صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ (۰.۱۷) (۰.۴۶) (۴۶.۶۴) (۸۱.۶۴)
۸۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ (۰.۰۳) ۰ (۱۱.۰۴) ۰
۸۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰.۰۸ (۰.۲۵) ۳۴.۴۶ (۶۰.۱۶)
۸۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۳۶ ۰.۵۲ ۲۷۲.۲۲ ۵۶۵.۸
۸۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۲.۱۴ ۲.۰۸ ۲۲۴,۲۲۳.۲۹ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۸۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱.۲۸ ۱.۶ ۱۰,۳۵۴.۳۷ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۸۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱.۲۸ ۱.۳۳ ۱۰,۲۸۳.۹۲ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۸۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۹۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۹۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۳۶ ۱.۴ ۱۳,۵۵۲.۹۴ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۹۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱۸ ۰.۲۹ ۹۰.۲۷ ۱۸۴.۱۲
۹۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۵۳.۶۴ ۳۴.۰۷
۹۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۱۷۰.۸۸ ۱۲۳.۶۶
۹۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۰۸) (۰.۱۲) (۲۵.۵۲) (۳۴.۵۱)
۹۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۹۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۹۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۱ ۰.۱۱ ۴۲.۱ ۴۸.۲
۹۹ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (۰.۰۲) ۰.۱۱ (۵.۵۱) ۴۷.۳۹