶۹) (۹۶.۶۹)
۱۹۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۱۲ ۸۹.۸۲ ۵۶.۸۶
۱۹۲ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ (۰.۱۶) (۰.۱۸) (۴۳.۲۴) (۴۷.۷۷)
۱۹۳ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ (۰.۹۶) (۰.۸۲) (۹۷.۰۶) (۹۴.۹۶)
۱۹۴ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۹۵ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۱ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ (۰.۵۲) (۰.۲۳) (۸۵.۱۶) (۵۷.۱۳)
۱۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (۰.۸۳) (۰.۹۴) (۹۵.۲۳) (۹۶.۸۶)
۱۹۸ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ ۰.۰۹ ۰.۴۶ ۳۶.۴۵ ۴۳۰.۸۵
۱۹۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ ۰.۰۲ (۰.۰۹) ۶.۴۷ (۲۷.۱)