صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰.۱۵ ۰.۰۴ ۷۳.۷۷ ۱۴.۵۱
۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰.۱۲ (۰.۰۶) ۵۲.۶۷ (۱۹.۱۹)
۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ (۰.۲۹) (۰.۰۸) (۶۵.۸۱) (۲۵.۶۱)
۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ (۰.۵۷) (۰.۵۲) (۸۷.۵۳) (۸۴.۹۱)
۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۷۰.۸ ۹۳.۳۷
۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۵ ۰
۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ (۰.۲۶) (۰.۱۵) (۶۱.۸۳) (۴۱.۱۹)
۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ (۰.۴۴) (۰.۴۷) (۸۰.۲۳) (۸۱.۹۷)
۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ (۰.۳) (۰.۳۶) (۶۶.۵۲) (۷۳.۶۴)
۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۶۱.۲۴ ۲۲.۸۲
۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۱۹۲.۸۵ ۷۷.۴۲
۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۵) ۰
۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰.۱۳ ۰.۱۶ ۶۱.۵۶ ۸۰.۸
۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ (۱.۱۶) (۱.۲۴) (۹۸.۶۱) (۹۸.۹۳)
۳۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ (۰.۳۵) (۰.۳۱) (۷۲.۳۱) (۶۷.۶۶)
۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ (۰.۸۲) (۰.۶۳) (۹۵.۱۴) (۹۰.۱۵)
۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (۰.۵۲) (۰.۸۷) (۸۵.۰۷) (۹۵.۹)